Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

«Комерціалізація результатів наукових досліджень»
(спеціальність 081 «Право»)

Мета курсу:

Системне ознайомлення слухачів з інноваційним процесом від виникнення інноваційної ідеї до введення її в господарський оборот (комерціалізації) з отриманням економічного або соціального ефекту. Підвищення компетентності науково-педагогічних працівників у сферах: створення та запуску стартапів; створення та комерціалізації  інтелектуальної власності; написанні, поданні та виконанні міжнародних наукових проектів, – з метою їх використання в науковій та науково-педагогічній діяльності та в інноваційному бізнесі.

Основні завдання:

 • Отримати актуальні знання в галузях:
  • створення та запуску інноваційних стартапів;
  • комерціалізації результатів наукових досліджень, як об’єктів інтелектуальної власності;
  • діяльності міжнародних наукових програм, проектів та фондів.
 • Здобути практичні навички з:
  • формування інноваційної бізнес-ідеї;
  • просування проекту щодо комерціалізації бізнес-ідеї;
  • прийомами створення стартапу;
  • оцінки вартості інтелектуальної власності;
  • відбору перспективних для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;
  • підготовки та заключення ліцензійних договорів;
  • технікою написання, подання та виконання міжнародних наукових проектів.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс розрахований на наукових та  науково-педагогічних працівників, а також на працівників структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які створюють, або використовують об’єкти інтелектуальної власності у  науковій та  науково-педагогічній діяльності.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Тел. (044) 204-99-63,
(044) 204-99-65Аудиторні заняття

№ з/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
  Введення до курсу        
1. Цілі, завдання та зміст курсу 4 4
  Модуль 1. Створення і запуск інноваційних стартапів        
2. Формування бізнес ідеї. Дослідження ідеї. Формування бізнес-продукту. Технічні та технологічні вимоги до продукту. 4 3 1
3. Бізнес-модель. Моделювання бізнесу. 4 3 1
4. Споживчі та ринкові властивості продукту. Споживачі та конкуренти. Проектування продукту. Виробництво МVP та MSP 4 3 1
5. Планування проекту щодо комерціалізації бізнес-ідеї. Дорожня карта. Презентація для інвестора 4 3 1
  Модуль 2. Комерціалізація інтелектуальної власності        
6. Результати наукових досліджень як об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ). Політика КПІ у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо її комерціалізації. Способи комерціалізації ОІВ. 4 4
7. Оцінка вартості інтелектуальної власності. Приклади оцінки винаходів, ноу-хау, технологій, об’єктів авторського права, торговельних марок. Методи відбору перспективних для комерціалізації ОІВ, зокрема, технологій. 4 1 3
8. Технологія комерціалізації ОІВ через ліцензійні договори та інноваційні стартапи. Перемовини з потенційним ліцензіатом. Приклад укладання ліцензійного договору. 4 2 2
  Модуль 3. Залучення грантів через виконання міжнародних наукових проектів        
9. Діяльність міжнародних фондів та їх зорієнтованість на Україну. Правові аспекти виконання міжнародних проектів 2 2
10. Білатеральні програми науково-технологічного співробітництва 2 1 1
11. Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу, умови участі. 2 1 1
12. Практика роботи із сайтом Європейської Комісії Funding & Tenders Portal. Пошук партнерів: огляд партнерських мереж, національні контактні пункти 2 1 1
13. Програми мобільності для науковців: Дії Марії Складовської-Кюрі. 2 1 1
14. Розроблення проектної ідеї. Типи проектів. Рівні технологічної готовності 2 1 1
15. Проектна пропозиція: підготовка і складання 2 1 1
16. Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Питання захисту прав інтелектуальної власності у міжнародних проектах і програмах 2 1 1
17. Залік 4 4
  Всього: 52 32 16 4

Консультації


з/п
Теми занять Кількість годин
1.        Створення і запуск інноваційних стартапів 7
2.        Комерціалізація інтелектуальної власності 7
3.        Залучення грантів через виконання міжнародних наукових проектів 6
  Всього 20

 Самостійна робота


п/п
Теми занять Кількість годин
1.        Створення і запуск інноваційних стартапів 12
2.        Комерціалізація інтелектуальної власності 12
3.        Залучення грантів через виконання міжнародних наукових проектів 12
Всього 36
Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                3,6/108