Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Впровадження ресурсозберігаючих технологій на базі міжнародних стандартів»
(спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»)

Мета курсу:

Вивчення різноманітних підходів до мінімізації втрат при виробництві / наданні послуг, впровадженні систем енергоменеджменту, впорядкуванні робочого місця, виборі постачальників та організації закупівель,  з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Основні завдання:

Ознайомити слухачів з:

 • ідентифікацією джерел втрат та методами їх запобігання;
 • інструментами ощадливого офісу;
 • нормативною базою управління якістю надання послуг;
 • порядком розробки інструкцій процедур, методик;
 • методами оцінки ризиків;
 • підходами до мотивації персоналу;
 • вимогами міжнародних стандартів ISO9001, ISO50001, ISO50002, ISO45001 та ISO45005;
 • порядком сертифікації систем менеджменту

та здобути навички:

 • визначення процесів системи менеджменту (СМ), необхідних для надання якісних послуг;
 • оцінювання їх результативності;
 • планування робочого місця;
 • мінімізації втрат;
 • виконання моніторингу процесів;
 • визначення джерел небезпек та оцінювання ризиків, ведення відповідних записів.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • наявність базової вищої освіти (бакалавр).
Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття

Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Іспит/ залік
Вступ.

Тема 1. Ощадливий офіс.

Задачі курсу. Підходи до виявлення та мінімізації втрат. Якість та її розуміння.

2 2
Тема 2. Цикл постійного вдосконалення в управлінні процесами надання послуг

Процеси надання послуг та їх взаємодія. Планування. Процеси надання послуг та їх Візуалізація. Хто наш споживач і чого він хоче. Портрет споживача.

2 2
Тема 3. Організація робочого місця.

Санітарні норми.  Безпека праці. Методологія 5С.

2 1 1
Тема 4. Міжнародні вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки праці.

Стандарт ISO45001 та його призначення. Оцінка ризиків і можливостей. Як запобігти негативній ситуації.

2 2
Тема 5. Стандарт ISO45001 та його призначення.

Ризик орієнтований підхід в управлінні безпекою праці. Постійне вдосконалення. Самоконтроль. Поведінковий аудит і його реалізація.

2 2
Тема 6. Організація роботи під час пандемії

. Стандарт ISO45005 та його вимоги. Контекст та вимоги зацікавлених сторін. Законодавчі вимоги та очікування зацікавлених сторін. Цільові показники та плани їх реалізації. Права, обов’язки та повноваження персоналу під час пандемії.

2 1 1
Тема 7. Інструменти Ощадливого Офісу. Витрати на якість послуг. Візуалізація процесів. Побудова карти створення цінності. Оцінка надлишкових запасів. Невідповідна продукція та що з нею робити.. Статистичні методи аналізу і управління процесами 1 1
Тема 8. Базові принципи управління якістю послуг.

Орієнтація на замовника. Лідерство. Залучення у роботу усього персоналу. Процесне управління. Прийняття рішень на підставі фактичних даних. Постійне вдосконалення. Взаємовигідна співпраця з постачальниками.

2 2
Тема 9. Як знайти потрібного спеціаліста

Тести. Перевірка знань. Практична робота.

2 1 1
Тема 11. Фактори, що обумовлюють якість послуг.

Вітчизняні системи управління якістю (огляд).

Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції та послуг. Людський фактор в управлінні якістю послуг.

4 2 2
Тема 12. Сертифікація послуг і систем менеджменту

Добровільна та обов’язкова сертифікація. Міжнародна сертифікація.

4 2 2
Тема 13. Постанова КМУ 1460 від 21.12.2021

Етапи впровадження системи енергетичного менеджменту;

Організаційна структура та механізми впровадження системи енергетичного менеджменту;

Енергетична політика та забезпечення її реалізації органами впровадження систем енергетичного менеджменту;

Енергетичне планування, що здійснюється органами впровадження систем енергетичного менеджменту;

Моніторинг та оцінка показників діяльності та забезпечення поліпшення систем енергетичного менеджменту;

4 4
Тема 14. Постанова КМУ 1460 від 21.12.2021

Ефективне споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг;

Раціональне використання коштів на оплату енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг, впровадження заходів з енергоефективності та інших витрат;

Підвищення рівня енергетичної ефективності у будівлях та зменшення викидів CO2;

Створення та функціонування механізмів матеріального стимулювання працівників до ефективного використання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг;

Сертифікація енергетичної ефективності будівель;

Забезпечення показової ролі центральних органів виконавчої влади у підвищенні енергетичної ефективності будівель .

Впровадження систем енергетичного менеджменту

4 2 2
Тема 15. Впровадження системи енергоменеджменту у відповідності до вимог постанови КМУ 1460 та ISO 50001.

Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін. Визначення сфери застосування системи енергетичного менеджменту. Система енергетичного менеджменту та її зміст.

4 4
Тема 15. Лідерство. Лідерство і зобов’язання. Енергетична політика Обов’язки, відповідальність і повноваження в організації.

Планування. Дії з реагування на ризики і можливості. Цілі, енергетичні завдання і планування їх досягнення. Енергетичний аналіз. Показники енергоефективності.

4 4
Тема 15. Базовий рівень енергоспоживання. Планування з метою збирання енергетичної інформації.

Підтримка. Ресурси. Компетентність. Поінформованість Комунікація. Задокументована інформація. Створення задокументованої інформації та її актуалізація. Управління задокументованою інформацією

4 2 2
Тема 15 Проектування. Закупівлі. Оцінка показників діяльності. Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання енергетичної результативності. Оцінка відповідності правовим та іншим вимогам. Внутрішній аудит СЕнМ . Аналізування з боку керівництва. Невідповідності та коригувальні дії. Постійне поліпшення. 4 2 2
Тема 16 ISO 50002 Енергоаудит. Енергоаудитор. Енергетичний аудит. Обмін інформацією. Ролі, обов’язки та повноваження. Виконання енергетичного аудиту. Планування енергетичного аудиту. Попередня нарада. Збір даних План проведення вимірювань. Проведення заходів на місцях. Аналіз. Підготовка звіту за результатами аудиту Заключна нарада 4 2 2
Тема 16. Моніторинг процесів, послуг, аналіз та вдосконалення.

Аналіз функціонування системи менеджменту з боку керівництва. (Практичні заняття). Аудити систем менеджменту. Внутрішній аудит. Аудит другої сторони. Незалежний аудит. Наглядовий аудит.

4 2 2
Тема 17.  Реструктуризація організації.

Ознаки кризи. Управління підприємством в умовах кризи.

4 4
Тема 18. Організація робочого місця. Система 5 С в організації.

Переваги. Приклади реалізації.

4 2 2
Тема 19. Впровадження систем менеджменту (СМ).

Що дає впровадження СМ? Планування розробки СМ і формування команди проекту. Написання процедур і настанови з СМ. Формалізація бізнес-процесів. Документування СМ.

2 1 1
Тема 20. Навчання персоналу. Графіки аудитів і розробка системи контролю. Впровадження в експлуатацію.  Сертифікація СМ. Реалізація процесного підходу до управління. 2 1 1
Тема 21. Мотивація персоналу.

Поняття і роль мотивації в менеджменті. Практичні аспекти.Формування мотиваційного механізму управління поведінкою людей.

1 1
Залік 2 2
Разом 72 48 22 2

Самостійна робота

Теми занять Розподіл часу
1.        Створення процедури з оцінки ризиків за методикою FMEA 18
2.        Проведення оцінювання ризиків типових процесів СЕнМ 14
3.        Розробка показників результативності типових процесів та СМ в цілому (за завданням викладача) 4
Всього: 36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин 3,6/108

Навчально-методичні матеріали

Окрім презентацій слухачі курсу мають змогу користуватися технічною документацією та іншими додатковими матеріалами. Список деяких рекомендованих джерел наведено нижче.

 1. Конституція України
 2. Лисенко О.І, Лебедев Д.Ю. Забезпечення охорони здоров’я та безпеки праці за 45001:2018. Київ, Видавничий дім «ТЕХ МЕДІА ГРУП», 2020, 276 с.
 3. ДСТУ ISO9001:2015 “Системи управління якістю – Вимоги”.
 4. ДСТУ ISO14001:2015 “Системи екологічного управління.  – Вимоги та настанови щодо застосування ”.
 5. ДСТУ ISO45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT
 6. Лисенко О.І. Сертифікація продукції та систем менеджменту якості: Навчальний посібник. К.: 2011, «Аверс» – 407 с.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460 Про впровадження систем енергетичного менеджменту.
 8. ДСТУ ISO9000:2015 “Системи управління якістю – Основні положення та словник”.
 9. Закон України Про енергетичну ефективність будівель №33, 2017. ст 359
 10. Закон України “Про освіту”,
 11. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”,