Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Основи управління інноваційними проєктами»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу: Вивчення теоретичних та нормативно-методичних положень з основ управління інноваційними проектами, формування практичних навичок з управління інноваційними проектами з використанням міжнародних стандартів проектного управління. Надання знань і напрацювання навичок з управління науково-дослідними проектами, інноваційними розробками та проектами співпраці з міжнародними організаціями.

Основні завдання:

 • засвоїти:
  • міжнародні стандарти управління проектами;
  • сутність системного підходу до управління інноваційними проектами;
 • здобути навички:
  • постановки мети проекту, формування та опису продукту проекту;
  • визначення напрямів використання продукту проекту;
  • збору та аналізу ринкових вимог до продукту проекту;
  • оцінки та пошуку зацікавлених сторін проекту: інвесторів, грантодавців, споживачів та інших;
  • розробки та обґрунтовування концепції проекту;
  • презентації проекту зацікавленим сторонам проекту;
  • планування усіх фаз життєвого циклу проекту;
  • оцінки ризиків проекту;
  • розробки кошторису витрат та бюджету проекту;
  • підбору виконавців проекту;
  • захисту інтелектуальної власності;
  • організації управління матеріально-технічним забезпеченням проекту;
  • застосування інструментів системного управління якістю продукту проекту;
  • використання інформаційних технологій для здійснення управління проектом.
 • виконати випускну роботу, яка включає:
  • практичні групові завдання;
  • випускну роботу з розробки проекту..

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для наукових та науково-педагогічних працівників, які розробляють або вже мають науково-технічні продукти, творчі розробки, стартап-ідеї.
Цей курс може бути корисним для ІТ – спеціалістів, проектних менеджерів офісів трансферу технологій університетів та наукових установ, авторів, винахідників, аспірантів, підприємців,  а також для інших фахівців, які реалізують та планують реалізовувати проекти різного напряму та рівня складності.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття

п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Введення в курс. Структура занять. Зв’язок з іншими дисциплінами. Міжнародні стандарти управління проектами. Системи міжнародної сертифікації.

4

2

2

2

Організація інноваційного проектного простору. Оточення проекту. Вибір проекту. Створення  команди проекту. Особливості інноваційних та науково-дослідних проектів. Розвиток креативності та творчого підходу в інноваційних проектах.

2

1

1

3

Визначення проекту, програми, портфеля. Зв’язок між ними і продуктом проекту. Життєві цикли інноваційних продуктів та пов’язаних з ними проектів.

2

1

1

4

Оцінка ринкових вимог до інноваційного продукту. Оцінка проблем, які вирішує інноваційний продукт проекту для споживача.

2

1

1

5

Визначення та аналіз зацікавлених сторін проекту. Структура результатів проекту. Формування концепції інноваційного проекту

2

1

1

6

Управління змістом проекту. Старт проекту. Структура робіт проекту. Управління інтеграцією проекту. Документація проекту

4

2

2

7

Управління строками реалізації проекту. Послідовність робіт проекту. Загальна тривалість робіт проекту. Мережевий графік проекту. Критичний шлях проекту. Комунікація

4

1

3

8

Проектний ризик та можливості. Якість. Контроль та звітність.

4

1

3

9

Ресурси проекту. Управління вартістю проекту. Формування бюджету проекту.

4

2

2

10

Управління комунікаціями проекту. Матриця комунікацій. Звітність проекту. Збереження знань та досвіду проекту. Рольова модель проектної команди. Вирішення проблем та конфліктів в проектній команді.

4

2

2

11

Використання програмного забезпечення для управління проектами

4

2

2

12

Презентація проекту

4

2

2

13

Захист інтелектуальної власності проекту

4

2

2

14

Виконання проекту. Управління змінами. Закриття проекту.

4

2

2

15

Залік

4

4

Всього

52

22

26

4

Консультації

п/п
Теми занять

Розподіл часу

1

Планування фаз проекту

4

2

Планування ресурсів проекту

4

3

Управління ризиками проекту

4

4

Аналіз кошторису витрат, очікуваних результатів проекту та його впливу

4

5

Аналіз концепції проекту

4

Всього:

20

Самостійна випускна робота

п/п
Теми занять

Розподіл часу

1

Розроблення проектної ідеї. Обґрунтування проекту.

4

2

Заплановані результати проекту. Детальний опис очікуваних короткострокових та довгострокових результатів проекту та їх впливу

4

3

Планування часу та фаз проекту, ресурсів проекту

4

4

Розроблення стратегії управління комунікаціями

4

5

Розроблення кошторису витрат проекту

4

6

Аналіз ризиків та розроблення плану управління ризиками. Планування заходів по управлінню якістю проекту

4

7

Формування команди проекту, опис повноважень та обов’язків кожного члена команди

4

8

Розробка проекту, використовуючи програмне забезпечення з управління проектами

8

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108