ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ДРУГОЇ (НАСТУПНОЇ) ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

(ІПО) 

НА 2024-2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

КИЇВ 2024

 1. Загальні положення

1.1. Інститут післядипломної освіти (ІПО) здійснює набір громадян України на навчання за освітньо-професійними програмами для здобуття другої вищої освіти у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 266 від 6 березня 2024 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2024 року за №379/41724, Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2024 році від 01 квітня 2024 року.

1.2. Набір для здобуття другої вищої освіти здійснюється за спеціальностями та освітніми програмами з числа акредитованих в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – КПІ ім. Ігоря Сікорського) в межах вакантних місць ліцензійного обсягу.

1.3. ІПО здійснює набір на навчання для здобуття ступеня бакалавра. Здобувачами другої вищої освіти можуть бути особи, які вже здобули рівень вищої освіти не нижче бакалаврського;

1.4. Форма здобуття освіти: заочна.

1.5. Організацію проведення конкурсного відбору для здобуття ступеня бакалавра здійснює експертна комісія ІПО. Головою експертної комісії є директор ІПО, членами – працівники ІПО, науково-педагогічні працівники та фахівці відповідних випускових кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Функції експертної комісії ІПО:

   • набір на навчання здобувачів;
   • проведення конкурсного відбору осіб для навчання за освітніми програмами другої вищої освіти.

Склад експертної комісії ІПО затверджується наказом проректора з науково- педагогічної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.6. Навчання для здобуття другої вищої освіти проводиться за договором про надання освітніх послуг між КПІ ім. Ігоря Сікорського та замовником за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

1.7. Перелік документів для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття другої вищої освіти для осіб, які здобули рівень вищої освіти не нижче бакалаврського:

  • заява на ім’я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, із зазначенням спеціальності (спеціалізації) та освітньої програми; під час подання заяв вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення на місця державного або регіонального замовлення;
  • мотиваційний лист;
  • копія диплому бакалавра, спеціаліста або магістра державного зразка;
  • копія додатку до диплому;
  • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці)
  • копія РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • 2 фотокартки розміром 3х4 см.

1.8. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу та військово- облікового документу, засвідчує за оригіналами експертна комісія ІПО. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції Україні 27 травня 2015 року за № 614/27059.

1.9. Прийом заяв і документів для здобуття ступеня бакалавра здійснюється до 20 вересня 2024 року.

1.10. Зарахування здобувачів на навчання за відповідною спеціальністю/ освітньою програмою здійснюється за умови формування економічно обґрунтованої групи (зазвичай від 15 осіб) та наявності достатнього ліцензованого обсягу.

1.11. Вступні випробування для осіб, що вступають на навчання за програмами другої вищої освіти для отримання ступеня бакалавра проводяться експертною комісією ІПО у вигляді фахового іспиту.

1.12. Вступні випробування за програмами другої вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться з 20 вересня до 26 вересня 2024 року.

1.13. Зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється до 1 жовтня 2024 року.

2.  Прикінцеві положення

2.1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений час або які за результатами конкурсного відбору не були рекомендовані до зарахування, на навчання не зараховуються.

2.2. Зарахування здобувачів ІПО здійснюється наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського на підставі подання експертної комісії ІПО.

2.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

2.4. Експертна комісія ІПО зобов’язана подавати необхідну інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти у встановленому порядку.

Директор

інституту післядипломної освіти                                                 Інна МАЛЮКОВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ (НАСТУПНОЇ) ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2024-2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК