УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

(КПІ ім. Ігоря Сікорського)

НАКАЗ

м. Київ, 2023  р.

Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 03.07.2023 (Протокол № 7),

НАКАЗУЮ:

 1. З 09.2023 створити навчально-інноваційний центр протезування і реабілітації інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 2. З 09.2023 затвердити:
  • організаційну структуру інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського в новій редакції (Додаток 1);
  • положення про навчально-інноваційний центр протезування і реабілітації інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (Додаток 2).
 3. Внести зміни до додатку 2 (положення про інститут післядипломної освіти) наказу від 07.2023 № НУ/125/2023 «Про зміни в організаційній структурі інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», виклавши у розділі 4 пункт 4.1. у новій редакції:

«4.1. До організаційної структури інституту входять:

 • відділ наступної (другої) вищої освіти;
 • відділ підвищення кваліфікації (спеціалізації);
 • відділ технологій дистанційного навчання;
 • центр інноваційного підприємництва;
 • Українсько-Китайський центр інженерних інновацій;
 • навчально-інноваційний центр протезування і реабілітації.».
 1. Розмістити навчально-інноваційний центр протезування і реабілітації інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського в шостому корпусі КПІ ім. Ігоря Сікорського, приміщення 7, 8, 9, 10 (загальною площею 318,2 кв. м).
 2. Призначити директором навчально-інноваційного центру протезування і реабілітації інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського асистента кафедри біобезпеки і здоров’я людини факультету біомедичної інженерії Мельник Ганну Віталіївну.

6. Головному бухгалтеру Субботіній Л. Г. внести відповідні зміни до штатного розпису в межах ліміту інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. Начальнику відділу кадрів Андрейчук Л. П. вжити заходів на виконання цього наказу в установленому порядку.

8. Визнати  таким,   що   втратив   чинність,    додаток    1    до    наказу від 07.2023 р. № НУ/125/2023 «Про зміни в організаційній структурі інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського».

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи Пасічника В. А.

Ректор                                                      Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це положення визначає функції та статус навчально-інноваційного центру протезування і реабілітації інституту післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (далі – центр).

1.2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію центру приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

1.5. Центр є навчально-науковою, навчально-практичною базою для слухачів підвищення кваліфікації та здобувачів, які навчаються за навчальними програмами в рамках спеціальностей 227 Терапія та реабілітація, 163 Біомедична інженерія,   131 Прикладна механіка   та   091 Біологія та біохімія. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Розвиток навчально-наукового потенціалу наукових шкіл університету у галузі реабілітаційної інженерії, реабілітації та ерготерапії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. організовує й здійснює теоретичну підготовку та практичне навчання слухачів підвищення кваліфікації з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;

3.2 забезпечує підвищення кваліфікації фахівців, зокрема наукових і науково-педагогічних працівників, з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;

3.3. здійснює науково-інноваційну діяльність у галузі реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;

3.4. сприяє впровадженню інноваційних розробок у галузі реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії в клінічну практику;

3.5. здійснює співробітництво з грантодавцями та інвесторами щодо підвищення ефективності процесів розроблення, виготовлення протезів, практичного навчання слухачів з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;

3.6. бере участь у співробітництві з вітчизняними й закордонними партнерами з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;

3.7. здійснює підготовку навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілем центру;

3.8. проводить окремі майстер-класи й тренінги із залученням вітчизняних і міжнародних експертів;

3.9. проводить конференції, семінари й конкурси з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;

3.10. сприяє протезуванню та реабілітації пацієнтів, що потребують протезування та реабілітації;

3.11. організовує заходи для забезпечення навчання студентів та підвищення кваліфікації протезистів та реабілітологів;

3.12. надає рекомендації щодо формування безбар’єрного середовища для учасників навчального процесу після протезування.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

4.1. Центр входить до структури інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

4.2. Керівництво центром здійснює директор центру.

4.3. Директор центру підпорядкований директору інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського і діє на підставі цього положення й посадової інструкції, у яких визначаються його повноваження

4.4. На період тимчасової відсутності директора центру його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.

4.5.  Структура та штатний розпис центру визначається директором центру та директором інституту післядипломної освіти відповідно до обсягів, характеру й  складності функцій, покладених на підрозділ, і погоджується з департаментом економіки та фінансів.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ

5.1. Здійснює керівництво центром і звітує перед директором інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського про виконання покладених на центр завдань.

5.2. Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає посадові інструкції працівників центру. Завдання, функції, права й обов’язки працівників центру визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. ІгоряСікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3. Здійснює контроль за роботою працівників центру.

5.4. Забезпечує:

5.4.1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського й нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського та умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.4.4. своєчасне ознайомлення працівників структурного підрозділу з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5. захист інформації відповідно до законодавства;

5.4.6. підвищення кваліфікації працівників центру;

5.4.7. дотримання трудової й фінансової дисципліни.

5.5. Вживає заходів для дотримання антикорупційної програми КПІ ім. ІгоряСікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6. Надає пропозиції директору інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління й роботи центру.

5.7. Вносить пропозиції в установленому порядку про призначення на посади й звільнення з посад працівників центру, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8. Відповідно до основних завдань центру інформує директора інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України. Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.9. Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.10. Керівник центру має право:

5.10.1. одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи та використовувати їх для здійснення своєї діяльності;

5.10.2. ініціювати й проводити наради з питань діяльності центру, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань центру;

5.10.3. вносити пропозиції з питань удосконалення роботи центру, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать  до компетенції центру.

5.11. Несе персональну відповідальність за:

5.11.1. організацію й  виконання завдань і  функцій, покладених на центр;

5.11.2. достовірність надання звітності за результатами діяльності центру й виконання затверджених планів роботи.

5.12. Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Усі працівники центру відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1. Центр у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання й  отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.

7.2. Конкретні повноваження й  порядок здійснення взаємозв’язків між працівниками центру з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8. ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ

8.1.   Джерелом фінансування діяльності центру є кошти спеціального фонду Державного бюджету України.

8.2.   Штатний розпис центру затверджується в установленому порядку й  погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Ректор                                                                 Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Положення про навчально-інноваційний центр протезування і реабілітації