Затверджую

Міністр освіти і науки України

В.Г. Кремень

” 24 ” листопада 2004 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Український інститут інформаційних технологій в освіті
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Київ 2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Український інститут інформаційних технологій в освіті (далі — УІІТО) є структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі — НТУУ «КПІ»), який створений згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2004 року № 880.

1.2. УІІТО має окремі права юридичної особи, діє та вступає в договірні стосунки із третіми особами за дорученням ректора НТУУ «КПІ».

1.3. УІІТО перебирає на себе функції, що були покладені на Український центр дистанційної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» наказом МОН від 7 липня 2000 року №293 «Про створення Українського центру дистанційної освіти», а також постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. N 1494 щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки.

1.4. У складі УІІТО створюється центр дистанційного навчання як окремий структурний підрозділ без права юридичної особи, на який покладаються функції сприяння розвитку дистанційного навчання.

1.5. УІІТО у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними документами МОНУ, Статутом НТУУ «КПІ» та цим Положенням.

1.6. Адреса УІІТО: НТУУ «КПІ», корп. 1, пр-т Перемоги, 37, 03056, м. Київ.

2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Метою діяльності УІІТО є:

 • підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, а також створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню сферу;
 • здійснення за дорученням МОНУ завдань з координації діяльності навчальних закладів у питаннях впровадження ІКТ в освітній процес.

2.2. До основних завдань УІІТО належать:

2.2.1. Участь у розробленні стратегічних планів і програм щодо інтегрування ІКТ в систему освіти України.

2.2.2. Участь у підготовці проектів нормативно-правових документів щодо впровадження і застосування ІКТ в освіті.

2.2.3. Участь у розробленні рекомендацій щодо організації, адміністрування та фінансування у сфері ІКТ в освіті.

2.2.4. Розроблення організаційного і науково-методичного забезпечення та комплексних програмно-технічних рішень для:

 • системи відкритої освіти і дистанційного навчання;
 • системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів щодо впровадження ІКТ та технологій дистанційного навчання в навчальних закладах;
 • науково-освітнього веб-порталу;
 • мережі електронних бібліотек;
 • системи сертифікації програмних засобів навчального призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, комп’ютерних ігор, імітаторів та тренажерів, тестових систем тощо) та експертизи у сфері ІКТ в освіті;
 • системи автоматизованого комп’ютерного тестування — контролю якості знань, умінь і навичок на всіх рівнях освіти;
 • системи моніторингу інтегрування ІКТ в освіту на всіх її рівнях;
 • системи управління в освітній сфері з використанням ІКТ;
 • системи освіти людей з особливими потребами з використанням ІКТ.

2.2.5. Сприяння адаптуванню і впровадженню міжнародних стандартів на ІКТ, у тому числі на технології дистанційного навчання.

2.2.6. Розроблення сучасних програмних засобів навчального призначення та контролю знань (дистанційних курсів, електронних підручників, комп’ютерних ігор та тренажерів, тестових систем тощо), а також іншого програмного забезпечення для освітньої сфери.

2.2.7. Здійснення навчання:

 • слухачів курсів з підвищення кваліфікації у сфері ІКТ в освіті;
 • слухачів, що навчаються за дистанційними курсами;
 • громадян, що підвищують свою комп’ютерну грамотність (включаючи програми ECDL).

2.2.8. Консультування і надання методичної допомоги щодо питань, пов’язаних із інтегруванням ІКТ в освіту.

2.2.9. Розроблення для навчальних закладів проектів впровадження ІКТ в освітній процес.

2.2.10. Здійснення маркетингових досліджень розвитку освітнього ринку, що пов’язаний із впровадженням відкритої освіти, ІКТ та технологій дистанційного навчання.

2.2.11. Здійснення за дорученням Координаційної Ради з розвитку системи дистанційного навчання при МОНУ робіт з сертифікації, експертизи та тестування в освітній сфері.

2.2.12. Участь у розробленні заходів щодо захисту авторських прав і об’єктів інтелектуальної власності у сфері ІКТ в освіті.

2.2.13. Здійснення за дорученням МОНУ координування діяльності навчальних закладів щодо впровадження ІКТ і технологій дистанційного навчання в освітній процес.

2.2.14. Сприяння участі вищих навчальних закладів у роботі Міжнародного об’єднання «Центрально-східно-європейський віртуальний університет» (CEEVU) та їх взаємодії із координаційним центром CEEVU, що створений у НТУУ «КПІ».

2.2.15. Участь у інтегруванні національної освітньої системи до світового науково-освітнього простору.

3. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УІІТО

3.1. УІІТО здійснює свою діяльність за наступними напрямами:

 • науково-технологічна та науково-методична діяльність, спрямована на забезпечення інтегрування ІКТ в освіту на всіх її рівнях;
 • освітня діяльність, орієнтована на підвищення кваліфікації працівників освіти для впровадження і ефективного використання ними в освітній сфері ІКТ та технологій дистанційного навчання;
 • науково-виробнича діяльність, спрямована на розроблення програмних засобів навчального призначення та іншого програмного забезпечення для освітньої сфери;
 • діяльність, спрямована на контроль якості навчання та ефективності впровадження ІКТ і технологій дистанційного навчання у навчальних закладах різних освітніх рівнів;
 • міжнародна діяльність, орієнтована на забезпечення інтегрування національної освітньої системи у світовий освітній простір.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. УІІТО як структурний підрозділ НТУУ «КПІ» може мати з дозволу ректора НТУУ «КПІ» (далі — Ректор) відокремлене майно; створювати і користуватись власною символікою, емблемами та іншими зовнішніми атрибутами, зразки яких затверджуються Радою УІІТО; мати власні печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням; мати реєстраційний субрахунок у розрахунковому рахунку НТУУ «КПІ».

4.2. УІІТО за рішенням Ради УІІТО може створювати свої територіально відокремлені структурні підрозділи в інших навчальних закладах, організаціях і установах згідно з чинним законодавством України.

4.3. Освітня діяльність УІІТО здійснюється у межах обсягу ліцензій, що надані НТУУ «КПІ».

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ

5.1. Вищим органом управління УІІТО є Рада УІІТО, склад якої затверджується наказом Ректора.

5.2. До компетенції Ради відносяться:

 • розроблення і затвердження концептуальних засад та планів розвитку УІІТО;
 • затвердження зразків логотипу, символіки, зразків бланків, печатки, штампу та іншої атрибутики УІІТО;
 • розроблення пропозицій відносно створення територіально відокремлених структурних підрозділів у інших організаціях, установах, навчальних закладах;
 • розроблення пропозицій щодо структури УІІТО;
 • заслуховування звітів директора УІІТО щодо виконання його основних завдань і планів;
 • визначення кількісного та персонального складу Науково-методичної ради УІІТО.

5.3. Виконавчим органом УІІТО є дирекція, яку очолює директор.

5.4. Директор УІІТО підпорядковується Ректору, призначається на посаду і звільняється з посади наказами НТУУ «КПІ» за узгодженням з МОНУ.

5.5. До компетенції директора належать:

 • користування реєстраційним субрахунком і підпис документів у межах затвердженого кошторису УІІТО;
 • вирішення питань фінансово-господарської діяльності;
 • підписання наказів та документів, що стосуються безпосередньо діяльності УІІТО згідно з цим Положенням та іншими нормативними документами;
 • укладання з підприємствами договорів на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, договорів на навчання і договорів з господарських питань;
 • розроблення та подання на затвердження Ректору організаційної структури і структури управління УІІТО, а також штатного розкладу його структурних підрозділів, в тому числі відокремлених;
 • формування кадрового складу УІІТО та затвердження посадових інструкцій;
 • подання Ректору клопотань про прийом, звільнення з роботи та накладання стягнень на працівників УІІТО.

5.6. При УІІТО створюється Науково-методична рада, завдання якої полягають у:

 • аналізі та оцінюванні результатів виконання завдань;
 • розробленні механізмів, форм і методів ефективного впровадження в практику результатів виконаних розробок і проведених досліджень;
 • наданні рекомендацій Раді та дирекції УІІТО щодо пріоритетних напрямів наукової, освітньої та науково-виробничої діяльності.

5.7. Кількісний та персональний склад Науково-методичної ради визначається Радою УІІТО.

6. ФІНАНСУВАННЯ

6.1. Фінансування УІІТО здійснюється за рахунок бюджетних призначень, що виділяються на утримання НТУУ «КПІ» та коштів спеціального фонду, в тому числі:

 • плати за навчання студентів і слухачів;
 • плати за виконання господарських договорів;
 • добровільних внесків і пожертв фізичних і юридичних осіб;
 • отримання грантів;
 • інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством.

6.2. Кошти УІІТО зберігаються на реєстраційному субрахунку розрахункового рахунку НТУУ «КПІ».

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

7.1. Припинення діяльності УІІТО може здійснюватись в разі його ліквідації або реорганізації за рішенням Міністерства освіти і науки України.

7.2. Реорганізація УІІТО здійснюється шляхом його злиття, приєднання, розділення, відділення, поглинання і перетворення згідно із чинним законодавством.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни і доповнення до Положення про УІІТО вносяться за рішенням Ради УІІТО.

 

Ректор

М.З. Згуровський

Положення про УІІТО від 24.11.2004р.