Програма курсу підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників
«Основи інноваційного підприємництва»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу:

Надання теоретичних знань з основ інноваційного підприємництва та впровадження інновацій в реальні сектори економіки України. Формування практичних умінь щодо: перетворення наукової розробки в інноваційний бізнес-продукт, затребуваний ринком; створення бізнес-моделі на основі науково-технологічних розробок; дослідження ринку збуту; пошуку інвесторів та створення презентації стартап проєкту; захисту інтелектуальної власності наукових розробок.

Основні завдання:

 • засвоїти основи інноваційного  підприємництва і підходи до комерціалізації науково-технологічних розробок;
 • набути знання та уміння щодо створення стартап-проєкту;
 • набути знання з основ бізнес планування;
 • набути знання щодо захисту інтелектуальної власності науково-технічних розробок;
 • здобути уміння:
  • надавати науково-технічній розробці комерційну цінність;
  • розробляти бізнес-модель стартап проєкту на основі науково-технічної розробки;
  • досліджувати ринки збуту та просувати інноваційні продукти та послуги;
  • працювати з вимогами та потребами споживачів інноваційного продукту;
  • розробляти шляхи виводу розробки на ринок;
  • здійснювати ділову комунікацію;
  • забезпечувати захист та комерційне використання своєї інтелектуальної власності;
  • готувати необхідні матеріали для зустрічі з інвестором;
  • презентувати свій бізнес-проєкт інвестору;
  • здійснювати управління командою стартап проєкту.
  • виконати випускну роботу, що містить опис та презентацію бізнес-проекту на основі науково-технічної розробки;
  • захистити своєї бізнес-модель свого проєкту перед експертами та інвесторами.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для науково-педагогічних працівників, керівників та менеджерів інноваційних проєктів, інженерів та винахідників.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття

№ з/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
1. Інноваційне підприємництво як компетенція науково-педагогічного працівника 2 2
2. Введення в інноваційне підприємництво. Поняття наукового продукту. Продукт в бізнесі. Бізнес-ідея 2 1 1
3. Бізнес-моделі комерціалізації наукових розробок. Трансфер технологій. Стартап модель 4 1 3
4. Модель Canvas. Побудова моделі комерційної реалізації науково-технічних розробок. Canvanizer.com 4 1 3
5. Позиціювання рішення. Аналіз  бізнес-моделі. Усунення протиріч. Брейнстормінг. Робота з кейсами 8 5 3
6. Споживчі властивості продукту. Управління вимогами до продукту 4 2 2
7. Просування продукту на ринок. Маркетинговий план стартапу 8 4 4
8. Підготовка продукту до виводу на ринок. Мінімально працюючий продукт.  Позиціювання продукту. Дослідження та підтвердження гіпотез. Тестування та зворотній зв’язок зі споживачами 4 1 3
9. Набуття прав інтелектуальної власності на результати науково-технічної діяльності 4 2 2
10. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності 4 2 2
11. Собівартість продукту. Дохід. Затрати. Прибуток. Кошторис для інвестора 8 5 3
12. Презентації для інвестора. Підготовка та проведення презентації 4 2 2
13. Основи бізнес-планування. Структура бізнес-плану 4 2 2
14. Планування інноваційної діяльності. Робота з інвесторами 4 2 2
15. Командна робота в стартап проєкті 2 1 1
16. Основи ділової комунікації. Ділова зустріч. Підготовка матеріалів до зустрічі 2 1 1
17. Залік. Захист проєктів 4
Всього годин 72 34 34 4

Самостійна робота

№ з/п Теми занять Розподіл часу
1. Проведення маркетінгових досліджень 10
2. Підготовка бізнес-моделі власного проєкту 4
3. Підготовка опису та презентації бізнес-проєкту для інвестора 10
  Всього 24

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                                                           3,6/108