Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Міжнародні проєкти: написання, подання, виконання»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу:

Надання теоретичних та нормативно-методичних знань про діяльність міжнародних фондів, правові аспекти виконання міжнародних проєктів; формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проєктних заявок до міжнародних програм, виконання проєктів відповідно до міжнародних стандартів та вимог відповідних програм.

Основні завдання:

Після засвоєння курсу слухач має

засвоїти:

 • сутність міжнародного грантового фінансування проєктів;
 • використання на практиці основних методів та засобів написання, подання і виконання міжнародних проєктів;

уміти:

 • шукати інформацію про міжнародні програми і гранти в освітянській та науково-технічній сферах;
 • аналізувати конкурсні умови, правила і процедури підготовки й подання проєктних пропозицій;
 • розробляти та обґрунтовувати концепцію проєкту;
 • розробляти кошторис витрат та бюджет проєкту;
 • визначати коротко-, середньо- та довгострокові результати проєкту;
 • оцінювати ефективність та ризики проєкту;
 • розробляти план виконання робіт проєкту;
 • формувати команду проєкту, описувати повноваження та обов’язки кожного виконавця;
 • готувати та подавати проєктні пропозиції до міжнародних освітянських та науково-технічних програм;
 • мати уявлення про:
 • міжнародні програми і гранти, доступні для українських дослідників у освітянській та науково-технічній сферах;
 • використання інструментів управління якістю результатів проєкту;
 • розвиток наукової кар’єри за допомогою міжнародних програм академічної мобільності.
Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття


п/п
Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік / іспит
1.       Діяльність міжнародних фондів та їхня зорієнтованість на Україну. Правові аспекти виконання міжнародних проєктів. 4 4
2.       Білатеральні програми науково-технологічного співробітництва. 4 2 2
3.       Розроблення проєктної ідеї. Перевірка здійсненності проєкту. Рівні технологічної готовності. Пошук партнерів. 4 2 2
4.       Правила участі в конкурсах та основні вимоги до реалізації проєктів європейської освітянської програми ERASMUS+ (проєкти за типами KA1 та KA2). 4 2 2
5.       Програми академічної мобільності: Fulbright, DAAD, Дії Марії Склодовської-Кюрі. Новизна проєкту. 4 2 2
6.       Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу. Програма Horizon Europe: структура, умови участі, конкурсна документація. 4 2 2
7.       Портал Європейської Комісії Funding & Tenders Portal. Моделі фінансування та типи проєктів. Очікувані наслідки від результатів проєкту. 4 2 2
8.       Проєктна пропозиція: підготовка і складання. Основні помилки при розробленні проєкту. 4 2 2
9.       Розроблення кошторису витрат та бюджету проєкту. 4 2 2
10.  Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Захист прав інтелектуальної власності в міжнародних проєктах і програмах. 4 2 2
11.  Виконання проєкту. Витрати та фінанси. Контроль та звітність. оширення інформації про проєкт. Закриття проєкту. 4 4
12.  Публічний захист проєктних пропозицій слухачами. 8 8
Всього: 52 26 18 8

Консультації


п/п
Теми занять Кількість годин
1.       Аналіз концепції проєкту 2
2.       Планування робіт проєкту 2
3.       Планування ресурсів проєкту 2
4.       Управління ризиками проєкту 4
5.       Обрання міжнародної програми для отримання фінансування проєкту 2
6.       Аналіз консорціуму проєкту та компетенцій виконавців 2
7.       Аналіз кошторису витрат, очікуваних результатів проєкту та його впливу 4
8.       Аналіз відповідності розробленої проєктної заявки вимогам обраної міжнародної програми 2
Всього: 20

Самостійна робота


п/п
Теми занять Кількість годин
1.        Розроблення проєктної ідеї. Обґрунтування проєкту. Заплановані результати проєкту. Цільові групи проєкту. 4
2.        Аналіз чинної системи міжнародних програм. Вибір джерела фінансування проєкту. 4
3.        Аналіз вимог обраної програми до змісту та оформлення проєктної заявки. 4
4.       Пошук партнерів проєкту. Розроблення стратегії управління комунікаціями. 4
5.       Формування команди проєкту, опис повноважень та обов’язків кожного члена команди. 4
6.       Планування часу та фаз проєкту, ресурсів проєкту. 4
7.       Розроблення кошторису витрат майбутнього проєкту. 4
8.       Аналіз ризиків та розроблення плану управління ризиками. Планування заходів з управління якістю проєкту. 4
9.       Детальний опис очікуваних короткострокових і довгострокових результатів проєкту та їхнього впливу 4
Всього: 36

Випускна робота

 Завдання 1. Сформулювати проєктну ідею. Обрати пріоритетний напрям дослідження. Обрати назву проєкту. Заповнити розділ «Загальна інформація» проєктної заявки.

Тематичний напрям обирається відповідно до умов програми або конкурсу (наприклад, конкурс білатеральних проєктів науково-технічного співробітництва).

Завдання 2. Підібрати потенційних партнерів. Заповнити розділ «Партнери» проєктної заявки.

Кількість та тип партнерів визначаються відповідно до умов програми або конкурсу. Наприклад, для участі у конкурсі білатеральних проєктів науково-технічного співробітництва потрібен один партнер з відповідної країни.

Завдання 3. Визначити основні завдання проєкту відповідно до сформульованої проєктної ідеї. Заповнити розділ «Завдання проєкту» проєктної заявки.

Мають бути сформульовані основна мета проєкту та конкретні завдання, потрібні для досягнення цієї мети.

Завдання 4. Визначити основні виклики та проблеми, які вирішуватимуться в розроблюваному проєкті. Заповнити розділ «Опис поточної ситуації» проєктної заявки.

Опис поточної ситуації має включати загальний опис наявних технологій/методологій/підходів до вирішення проблеми, що розглядається у проєкті, а також тих викликів та проблем, які досі існують у відповідній галузі та вимагають пошуку шляхів їх вирішення.

Завдання 5. Визначити очікувані наслідки від результатів проєкту. Заповнити розділ «Очікувані наслідки від результатів проєкту» проєктної заявки.

Очікувані наслідки визначаються на основі результатів, очікуваних після виконання сформульованих раніше завдань проєкту. Наслідки мають бути коротко-, середньо- та довготерміновими.

Завдання 6. Визначити новизну розроблюваного проєкту. Заповнити розділ «Новизна проєкту» проєктної заявки.

Новизна проєкту має формулюватися відповідно до викликів та проблем, сформульованих раніше, та чітко демонструвати науково-технологічний внесок проєктної команди до вирішення цих проблем.

Завдання 7. Розробити робочі пакети та відповідні завдання до кожного робочого пакету. Визначити часові межі виконання завдань проєкту. Заповнити розділи «План роботи» та «Графік виконання проєкту» проєктної заявки.

План роботи має розроблюватися відповідно до максимально можливої тривалості проєкту. Наприклад, у проєктах білатерального науково-технічного співробітництва кожний проєкт розраховується на два роки.

Завдання 8. Розробити бюджет проєкту. Заповнити розділи «Відрядження» та «Витрати на реалізацію проєкту для українського партнера» проєктної заявки.

У проєктах білатерального науково-технічного співробітництва максимальний бюджет на один рік складає 120 тисяч гривень.

Завдання 9. Визначити ролі та експертизу українських учасників проєкту. Заповнити розділ «Роль/Експертиза партнерів» проєктної заявки.

Члени команди мають доповнювати одне одного у своєї компетенціях. У разі наявності у когось з членів команди досвіду участі в міжнародних проєктах це обов’язково потрібно зазначити.

Завдання 10. Підготувати презентацію для захисту проєктної пропозиції.

Презентація має бути розроблена з використанням графічних засобів, наприклад, Microsoft PowerPoint, та висвітлювати наступні питання: назва проєкту, галузь досліджень, обґрунтування та опис проєктної ідеї, мета проєкту, конкретні цілі та задачі проєкту, склад консорціуму, план виконання проєкту, очікувані результати виконання проєкту. Кожному питанню мають відповідати 1-2 слайди. Загалом кількість слайдів у презентації не має перевищувати 15 слайдів.

 Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                     3,6/108