УКРАЇНА

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № 284

м. Київ      «21» 12 2021 р.

Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи

 Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 25 жовтня 2021 року (Протокол № 9)

НАКАЗУЮ:

 1. Реорганізувати шляхом перетворення:

1.1.           навчально-методичний комплекс Інститут післядипломної освіти в інститут післядипломної освіти;

1.2.           український інститут інформаційних технологій в освіті навчально-методичного комплексу Інституту післядипломної освіти в центр інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти.

 1. Вивести зі складу інституту наступної освіти навчально-методичного комплексу Інституту післядипломної освіти навчально-методичний відділ наступної (другої) вищої освіти і навчально-методичний відділ підвищення кваліфікації (спеціалізації) та підпорядкувати їх інституту післядипломної освіти.
 2. Ліквідувати інститут наступної освіти навчально-методичного комплексу Інституту післядипломної освіт.
 3. Затвердити організаційну структуру інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток 1).
 4. Затвердити положення про:

5.1.           інститут післядипломної освіти (додаток 2);

5.2.           навчально-методичний відділ наступної (другої) вищої освіти інституту післядипломної освіти (додаток 3);

5.3.           навчально-методичний відділ підвищення кваліфікації інституту післядипломної освіти (спеціалізації) (додаток 4);

5.4.           центр інноваційного підприємництва інституту післядипломної освіти (додаток 5);

5.5.           Українсько-Китайський центр інженерних інновацій інституту післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (додаток 6).

5.6.           центр інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти (додаток 7);

5.7.           навчально-методичний відділ технологій дистанційного навчання центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти (додаток 8);

5.8.           відділ інформаційних ресурсів освітнього призначення центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти (додаток 9).

 1. Головному бухгалтеру Субботіній Л. Г. внести відповідні зміни до штатного розпису в межах ліміту інституту.
 2. Начальнику відділу кадрів Андрейчук Л. П. вжити заходів на виконання цього наказу в установленому порядку.
 3. Визнати такими, що втратили чинність, п. 1 та п. 2.1–2.9 наказу від 12.05.2021 № НУ/88/2021 «Про затвердження структури та положень про навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти” КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи».
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Якименка Ю. І.

Ректор                                                                                            Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ 

Додаток 1

Сструктура Інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Додаток 2

до наказу «Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 КИЇВ 2021

1.                ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це положення визначає функції та статус інституту післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – інститут).

1.2.   Скорочена назва: ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3.  Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію інституту приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4.  У своїй діяльності інститут керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.5.  Інститут має печатку, штамп та бланк, зразки яких затверджується ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.6. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

2.     ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ

2.1.    Створення умов для безперервного навчання впродовж життя, підвищення якості освіти й розширення доступу до освітніх ресурсів представників різних вікових груп і верств населення за допомогою ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню сферу.

2.2.   Забезпечення надання освітніх послуг за програмами післядипломної освіти з наступної (другої) вищої освіти й підвищення кваліфікації (спеціалізації) за всіма акредитованими спеціальностями в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.3.   Забезпечення інтегрування ІКТ в освітній процес КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.4.  Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського для впровадження й ефективного використання ІКТ і технологій дистанційного навчання.

2.5.  ІКТ-забезпечення інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.6. Організація проведення досліджень у галузі методики й методології застосування електронних, дистанційних форм навчання, забезпечення використання отриманих результатів в освітньому процесі, впровадження та оновлення технологій дистанційного навчання.

2.7.  Участь у міжнародній діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського задля інтегрування національної освітньої системи у світовий освітній простір, а також співпраці щодо виконання інноваційних проєктів.

2.8.  Надання платних освітніх послуг за програмами підвищення кваліфікації керівникам і спеціалістам енергетичних та промислових підприємств на підставі укладених договорів про надання освітніх послуг з юридичними й фізичними особами.

3.     ФУНКЦІЇ ІНСТИТУТУ
Інститут відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.     здійснює організаційно-координаційну діяльність, спрямовану на:

3.1.1.       забезпечення роботи системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.1.2.       організацію освітнього процесу й інтегрування зусиль усіх підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського в забезпеченні післядипломної освіти;

3.1.3.       створення єдиної бази даних (навчальних програм, викладачів, слухачів, виданих документів встановленого зразка) системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.1.4.       забезпечення інформаційного, консультативного й організаційного підтримання науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які планують або беруть участь в освітньому процесі за програмами післядипломної освіти;

3.1.5.     надання освітніх послуг за програмами наступної (другої) вищої освіти та за програмами підвищення кваліфікації слухачів;

3.1.6.       надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.1.7.       координацію роботи кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо організації й забезпечення високої якості освітніх послуг, залучення до освітнього процесу висококваліфікованих викладачів;

3.1.8.       впровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій, зокрема технології дистанційного навчання;

3.1.9.       використання інструментарію неформальної й інформальної освіти для задоволення потреб підприємств, установ та організацій у забезпеченні інтелектуального розвитку їх персоналу;

3.2.      здійснює навчально-методичну діяльність, спрямовану на впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, розроблення методик викладання й програм післядипломної освіти за спеціальностями, акредитованими в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.3.     здійснює діяльність, спрямовану на забезпечення освітнього процесу за всіма спеціальностями й програмами післядипломної освіти, а також контроль знань, умінь і навичок слухачів;

3.4.     здійснює науково-методичну роботу за напрямами:

3.4.1.       підготовки підручників, навчальних посібників, наукової й методичної літератури;

3.4.2.       проведення експертизи навчальних посібників, наукової й методичної літератури, розроблених науково-педагогічними працівниками для забезпечення освітнього процесу за програмами підвищення кваліфікації (спеціалізації);

3.4.3.       проведення експертизи вебресурсів навчальних дисциплін, розроблених науково-педагогічними працівниками для розміщення в банку вебресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського з подальшим використанням у навчальному процесі;

3.4.4.       створення вебресурсів (інформаційних ресурсів) навчального призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, тестових систем, віртуальних лабораторних робіт тощо);

3.5.   здійснює науково-виробничу діяльність, спрямовану на створення програмного забезпечення, призначеного для технологічного підтримання дистанційного навчання, застосування вебресурсів та інших інформаційних ресурсів в освітньому процесі;

3.6.        бере участь у міжнародній діяльності, спрямованій на взаємодію з іноземними університетами-партнерами, а також із міжнародними фондами, іншими організаціями, які зацікавлені у спільних діях щодо розвитку системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.7.        бере участь в інноваційній діяльності, спрямованій на організацію й підтримання інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» з метою комерціалізації науково-технічних розробок і стартап-проєктів науково- педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.8.        забезпечує співробітництво з установами, організаціями й підприємствами різних галузей, націлене на ефективну взаємодію з ними як корпоративними замовниками навчальних послуг та учасниками навчального процесу за програмами післядипломної освіти;

3.9.        організовує й забезпечує дії з підвищення рівня неперервної освіти в сучасних умовах:

3.9.1.       вивчення та впровадження інноваційних технологій навчання дорослих, їх наукового, інформаційного й методичного забезпечення; поєднання традиційних та інноваційних методів підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовки через модифікацію й модернізацію освітнього процесу за допомогою запровадження технологій індивідуального навчання (менторинг, коучинг, баддінг, шедоуінг тощо), екстернатного, дистанційного Е-навчання (вебінари, мобільне, ігрове та ін.), виїзних семінарів і курсів без відриву від виробничого процесу; диференціація змісту навчання на замовлення погоджених програм підвищення кваліфікації персоналу всіх категорій (управлінського та виконавчого);

3.9.2.       розроблення програм підвищення кваліфікації, зміст яких враховує попередньо й спільно ідентифіковані проблемні питання в організації ефективної діяльності конкретних підприємств галузі;

3.9.3.       постійне оновлення змісту навчальних програм, робочих навчально- тематичних планів і навчальних занять із попереднім вивченням запитів та потреб майбутніх слухачів у техніко-технологічних, фінансово-економічних, юридично-організаційних складових виробництва; можливості розроблення й реалізації індивідуальних освітніх траєкторій слухачів інституту від підвищення кваліфікації або отримання другої освіти до подальшого навчання в магістратурі, аспірантурі й докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.9.4.       формування у слухачів курсів інституту сучасного гармонізованого стилю мислення, забезпечення оволодіння слухачами ефективними стратегіями, технологіями й техніками життєтворчості та самореалізації в професійній діяльності й соціальному середовищі.

4.   СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТУ

4.1.          До організаційної структури інституту входять:

4.1.1.        навчально-методичний відділ наступної (другої) вищої освіти;

4.1.2.        навчально-методичний відділ підвищення кваліфікації (спеціалізації);

4.1.3.        центр інформаційних технологій в освіті, у складі якого:

4.1.3.1.     відділ інформаційних ресурсів освітнього призначення;

4.1.3.2.     навчально-методичний відділ технологій дистанційного навчання;

4.1.4.        Українсько-Китайський центр інженерних інновацій;

4.1.5.        центр інноваційного підприємництва.

4.2.            Керівництво інститутом здійснює директор інституту.

4.3.            Директор     інституту     підпорядкований     ректору     КПІ     ім. Ігоря Сікорського і діє на підставі цього положення й посадової інструкції, у яких визначаються його повноваження.

4.4.            На період тимчасової відсутності директора інституту його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.

4.5.            Структура та штатний розпис інституту визначається директором інституту відповідно до обсягів, характеру й складності функцій, покладених на інститут, і погоджується з департаментом економіки та фінансів.

5.       ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ

5.1.          Здійснює керівництво інститутом і звітує перед керівництвом КПІ ім. Ігоря Сікорського про виконання покладених на інститут завдань. Затверджує посадові інструкції працівників інституту. Завдання, функції, права й обов’язки працівників інституту визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.2.          Здійснює контроль за роботою працівників інституту.

5.3.          Забезпечує:

5.3.1.        створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.3.2.        дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.3.3.        додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.3.4.        своєчасне ознайомлення працівників інституту з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.3.5.        захист інформації відповідно до законодавства;

5.3.6.        перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників структурного підрозділу;

5.3.7.        дотримання трудової й фінансової дисципліни.

5.4.          Вживає заходів для дотримання антикорупційної програми   КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.5.          Надає пропозиції керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління й роботи структурного підрозділу.

5.6.          Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників структурного підрозділу, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.7.          Відповідно до основних завдань структурного підрозділу інформує керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України.

5.8.          Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.9.          Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.10.     Директор інституту має право:

5.10.1.   одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності інституту;

5.10.2.   ініціювати й проводити наради з питань діяльності структурного підрозділу, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань інституту;

5.10.3.   вносити пропозиції з питань удосконалення роботи інституту, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції інституту.

5.11.     Несе персональну відповідальність за:

5.11.1.   організацію й виконання завдань і функцій, покладених на інститут;

5.11.2.   достовірність надання звітності за результатами діяльності інституту й виконання затверджених планів роботи.

5.12.     Контролює цільове використання коштів інституту.

5.13.     Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.     Усі працівники інституту відповідно до своїх посадових  інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7.       ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1.     Інститут у своїй діяльності взаємодіє з:

7.1.1.        структурними підрозділами (інститутами, факультетами, кафедрами) КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо:

  • забезпечення навчального процесу за   програмами   наступної (другої) вищої освіти слухачів за акредитованими спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • − забезпечення підвищення кваліфікації їх співробітників (науково- педагогічних, наукових працівників, фахівців і керівників підрозділів);
  • реалізації навчання слухачів (представників сторонніх установ, організацій, підприємств) за програмами підвищення кваліфікації (спеціалізації), а саме:
  • розроблення навчальних програм, організація та здійснення навчального процесу із залученням науково-педагогічних працівників відповідних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • надання й отримання інформації,   документації,   проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій;
  • виконання завдань щодо створення й використання вебресурсів та інших інформаційних ресурсів навчального призначення:
  • спільного розроблення й розміщення на сайті УІІТО вебресурсів (інформаційних ресурсів) навчального призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, тестів, віртуальних лабораторних робіт, віртуальних практикумів тощо);
  • проведення наукових і науково-практичних відеоконференцій;
  • здійснення експертизи інформаційних ресурсів навчального призначення, створених науково-педагогічними працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського;

7.1.2.            департаментом організації освітнього процесу (навчально- методичне управління) – щодо розроблення навчальних планів;

7.1.3.            департаментом економіки та фінансів – щодо ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, складання й виконання інститутом кошторису спеціального фонду Державного бюджету України;

7.1.4.            департаментом інновацій і трансферу технологій – щодо впровадження інновацій у механізми наступної та дистанційної освіти, курсів підвищення кваліфікації;

7.1.5.            департаментом міжнародного співробітництва – щодо організації й реалізації міжнародних проєктів у сфері інформаційних технологій для освіти та післядипломної освіти;

7.1.6.            відділом кадрів – щодо підготовки проєктів наказів щодо особового складу інституту;

7.1.7.            юридичним управлінням – щодо правових питань, пов’язаних із підготовкою проєктів документів відповідно до чинного законодавства;

7.1.8.            загальним відділом – щодо ведення діловодства, отримання наказів, розпоряджень ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського й передачі інформації про їх виконання.

7.2.     Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків працівників інституту з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8.       ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

8.1.  Фінансування діяльності інституту здійснюється за рахунок коштів загального й спеціального фондів Державного бюджету України.

8.2.  Штатний розпис інституту затверджується в установленому порядку й погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Ректор                                                                                                Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

 

Додаток 3

до наказу «Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ НАСТУПНОЇ (ДРУГОЇ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КИЇВ 2021

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Це положення визначає функції та статус навчально-методичного відділу наступної (другої) вищої освіти інституту післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – відділ).

1.2.     Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію відділу приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3.     У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4.     Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

2.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1.          Забезпечення й надання освітніх послуг із наступної (другої) вищої освіти за акредитованими спеціальностями в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.2.          Оновлення й удосконалення разом із відповідними кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського інтегрованих навчальних планів та інтегрованих робочих навчальних планів, за якими проводиться навчання з наступної (другої) вищої освіти.

2.3.          Підвищення якості освіти за допомогою ефективної взаємодії з відповідними кафедрами й науково-педагогічними працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.4.          Здійснення інформаційно-рекламної підтримки надання освітніх послуг із наступної (другої) вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3.  ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.    організовує навчання слухачів за участю відповідних (випускових) кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського, їх науково-педагогічних працівників та інших фахівців; слухачами програми наступної (другої) вищої освіти є особи, які здобули вищу освіту;

3.2.  здійснює документальне оформлення слухачів на навчання й занесення інформації до Єдиної державної бази з питань освіти у встановленому порядку;

3.3.   здійснює формування груп слухачів за спеціальностями із закріпленням їх за відповідними випусковими кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.4.  здійснює оформлення інтегрованих навчальних планів та інтегрованих робочих навчальних планів у встановленому порядку;

3.5.  бере участь у підготовці й укладенні договорів про надання освітніх послуг згідно з чинним законодавством, а також контролює виконання цих договорів;

3.6.  контролює проведення навчальних занять за розкладом;

3.7.  забезпечує документальний супровід навчального процесу;

3.8.  замовляє й видає дипломи та додатки до диплома слухачам, які успішно завершили навчання за програмами наступної (другої) вищої освіти першого освітнього рівня, пройшли державну атестацію, яка здійснюється відповідною державною екзаменаційною комісією, голова та склад якої затверджується в установленому порядку;

3.9.  забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну спеціальність, за якою проводиться навчання за програмами наступної (другої) вищої освіти за допомогою її оприлюднення на сайті навчально- методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти»;

3.10.     забезпечує зворотній зв’язок зі слухачами, проводить анкетування, вивчення й аналіз потреб слухачів за програмами наступної (другої) вищої освіти щодо вдосконалення освітніх послуг із наступної (другої) вищої освіти.

4.       СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ

4.1.     Відділ входить до структури інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – інститут).

4.2.     Керівництво відділом здійснює начальник відділу.

4.3.     Начальник відділу підпорядкований директору інституту і діє на підставі цього положення та посадової інструкції.

4.4.     На період тимчасової відсутності начальника відділу його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.

4.5.     Структура й штатний розпис визначається начальником відділу та директором інституту відповідно до обсягів, характеру й складності функцій, покладених на відділ, і погоджується з департаментом економіки та фінансів.

5.   ПОВНОВАЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

5.1.     Здійснює керівництво відділом і звітує перед директором інституту про виконання покладених на відділ завдань.

5.2.     Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає посадові інструкції працівників відділу. Завдання, функції, права й обов’язки працівників   відділу   визначаються   чинним   законодавством,   Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3.     Здійснює контроль за роботою працівників відділу.

5.4.     Забезпечує:

5.4.1.        створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2.        дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3.        додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору;

5.4.4.        своєчасне ознайомлення працівників відділу з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5.        захист інформації відповідно до чинного законодавства;

5.4.6.        підвищення кваліфікації працівників відділу;

5.4.7.        дотримання трудової й фінансової дисципліни.

5.5.     Вживає заходів для   дотримання   Антикорупційної   програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6.     Надає пропозиції керівництву інституту щодо вдосконалення управління й роботи відділу.

5.7.     Вносить пропозиції щодо призначення на посади й звільнення з посад працівників відділу, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8.     Відповідно до основних завдань відділу інформує керівництво інституту про виявлені порушення законодавства України.

5.9.     Візує документи в межах своїх повноважень як керівника відділу.

5.10. Спільно з юридичним управлінням готує відповіді на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.11. Начальник відділу має право:

5.11.1.   одержувати від структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності відділу;

5.11.2.   ініціювати й проводити наради з питань діяльності відділу, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань відділу;

5.11.3.   вносити пропозиції з питань удосконалення роботи з інформаційними системами, розроблення нормативних і розпорядчих документів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції відділу.

5.12. Несе персональну відповідальність за:

5.12.1.   організацію й виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

5.12.2.   достовірність надання звітності за результатами          діяльності  відділу й виконання затверджених планів роботи.

5.13. Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.   Усі працівники відділу відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання функцій і поставлених завдань, правильність та об’єктивність прийнятих рішень, дотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, дотримання вимог   нормативних   й   розпорядчих   документів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7.   ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання освітніх послуг за програмами наступної (другої) вищої освіти, надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.

7.2. Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків працівників відділу з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8.  ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛУ

8.1.  Джерелом фінансування діяльності відділу є кошти спеціального фонду Державного бюджету України.

8.2.  Штатний розпис відділу затверджується в установленому порядку й погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Ректор                                                                                                    Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

 

Додаток 4

до наказу «Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)

ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КИЇВ 2021

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Це положення визначає функції та статус навчально-методичного відділу підвищення кваліфікації (спеціалізації) інституту післядипломної освіти Національного технічного Університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – відділ).

1.2.  Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію відділу приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

2.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1.  Забезпечення підвищення кваліфікації за спеціальностями, акредитованими в КПІ ім. Ігоря Сікорського, за різними формами підвищення кваліфікації.

2.2.   Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до плану підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.3. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і фахівців КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також працівників інших навчальних закладів, установ та організацій на підставі укладених договорів між КПІ ім. Ігоря Сікорського й організаціями-замовниками.

2.4. Забезпечення підвищення кваліфікації за допомогою самостійного фінансування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського, або вже використали встановлений ліміт з обсягу програм навчання за рахунок КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.   здійснює організацію навчального процесу з підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.2.  забезпечує розроблення фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського та в разі потреби сторонніми фахівцями навчальних програм підвищення кваліфікації, зміст яких формується з урахуванням галузевої специфіки, цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи й професійної діяльності, їх інтересів і потреб та забезпечує застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання;

3.3.  спільно з факультетами, інститутами та іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського забезпечує організацію підвищення кваліфікації (спеціалізації) слухачів відповідно до розроблених програм підвищення кваліфікації, що узгоджені з відділом і затверджені ректором (першим проректором) КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.4.  узгоджує програми підвищення кваліфікації із замовниками освітніх послуг;

3.5. здійснює підвищення кваліфікації за форматами довгострокового й короткострокового підвищення кваліфікації;

3.6. оформлює й видає документи про підвищення кваліфікації за результатами навчання слухачів за програмами підвищення кваліфікації:

 • свідоцтво про підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського для слухачів, які успішно пройшли навчання за програмами довгострокового підвищення кваліфікації;
 • сертифікати про навчання за короткостроковими навчальними програмами інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського для слухачів;

3.7. забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну навчальну програму підвищення кваліфікації через її оприлюднення на сайті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.8. забезпечує відкритість і доступність інформації про порядок зарахування, умови навчання, перелік доступних у поточному навчальному році програм підвищення кваліфікації й актуальні зміни за допомогою електронних розсилок інформації факультетам та інститутам й оприлюднення на сайті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.9. забезпечує навчальний процес фаховим викладацьким складом, матеріально-технічною базою, інформаційними ресурсами, методичними матеріалами;

3.10.      забезпечує ведення документації, облік слухачів, документообіг навчального процесу, готує проєкти наказів і розпоряджень із питань організації підвищення кваліфікації;

3.11.  розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації підвищення кваліфікації, навчального процесу, впровадження в практику навчання кращих досягнень науки, техніки й виробництва;

3.12.  здійснює контроль за якістю освітнього процесу, забезпечує постійний моніторинг та оновлення переліку й змісту навчальних програм, розроблення навчально-методичного забезпечення навчального процесу, проводить методичне підтримання викладачів і слухачів, впровадження інноваційних технологій та методик в організацію, зміст і навчально- методичне забезпечення навчального процесу;

3.13. забезпечує зворотній зв’язок зі слухачами, проводить анкетування, вивчає аналіз потреб щодо нових програм;

3.14. надає підтримку (інформаційну, консультативну, організаційну) структурним підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо їх участі в системі підвищення кваліфікації;

3.15. забезпечує укладання договорів зі слухачами й корпоративними замовниками освітніх послуг;

3.16. здійснює зв’язок з установами, організаціями й підприємствами з питань підвищення кваліфікації фахівців.

4. СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ

4.1.  Відділ входить до структури інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – інститут).

4.2.   Керівництво відділом здійснює начальник відділу.

4.3.  Начальник відділу підпорядкований директору інституту і діє на підставі цього положення та посадової інструкції.

4.4.   На період тимчасової відсутності начальника відділу його повноваження виконує уповноважена особа, призначена в установленому порядку.

4.5.  Структура й штатний розпис визначається начальником відділу та директором інституту відповідно до обсягів, характеру й складності функцій, покладених на відділ, і погоджується з департаментом економіки та фінансів.

5.  ПОВНОВАЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

5.1.  Здійснює керівництво відділом і звітує перед директором інституту про виконання покладених на відділ завдань.

5.2.   Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає посадові інструкції працівників відділу. Завдання, функції, права й обов’язки працівників відділу визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3.  Здійснює контроль за роботою працівників відділу.

5.4.   Забезпечує:

5.4.1.  створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2.  дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3.  додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.4.4.   своєчасне ознайомлення працівників відділу з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5.  захист інформації відповідно до законодавства;

5.4.6.  підвищення кваліфікації працівників відділу;

5.4.7.  дотримання трудової й фінансової дисципліни.

5.5.  Вживає заходів для   дотримання   Антикорупційної   програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6. Надає пропозиції керівництву інституту щодо вдосконалення управління й роботи відділу.

5.7.   Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників відділу, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8.  Відповідно до основних завдань відділу інформує керівництво інституту про виявлені порушення законодавства України.

5.9.  Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.10.  Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.11. Начальник відділу має право:

5.11.1.  одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності відділу;

5.11.2.  ініціювати й проводити наради з питань діяльності відділу, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань відділу;

5.11.3.  вносити пропозиції з питань удосконалення роботи відділу, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції відділу.

5.12.      Несе персональну відповідальність за:

5.12.1.   організацію й виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

5.12.2.   достовірність надання звітності за результатами діяльності  відділу й виконання затверджених планів роботи.

5.13.      Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.   Усі працівники відділу відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1.   Відділ у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.

7.2.   Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків працівників відділу з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8. ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛУ

8.1.  Джерелом фінансування діяльності відділу є кошти спеціального фонду Державного бюджету України.

8.2.  Штатний розпис відділу затверджується в установленому порядку й погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Ректор                                                                                                    Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

 

Додаток 5

до наказу «Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КИЇВ 2021

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це положення визначає функції та статус центру інноваційного підприємництва інституту післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – центр).

1.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію центру приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4.  Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1.    Розвиток інноваційної екосистеми КПІ ім. Ігоря Сікорського за допомогою організації й забезпечення навчально-практичної діяльності з інноваційного підприємництва.

3.  ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.     організовує й здійснює теоретичне та практичне навчання здобувачів вищої освіти інноваційного підприємництва й створення власних стартап-компаній;

3.2.     забезпечує підвищення кваліфікації наукових і науково- педагогічних працівників щодо комерціалізації наукових розробок та трансферу технологій;

3.3.     бере участь в організації й проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge»;

3.4.     здійснює організацію, підтримку й реалізацію проєкту Стартап Школа «Sikorsky Challenge»;

3.5.     розробляє сучасні й ексклюзивні програми та методики навчання щодо впровадження інноваційних технологій, формування стартап-ідей, розроблення бізнес-проєктів, створення прототипів бізнес-продуктів тощо;

3.6.     забезпечує умови й можливості слухачам Стартап Школи створювати прототипи їхніх бізнес-продуктів;

3.7.     здійснює співробітництво з інвесторами й венчурними фондами щодо підвищення ефективності практичного навчання слухачів інноваційного підприємництва;

3.8.     бере участь у співробітництві з вітчизняними й закордонними партнерами з питань інноваційного підприємництва;

3.9.     здійснює підготовку навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілем центру;

3.10.   проводить окремі майстер-класи й тренінги із залученням                                 вітчизняних і міжнародних експертів;

3.11.   проводить конференції, семінари й конкурси у сфері трансферу технологій та інноваційного підприємництва.

4.  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

4.1.     Центр входить до структури інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – інститут).

4.2.     Керівництво центром здійснює директор центру.

4.3.     На період тимчасової відсутності директора центру його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.

4.4.     Структура й штатний розпис центру визначається директором центру і директором інституту відповідно до обсягів, характеру й складності функцій, покладених на центр, і погоджується з департаментом економіки та фінансів.

5.   ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ

5.1.  Здійснює керівництво центром і звітує перед керівництвом інституту про виконання покладених на центр завдань.

5.2.  Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає посадові інструкції працівників центру. Завдання, функції, права й обов’язки працівників центру визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3.  Здійснює контроль за роботою працівників центру.

5.4.    Забезпечує:

5.4.1.    створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2.    дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3.    додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.4.4.    своєчасне ознайомлення працівників структурного підрозділу з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5.    захист інформації відповідно до законодавства;

5.4.6.    підвищення кваліфікації працівників центру;

5.4.7.    дотримання трудової й фінансової дисципліни.

5.5.   Вживає заходів   для   дотримання   антикорупційної   програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6.   Надає пропозиції керівництву інституту щодо вдосконалення управління й роботи центру.

5.7.   Вносить пропозиції в установленому порядку про призначення на посади й звільнення з посад працівників центру, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8.  Відповідно до основних завдань центру інформує керівництво інституту про виявлені порушення законодавства України.

5.9.   Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.10.  Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.11.  Директор центру має право:

5.11.1.     одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності центру;

5.11.2.    ініціювати й проводити наради з питань діяльності центру, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань центру;

5.11.3.    вносити пропозиції з питань удосконалення роботи центру, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції центру.

5.12.      Несе персональну відповідальність за:

5.12.1.   організацію й виконання завдань і функцій, покладених на центр;

5.12.2.   достовірність надання звітності за результатами діяльності центру й виконання затверджених планів роботи.

5.13.      Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.   Усі працівники центру відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1.  Центр у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.

7.2.   Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків між працівниками центру з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8.  ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ

8.1.  Джерелом фінансування діяльності центру є кошти спеціального фонду Державного бюджету України.

8.2.   Штатний розпис центру затверджується в установленому порядку й погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Ректор                                                                                                     Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Додаток 6

до наказу «Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи»

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ЦЕНТР ІНЖЕНЕРНИХ ІННОВАЦІЙ

ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 

КИЇВ 2021

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це положення визначає функції та статус Українсько-Китайського центру інженерних інновацій інституту післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі –  центр).

1.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію центру приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4.  Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

Основними завданнями центру є:

2.1.  розвиток   освітньої   та   інноваційно-проєктної   діяльності   КПІ ім. Ігоря Сікорського і його партнерів, а також спільне із партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського сприяння розвитку людського потенціалу, зокрема обдарованої молоді;

2.2. впровадження наукових, технологічних, методичних розробок і досягнень у практичну діяльність у сфері інженерних інновацій;

2.3. об’єднання зусиль для проведення спільних заохочувальних конкурсів, пошуку перспективних проєктів і взаємовигідної співпраці між КПІ ім. Ігоря Сікорського, компанією Китайської Народної Республіки «Zhejiang Golden Egg Science and Technology» та іншими компаніями, установами та організаціями Китайської Народної Республіки;

2.4.  участь в організації візитів делегацій будь-яких установ та організацій Китайської Народної Республіки до КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема забезпечення місця офіційної зустрічі, перекладу тощо.

3. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

Центр відповідно до покладених на нього завдань

у сфері освітньої діяльності:

3.1.  проводить тренінги щодо інженерних інновацій і підприємництва на базі Стартап Школи «Sikorsky Challenge» для проєктних команд у межах наявних освітніх програм;

3.2.  організовує, адмініструє й проводить короткострокові курси підвищення кваліфікації у формі семінарів і тренінгів, у межах яких слухачі підвищують рівень свого професіоналізму в сфері інноваційного підприємництва;

3.3. створює й підтримує вебресурси (інформаційні ресурси) навчального призначення (дистанційні курси, електронні підручники, тестові системи, віртуальні лабораторні роботи тощо);

у сфері інноваційно-проєктної діяльності:

3.4. здійснює пошук, відбір, аналіз, адаптацію та супровід інноваційних проєктів, що можуть бути предметом подальшого презентування, інкубування й комерціалізації, надання всебічної методологічної, інформаційної та іншої допомоги відповідним авторам, розробникам і власникам проєктів (далі – проєктні команди);

3.5.  здійснює супровід і забезпечення:

 • організації співпраці з міжнародними партнерами;
 • процесів патентування винаходів в Україні та Китайській Народній Республіці, а також інших заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності;
 • відносин між членами проєктних команд та організаціями, де вони працюють;
 • вирішення організаційних питань щодо візового підтримання проєктних команд, їх проживання, транспортування тощо під час проведення спільних конкурсів інноваційних проєктів;

3.6.  центр виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

4.  КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРУ

4.1. Центр входить до структури інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – інститут).

4.2. Керівництво центром здійснює директор центру (далі – керівник центру).

4.3. Керівник центру підпорядкований директору інституту і діє на підставі цього положення й посадової інструкції, у яких визначаються його повноваження.

4.4. На період тимчасової відсутності керівника центру його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.

4.5. Структура та штатний розпис визначається керівником центру відповідно до обсягів характеру й складності функцій, покладених на центр, і погоджується з департаментом економіки та фінансів.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЦЕНТРУ

5.1. Здійснює керівництво центром і звітує перед керівництвом інституту та КПІ ім. Ігоря Сікорського про виконання покладених на центр завдань.

5.2.  Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає й затверджує посадові інструкції працівників центру. Завдання, функції, права й обов’язки працівників центру визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3. Здійснює контроль за роботою працівників центру.

5.4.   Забезпечує:

5.4.1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.4.4.  своєчасне ознайомлення працівників центру з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5.  захист інформації відповідно до законодавства;

5.4.6. підвищення кваліфікації працівників структурного підрозділу;

5.4.7. дотримання трудової й фінансової дисципліни.

5.5.   Вживає заходів   для   дотримання   антикорупційної   програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6.  Надає пропозиції керівництву інституту та КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління й роботи центру.

5.7.  Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників центру, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8. Відповідно до основних завдань центру інформує   керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України.

5.9.   Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.10. Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.Керівник центру має право:

5.10.1.  одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності центру;

5.10.2.  ініціювати й проводити наради з питань діяльності центру, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань центру;

5.10.3. вносити пропозиції з питань удосконалення роботи центру, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції центру.

5.11.  Несе персональну відповідальність за:

5.11.1.   організацію й виконання завдань і функцій, покладених на структурний підрозділ;

5.11.2.  достовірність    надання   звітності     за   результатами діяльності структурного підрозділу й виконання затверджених планів роботи.

5.12.  Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.  Усі працівники центру відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1.   Центр у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.

7.2.  Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків між працівниками центру з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8.  ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ

8.1.  Джерелом фінансування діяльності центру є кошти спеціального фонду Державного бюджету України.

8.2. Штатний розпис центру затверджується в установленому порядку й погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Ректор                                                                                                     Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

 

Додаток 7

до наказу «Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 КИЇВ 2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це положення визначає функції та статус центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – центр).

1.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію центру приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4.  Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

2.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1.  Підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп і верств населення до освітніх ресурсів, а також створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за допомогою ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню сферу.

2.2. Забезпечення інтегрування ІКТ в освітній процес за всіма спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.3. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського для впровадження й ефективного використання ІКТ і технологій дистанційного навчання в навчально-методичній роботі.

2.4.  Розроблення програмних засобів освітнього призначення та іншого програмного забезпечення для освітньої сфери.

2.5. Контроль якості освіти й ефективності впровадження ІКТ і технологій у дистанційне навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.6. ІКТ-забезпечення інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.7. Участь у міжнародній діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, орієнтованій на забезпечення інтегрування національної освітньої системи у світовий освітній простір.

3. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. бере участь у підготовці проєктів нормативних та інших документів щодо впровадження й застосування ІКТ і технологій дистанційного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського для підготовки здобувачів вищої освіти, надання освітніх послуг із наступної (другої) вищої освіти й підвищення кваліфікації кадрів;

3.2. бере участь у розробленні рекомендацій використання технологій дистанційного навчання щодо організації, адміністрування та фінансування у сфері ІКТ;

3.3.  розробляє організаційне, науково-методичне й програмно-технічне забезпечення для:

 • системи дистанційного навчання;
 • системи підготовки й підвищення кваліфікації кадрів щодо впровадження ІКТ і технологій дистанційного навчання;
 • системи сертифікації програмних засобів освітнього призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, комп’ютерних ігор, імітаторів і тренажерів, тестових систем тощо), що використовуються в освітньому процесі в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • системи автоматизованого комп’ютерного тестування – контролю якості отриманих знань, умінь і навичок;

3.4.  розробляє сучасні програмні засоби освітнього призначення й контролю знань (дистанційних курсів, електронних підручників, комп’ютерних ігор і тренажерів, тестових систем, відеолекцій тощо), а також інше програмне забезпечення для освітньої сфери;

3.5.  забезпечує технологічне супроводження освіти з використанням технологій дистанційного навчання:

 • слухачів курсів із підвищення кваліфікації;
 • слухачів, що навчаються за дистанційними курсами;
 • слухачів, що навчаються за програмами наступної (другої) вищої освіти;

3.6. консультує й надає методичну допомогу щодо питань, пов’язаних із інтегруванням ІКТ у навчальний процес;

3.7.  проводить маркетингові дослідження щодо впровадження відкритої освіти, ІКТ і технологій дистанційного навчання;

3.8.  бере участь у розробленні заходів щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері ІКТ;

3.9.  бере участь у створенні й підтриманні інформаційних ресурсів для функціонування Стартап Школи та Фестивалів інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge».

4. СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

4.1.  Центр входить до складу інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – інститут).

4.2. До організаційної структури центру входять:

 • відділ інформаційних ресурсів освітнього призначення;
 • навчально-методичний відділ технологій дистанційного навчання.

4.3.  Керівництво центром здійснює директор центру.

4.4.  Директор центру підпорядкований директору інституту і діє на підставі цього положення й посадової інструкції.

4.5.  На період тимчасової відсутності директора центру його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.

4.6. Структура та штатний розпис центру визначається директором центру й директором інституту відповідно до обсягів, характеру й складності функцій, покладених на центр, і погоджується з департаментом економіки та фінансів.

5.  ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ

5.1. Здійснює керівництво центром і звітує перед директором інституту про виконання покладених на структурний підрозділ завдань.

5.2. Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає й затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу. Завдання, функції, права й обов’язки працівників центру визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3. Здійснює контроль за роботою працівників центру.

5.4. Забезпечує:

5.4.1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2.  дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3.   додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.4.4. своєчасне ознайомлення працівників центру з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5. захист інформації відповідно до законодавства;

5.4.6. підвищення кваліфікації працівників центру;

5.4.7.  дотримання трудової й фінансової дисципліни.

5.5. Вживає   заходів   для   дотримання    Антикорупційної    програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6.  Надає пропозиції директору інституту щодо вдосконалення управління й роботи центру.

5.7.  Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників центру, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8. Відповідно до основних завдань центру інформує директора інституту про виявлені порушення законодавства України.

5.9. Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.10. Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.11. Керівник центру має право:

5.11.1.  одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності центру;

5.11.2.  ініціювати й проводити наради з питань діяльності структурного підрозділу, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань структурного підрозділу;

5.11.3. вносити пропозиції з питань удосконалення роботи центру, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції структурного підрозділу.

5.12.  Несе персональну відповідальність за:

5.12.1. організацію    й    виконання   завдань   і    функцій,    покладених  на структурний підрозділ;

5.12.2.   достовірність надання звітності за результатами діяльності центру й виконання затверджених планів роботи.

5.13. Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.  Усі працівники центру відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1.  Центр у своїй діяльності взаємодіє з:

7.1.1.  департаментом економіки та фінансів – з питань складання штатного розпису;

7.1.2.  департаментом інновацій і трансферу технологій – щодо впровадження інновацій у механізми наступної (другої) вищої й дистанційної освіти, курси підвищення кваліфікації;

7.1.3. департаментом міжнародного співробітництва – щодо організації й реалізації міжнародних проєктів у сфері інформаційних технологій для освіти та післядипломної освіти;

7.1.4.  відділом кадрів – з питань підготовки проєктів наказів щодо особового складу;

7.1.5. юридичним управлінням – з питань, пов’язаних із підготовкою проєктів документів відповідно до чинного законодавства;

7.1.6. загальним відділом – з питань ведення діловодства, отримання наказів, розпоряджень ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського й передачі інформації про їх виконання.

7.2. Центр у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.

7.3. Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків працівників центру з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8.   ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ

8.1.   Джерелом фінансування діяльності центру є кошти загального й спеціального фондів Державного бюджету України.

8.2.  Штатний розпис центру затверджується в установленому порядку й погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Ректор                                                                                                    Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

 

Додаток 8

до наказу «Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 КИЇВ 2021

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це положення визначає функції та статус навчально-методичного відділу технологій дистанційного навчання центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – відділ).

1.2.  Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію відділу приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського для впровадження й ефективного використання інформаційних комп’ютерних технологій (далі – ІКТ) і технологій дистанційного навчання у навчально-методичній роботі.

2.2.  Контроль якості навчання й ефективності впровадження ІКТ і технологій дистанційного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.3.  ІКТ-забезпечення інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме: забезпечення діяльності Стартап Школи та проведення Фестивалів інноваційних проєктів.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. забезпечує технологічне супроводження навчання з використанням технологій дистанційного навчання:

 • слухачів курсів з підвищення кваліфікації;
 • слухачів, що навчаються за дистанційними курсами;
 • слухачів, що навчаються за програмами наступної (другої) вищої освіти;

3.2. консультує й надає методичну допомогу щодо питань, пов’язаних із інтегруванням ІКТ у навчальний процес;

3.3.  бере участь у розробленні заходів щодо захисту авторських прав і об’єктів інтелектуальної власності у сфері ІКТ в освіті;

3.4.  створює й підтримує інформаційні ресурси для функціонування Стартап Школи та Фестивалів інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge», зокрема дистанційне навчання, рекламування, відбір учасників проєктів.

4.  СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ

4.1.  Відділ входить до структури центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

4.2.  Керівництво відділом здійснює начальник відділу.

4.3.  Начальник відділу підпорядкований директору центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського і діє на підставі цього положення та посадової інструкції.

4.4. На період тимчасової відсутності начальника відділу його повноваження виконує уповноважена особа, призначена в установленому порядку.

4.5. Структура та штатний розпис визначається директором центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до обсягів, характеру й складності функцій, покладених на відділ, і погоджується з департаментом економіки та фінансів.

5.  ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ

5.1.  Здійснює керівництво відділом і звітує перед директором центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського про виконання покладених на відділ завдань.

5.2. Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає посадові інструкції працівників структурного підрозділу. Завдання, функції, права й обов’язки працівників структурного підрозділу визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3. Здійснює контроль за роботою працівників відділу.

5.4. Забезпечує:

5.4.1.  створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2.  дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.4.4.  своєчасне ознайомлення працівників відділу з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5.  захист інформації відповідно до законодавства;

5.4.6.   перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників відділу;

5.4.7.  дотримання трудової й фінансової дисципліни.

5.5. Вживає заходів для дотримання антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6.  Надає пропозиції директору центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління й роботи відділу.

5.7. Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників відділу, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8.  Відповідно до основних завдань відділу інформує керівництво центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України.

5.9.   Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.10. Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.11.  Керівник відділу має право:

5.11.1.  одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності відділу;

5.11.2. ініціювати й проводити наради з питань діяльності відділу, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань відділу;

5.11.3. вносити пропозиції з питань удосконалення роботи відділу, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції відділу.

5.12.  Несе персональну відповідальність за:

5.12.1. організацію й виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

5.12.2. достовірність надання звітності за результатами діяльності відділу й виконання затверджених планів роботи.

5.13. Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Усі працівникив відділу відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.

7.2.  Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків працівників відділу з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8. ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛУ

8.1. Джерелом фінансування діяльності відділу є кошти загального й спеціального фондів Державного бюджету України.

8.2. Штатний розпис відділу затверджується в установленому порядку й погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Ректор                                                                                                 Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

 

 Додаток 9

до наказу «Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОСВІТНЬОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КИЇВ 2021 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Це положення визначає функції та статус відділу інформаційних ресурсів освітнього призначення центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – відділ).

1.2.  Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію відділу приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського та вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3.   У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4.    Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Забезпечення інтегрування інформаційних комп’ютерних технологій (далі – ІКТ) у навчальний процес за всіма спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.2.  Розроблення програмних засобів навчального призначення та іншого програмного забезпечення для освітньої сфери.

2.3.   Участь у міжнародній діяльності, що направлена на забезпечення інтегрування національної освітньої системи у світовий освітній простір.

3.  ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. бере участь у підготовці проєктів нормативних документів КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо впровадження й застосування ІКТ і технологій дистанційного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації кадрів;

3.2.  бере участь у розробленні рекомендацій щодо використання технологій дистанційного навчання для організації, адміністрування й фінансування у сфері ІКТ;

3.3.  розробляє організаційне, навчально-методичне й програмно-технічне забезпечення для:

 • системи дистанційного навчання;
 •  системи   підготовки    й    підвищення    кваліфікації    кадрів    щодо впровадження ІКТ і технологій дистанційного навчання;
 • системи сертифікації програмних засобів навчального призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, комп’ютерних ігор, імітаторів і тренажерів, тестових систем тощо), що використовуються в навчальному процесі в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • системи автоматизованого комп’ютерного тестування для контролю якості знань, умінь і навичок на всіх рівнях освіти;

3.4.  розробляє сучасні програмні засоби навчального призначення й контролю знань (дистанційних курсів, електронних підручників, комп’ютерних ігор і тренажерів, тестових систем, відеолекцій тощо), а також інше програмне забезпечення для освітньої сфери;

3.5. проводить маркетингові дослідження щодо впровадження відкритої освіти, ІКТ і технологій дистанційного навчання;

3.6. створює й підтримує інформаційні ресурси для функціонування Стартап Школи та Фестивалів інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge», зокрема дистанційне навчання, рекламування, відбір учасників проєктів.

4.   СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ входить до структури центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

4.2. Керівництво відділом здійснює начальник відділу.

4.3.Начальник відділу підпорядкований директору центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського і діє на підставі цього положення та посадової інструкції.

4.4.  На період тимчасової відсутності начальника відділу його повноваження виконує уповноважена особа, призначена в установленому порядку

4.5.  Структура та штатний розпис визначається директором центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до обсягів, характеру й складності функцій, покладених на відділ, і погоджується з департаментом економіки та фінансів.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

5.1.  Здійснює керівництво відділом і звітує перед директором центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського про виконання покладених завдань.

5.2.  Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає посадові інструкції працівників відділу. Завдання, функції, права й обов’язки працівників структурного підрозділу визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3.  Здійснює контроль за роботою працівників відділу.

5.4. Забезпечує:

5.4.1.  створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту   КПІ   ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.4.4.   своєчасне ознайомлення працівників відділу з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5.  захист інформації відповідно до законодавства;

5.4.6. підвищення кваліфікації працівників відділу;

5.4.7. дотримання трудової й фінансової дисципліни.

5.5. Вживає заходів для дотримання Антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6.   Надає пропозиції директору центру інформаційних технологій в освіті інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління й роботи відділу.

5.7. Вносить пропозиції в установленому порядку про призначення на посади й звільнення з посад працівників відділу, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8. Відповідно до основних завдань відділу інформує керівництво про виявлені порушення законодавства України.

5.9. Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.10. Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.11. Начальник відділу має право:

5.11.1.  одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності відділу;

5.11.2.  ініціювати й проводити наради з питань діяльності відділу, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань відділу;

5.11.3.  вносити пропозиції з питань удосконалення роботи структурного підрозділу, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції відділу.

5.12.  Несе персональну відповідальність за:

5.12.1.  організацію й виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

5.12.2.  достовірність надання звітності за результатами діяльності відділу й виконання затверджених планів роботи.

5.13. Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Усі працівники відділу відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1.  Відділ у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.

7.2. Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків працівників відділу з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8.  ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛУ

8.1.   Джерелом фінансування діяльності відділу є кошти загального й спеціального фондів Державного бюджету України.

8.2.   Штатний розпис відділу затверджується в установленому порядку й погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Ректор                                                                                                     Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

 

Завантажити

Положення про Інститут післядипломної освіти та його структурні підрозділи