Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

«Формування компетенцій фахівців у сфері промислової та виробничої безпеки з урахуванням вимог вітчизняного і міжнародного законодавства»

(спеціальність «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»)

Мета курсу:

Вивчення сучасних вимог європейського та національного законодавства у сфері промислової та виробничої безпеки, а також основних особливостей застосування комплексного підходу щодо забезпечення прийнятних рівнів ризиків у цій сфері.

Основні завдання:

 • Ознайомити слухачів з:
  • особливостями реформування вітчизняного законодавства у відповідності до вимог сучасного європейського законодавства у сфері промислової безпеки;
  • новою законодавчою базою, яка в подальшому повинна забезпечити повний перехід з дозвільного на декларативний принцип роботи в у цій сфері;
  • основними особливостями застосування комплексного підходу щодо забезпечення прийнятних рівнів ризиків у сфері промислової безпеки (стандарти ISO 45001, OHSAS 18001, ISO 9001 та ISO 17001; Директивами та Регламентами ЄС і розробленими на їх основі Технічними Регламентами України, Гармонізованими стандартами EN у сфері безпеки промислового обладнання та продукції та розробленими на їх основі ДСТУ; Законом України «Про ОПН»; Кодексом ЦЗУ);
  • існуючими методами визначення ризиків небезпек;
  • особливостями складання матриць ризиків;
  • алгоритмом виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, складання карт ризиків виробничих процесів;
  • особливостями застосування ризик орієнтованого підходу у сфері промислової безпеки;
  • особливостями впровадження Нового Глобального Підходу та сучасних Гармонізованих стандартів з безпеки промислового обладнання та продукції;
  • основами нотифікації та сертифікації промислового обладнання та продукції;
  • процедурою оцінки відповідності промислового обладнання та продукції вимогам безпеки;
  • особливостями складання Декларації відповідності та технічного файлу;
  • Особливостями функціонування та застосування діючих Директив та Регламентів ЄС в основних сегментах промислового виробництва (Directive: 2006/42/EC MD; 2014/35/EU LVD; 2014/30/EU EMC; 1999/5/EC R&TTE; 2014/53/EU  RED; 2002/96/EC WEEE; 2011/65/EC RoHS; 2014/34/EU АТЕХ; 2004/22/EC MID; 97/23/EC PED; 2014/29/EU SPVD; Regulation: EU 305/2011 CPR; EU 1907/2006 REACH; Regulation EU 2016/425 PPE);
  • особливостями застосування Гармонізованих європейських стандартів з безпеки машин та механізмів і супутніх їм національних стандартів (EN ISO 12100-1/2, EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2012, EN 954-1 /ДСТУ EN 954-1:2003/, EN ISO 13849-1 /ДСТУ EN ISO 13849-1-2016/ та IEC 62061);
  • алгоритмом усунення існуючих небезпек та зниження рівнів можливих ризиків на етапі проектування та розроблення машин і механізмів за стандартом EN ISO 12100-1;
  • сферами застосування стандартів IEC 13849 та ISO 62061;
  • існуючими стандартами щодо рівнів безпеки (РБ) та рівнів повноти безпеки (РПБ) систем управління машин за стандартами EN ISO 13849 і IEC 62061;
  • основними показниками /параметрами/ безпеки систем управління промисловим обладнанням за стандартами EN ISO 13849-1 і IEC 62061;
  • алгоритмом (графом) визначення необхідного рівня безпеки (РБ) машин за стандартом EN ISO 13849;
  • особливостями розробки та проектування пов’язаних з безпекою електричних, електронних та програмованих електронних систем управління (ПБЕСУ) обладнанням машин /стандарт IEC 62061/;
  • процедурою оцінки ймовірності небезпечних відмов у ПБЕСУ машин та механізмів /стандарт IEC 62061/;
  • існуючими вимогами щодо відповідності програмного забезпечення ПБЕСУ сучасним вимогам безпеки /стандарт IEC 61508/;
  • сучасними інноваційними технологіями електротехнічної групи «EATON» щодо реалізації ПБЕСУ промислового обладнання;
  • основними заходами та засобами у сфері цивільного захисту на промислових об’єктах підвищеної небезпеки (ОПН);
  • особливостями процедури ідентифікації безпеки ОПН;
  • сучасними системами та засобами протипожежного захисту.
 • Здобути навички: 
  • застосування комплексного підходу для забезпечення прийнятних рівнів ризиків у сфері промислової безпеки;
  • виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, складання матриць та карт ризиків виробничих процесів;
  • практичного застосування карт ризиків для виробничих процесів;
  • впровадження Нового Глобального Підходу та сучасних європейських Гармонізованих стандартів з безпеки промислового обладнання та продукції;
  • користування алгоритмом усунення існуючих небезпек та зниження рівнів можливих ризиків на етапі проектування та розробки машин і механізмів за стандартом EN ISO 12100-1;
  • визначення основних показників /параметрів/ безпеки систем управління промисловим обладнанням за стандартами EN ISO 13849-1 і IEC 62061, в тому числі необхідного рівня безпеки (РБ) та рівня повноти функціональної безпеки (РПБ);
  • оцінки ймовірності небезпечних відмов у ПБЕСУ машин та механізмів /стандарт IEC 62061/;
  • використання програмного забезпечення ПБЕСУ машин та механізмів у відповідності до вимог стандарту IEC 61508.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс адресовано викладачам фахових технічних дисциплін, які хочуть підвищити свою професійну компетентність у сфері підготовки інженерних кадрів з урахуванням сучасних знань та підходів до забезпечення безпеки виробничого обладнання, процесів (технологій) та кінцевої продукції у відповідності до вимог національного і європейського законодавства.

Контакти

Центр підготовки енергоменеджерів

Адреса: м. Київ 03056, вул. Борщагівська, 115, кімната 310

E-mail: tcem@ukr.net

Тел.: +38 (044) 204 86 07,
+38 (044) 204 86 43


Аудиторні заняття

№ з/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
1. Вступ. Розділ 1. Імплементація сучасного європейського законодавства у сфері промислової безпеки до національного законодавства України та основні особливості впровадження комплексного підходу щодо забезпечення прийнятних рівнів ризиків у цій сфері.

Тема 1.1. Процес імплементації європейського законодавства як законодавча основа для переходу з дозвільного на декларативний принцип  роботи в сфері промислової безпеки.

1 1
2. Тема 1.2. Якісні та кількісні методи визначення ризиків небезпек. Матриці ризиків. Методи аналізу виробничих ризиків, травматизму та професійної захворюваності 3 1 2
3. Тема 1.3. Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві. Складання карт ризиків виробничих процесів.

Тема 1.4. Застосування ризик орієнтованого підходу у сфері промислової безпеки.

3 1 2
4. Тема 1.5. Основні особливості впровадження комплексного підходу щодо забезпечення прийнятних рівнів ризиків у сфері промислової безпеки. 1 1
5. Тема 1.6. Стандарт ISO 45001 та супутні йому стандарти OHSAS 18001,  ISO 9001 та ISO 17001. 2 2
6. Тема 1.7. Директиви і Регламенти ЄС,  Гармонізовані стандарти EN з безпеки промислового обладнання та продукції.

Тема 1.8. Екологічна безпека та цивільний захист, як невід’ємна частина промислової безпеки.

1 1
7. Розділ 2. Основні етапи розвитку європейського та національного законодавства з безпеки промислового обладнання та продукції.                                                                                        Тема 2.1. Особливості впровадження Нового Глобального Підходу та сучасних Гармонізованих стандартів з безпеки промислового обладнання та продукції. 1 1
8.  Тема 2.2. Формування взаємної довіри між Україною та країнами Європейського Союзу у сфері ринку експертних послуг з процедур оцінки  (підтвердження) відповідності, нотифікації та сертифікації промислового обладнання і  продукції.  Національні Технічні Регламенти (Закон України «Про Технічні Регламенти та оцінку відповідності»). 1 1
9. Тема 2.3. Процедура оцінки відповідності вимогам безпеки. Модулі відповідності. 3 1 2
10. Тема 2.4. Особливості процедур сертифікації та нотифікації. 1 1
11. Тема 2.5. Маркування продукції знаком СЕ.

Тема 2.6.  Декларація відповідності.

1 1
12. Тема 2.7.  Технічний файл. 1 1
13. Розділ 3. Особливості функціонування та застосування діючих Директив та  Регламентів ЄС в основних сегментах промислового виробництва.                                                                          Тема 3.1.  Машини та механізми (Directive 2006/42/EC MD). 1 1
14. Тема 3.2.  Низьковольтне обладнання (Directive 2014/35/EU LVD).  Міжнародна класифікація рекомендованих до застосування систем заземлення  електроустановок (ЕУ). 6 2 4
15. Тема 3.3.  Електромагнітна сумісність (Directive 2014/30/EU EMC).

Тема 3.4.  Радіо- та телекомунікаційне обладнання  (Directive  1999/5/EC  R&TTE; Directive 2014/53/EU  RED).

1 1
16. Тема 3.5.  Про відходи електричного та електронного обладнання (Directive  2002/96/EC WEEE).

Тема 3.6.  Обмеження вмісту шкідливих речовин (Directive 2011/65/EC RoHS).

1 1
17. Тема 3.7. Промислове обладнання для використання в потенційно  вибухонебезпечних середовищах (Directive  2014/34/EU АТЕХ). 3 1 2
18. Тема 3.8. Вимірювальні пристрої (Directive  2004/22/EC MID). 1 1
19. Тема 3.9.    Обладнання, що працює під тиском  (Directive  97/23/EC PED).

Тема 3.10.    Прості посудини, що працюють під тиском (Directive 2014/29/EU SPVD).

1 1
20. Тема 3.11. Будівельна продукція (Directive  89/106/EEC; Regulation EU 305/2011). 1 1
21. Тема 3.12.  Хімічні речовини (Directive  1999/45/EC; Regulation EU 1907/2006 REACH). 1 1
22. Тема 3.13.  Засоби індивідуального захисту (Directive  89/686/EEC; Regulation EU 2016/425 PPE). 3 1 2
23. Розділ 4. Особливості застосування гармонізованих європейських стандартів з безпеки машин та механізмів і супутніх їм національних стандартів (EN ISO 12100-1/2, EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2012, EN 954-1 /ДСТУ EN 954-1: 2003/, EN ISO 13849-1 /ДСТУ EN ISO 13849-1- 2016/ та IEC 62061).                                                                                                                         Тема 4.1. Основні терміни та визначення. 1 1
24. Тема 4.2. Функції безпеки систем управління обладнанням машин та механізмів.

Тема 4.3. Алгоритм усунення існуючих небезпек та зниження рівнів можливих ризиків на етапі проектування та  розроблення машин і механізмів за стандартом EN ISO 12100- -1  / EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2012/.

1 1
25. Тема 4.4. Сфери застосування стандартів IEC 13849-1 та ISO 62061.

Тема 4.5. Класифікація рівнів безпеки (РБ) та рівнів повноти безпеки (РПБ) систем управління машин за стандартами EN ISO 13849-1 і IEC 62061.

1 1
26. Тема 4.6. Алгоритм (граф) визначення необхідного рівня безпеки (РБ) машин за стандартом EN ISO 13849.

Тема 4.7. Основні показники (параметри) безпеки систем управління промисловим обладнанням за стандартами EN ISO 13849-1 і IEC 62061.

3 1 2
27. Тема 4.8. Функціональна безпека систем управління обладнанням машин. 1 1
28. Тема 4.9. Особливості розроблення та проектування пов’язаних з безпекою електричних, електронних та програмованих електронних систем управління (ПБЕСУ)  обладнанням машин (стандарт IEC 62061). 1 1
29. Тема 4.10.  Оцінка ймовірності небезпечних відмов у ПБЕСУ машин та механізмів (стандарт IEC 62061). 1 1
30. Тема 4.11.  Засоби та заходи щодо запобігання систематичним відмовам у ПБЕСУ машин та механізмів. 1 1
31. Тема 4.12. Відповідність програмного забезпечення ПБЕСУ сучасним вимогам безпеки (стандарт IEC 61508). 1 1
32. Тема 4.13. Сучасні інноваційні технології електротехнічної групи «EATON» щодо реалізації ПБЕСУ промислового обладнання. 9 1 8
33. Розділ 5. Основні заходи та засоби у сфері  цивільного захисту на промислових об’єктах підвищеної небезпеки (ОПН).                                                                                                                      Тема 5.1. Вимоги до ОПН (Закон України «Про ОПН»). 1 1
34. Тема 5.2. Ідентифікація безпеки ОПН. 1 1
35. Тема 5.3. Декларація безпеки ОПН та вимоги щодо їх розташування. 1 1
36. Тема 5.4. Кодекс цивільного захисту України. 2 2
37. Тема 5.7. Основні заходи та засоби у сфері протипожежного захисту. 3 1 2
38. Тема 5.8. Сучасні системи протипожежного захисту. 3 1 2
39. Тема 5.9. Особливості функціонування та застосування новітніх інноваційних захисних пристроїв комплексної дії у сфері протипожежного захисту (технологія AFDD+ EATON). 1 1
40. Залік 2 2
Всього годин 72 42 28 2

Самостійна робота

№ п/п Теми занять Розподіл часу
1. Застосування алгоритму виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві. 2
2. Складання карт ризиків виробничих процесів. 4
3. Особливості застосування Національних Технічних Регламентів, розроблених на основі Директив та Регламентів ЄС: Directive: 2006/42/EC MD; 2014/35/EU LVD; 2014/30/EU EMC; 1999/5/EC  R&TTE; 2014/53/EU  RED; 2002/96/EC WEEE; 2011/65/EC RoHS; 2014/34/EU АТЕХ; 2004/22/EC MID; 97/23/EC PED; 2014/29/EU SPVD; Regulation: EU 305/2011 CPR; EU 1907/2006 REACH; Regulation EU 2016/425 PPE); 16
4. Застосування алгоритму (графа) визначення необхідного рівня безпеки (РБ) машин за стандартом EN ISO 13849. 2
5. Проведення оцінювання ймовірності небезпечних відмов у ПБЕСУ машин та механізмів /стандарт IEC 62061/. 4
6.  Алгоритм вибору первинних засобів пожежогасіння за стандартаом  ISO 3941-2007. 2
7. Законодавча основа для переходу з дозвільного на декларативний принцип  роботи – «Перелік робіт та обладнання з підвищеною небезпекою» – постанова Кабінету Міністрів України від  7 лютого 2018 року № 48. 4
8. Методи аналізу виробничих ризиків, травматизму та професійної захворюваності 2
Всього 36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                                             3/108

Завантажити програму «Формування компетенцій фахівців у сфері промислової та виробничої безпеки з урахуванням вимог вітчизняного і міжнародного законодавства»