Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Інтелектуальна власність: створення, використання, захист»
(спеціальність «Право»)

Мета курсу:

Ознайомити слухачів з визначальною роллю інтелектуальної власності у розвитку сучасної і майбутньої економіки.

Підвищити компетентності науково-педагогічних працівників у сфері створення, комерціалізації  та захисту  інтелектуальної власності для використання у науковій та  науково-педагогічній діяльності.

Основні завдання:

 • засвоїти:
  • Отримати актуальні знання з права, економіки та менеджменту інтелектуальної власності.
 • здобути навички з:
  • оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • методів оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • способів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;
  • техніки патентних досліджень;
  • визначення розміру авторської винагороди (роялті);
  • практикою управління інтелектуальною власністю в університетах та наукових установах.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для наукових та науково-педагогічних працівників, які розробляють або вже мають науково-технічні продукти, творчі розробки, стартап-ідеї.
Цей курс може бути корисним для ІТ–спеціалістів, проектних менеджерів офісів трансферу технологій університетів та наукових установ, авторів, винахідників, аспірантів, підприємців, а також для інших фахівців, які реалізують та планують реалізовувати проекти різного напряму та рівня складності.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття

Розподіл часу

№ п/п

Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Система інтелектуальної власності (ІВ).

1.1

Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності. Економічна природа ІВ. Роль ІВ у розвитку сучасної та майбутньої економіки .Об’єкти ІВ. Суб’єкти ІВ. Національне законодавство про ІВ. Державна система управління ІВ. Міжнародна система ІВ.

4

4

2

Авторське право та суміжні права (АП і СП):

2.1

Виникнення АП та СП. Об’єктивні і суб’єктивні права ІВ. Контрафакція і піратство. Плагіат. Оформлення прав на об’єкти АП і СП та договорів на передачу прав ІВ. Право на авторську винагороду. Колективне управління АП і СП.

4

1

3

3

Набуття (оформлення) прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності  та комерційні найменування

3.1

Набуття прав на об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) в Україні.

4

4

3.2

Набуття прав на об’єкти патентного права за кордоном.

4

4

3.3

Набуття  прав на комерційні найменування (торговельні марки, географічні зазначення).

4

4

4

Патентна інформація та документація, патентні дослідження

4.1

Джерела патентної і науково-технічної інформації;  методика складання пошукових запитів; патентний пошук та  оформлення патентного формуляру.

4

1

3

4.2

Практичні приклади здійснення патентних досліджень: дослідження на новизну, винахідницький рівень, конкурентоспроможність, прогнозування розвитку нових технологій.

4

4

5

Оцінка вартості майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності

5.1

Цілі оцінки. Практичні приклади розрахунку вартості майнових прав на: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, торговельні марки, літературні твори; комп’ютерні програми.

4

1

3

6

Бухгалтерський і податковий  облік інтелектуальної власності та його  нормативне забезпечення

6.1

Ознаки нематеріальних активів в  бухгалтерському обліку та звітності; визначення первісної вартості нематеріальних активів; переоцінка первісної вартості нематеріальних активів; амортизація нематеріальних активів; оприбуткування нематеріальних активів. Податковий облік нематеріальних активів.

4

2

2

7

Комерціалізація інтелектуальної власності

7.1

Мета комерціалізації ІВ.
Способи комерціалізації ІВ:

 • продаж (відчуження) прав ІВ;
 • передання прав користування ІВ по ліцензійному договору;
 • використання прав ІВ в підприємницькій діяльності.

Тренінг: «Заключення ліцензійного договору».

4

2

2

8

Управління інтелектуальною власністю

8.1

Принципи управління інтелектуальною власністю.
Особливості управління ІВ на етапах розроблення об’єктів  ІВ, набуття, використання та захисту прав на них.
Тренінг: «Відбір об’єктів інтелектуальної власності для їх комерціалізації».

4

2

2

8.2

Управління  інтелектуальною власністю в університетах та наукових установах:

 • створення підрозділу з управління інтелектуальною власністю;
 • організація роботи підрозділу;
 • оцінювання ефективності роботи підрозділу;
 • досвід управління інтелектуальною власністю в університетах США.

4

4

9

Залік

4

4

Всього

52

17

31

4

Консультації

№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Авторське право та суміжні права

2

2

Набуття (оформлення) прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності  та комерційні найменування

4

3

Патентна інформація та документація, патентні дослідження

4

4

Оцінка вартості майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності

2

5

Бухгалтерський та податковий облік нематеріальних активів і його  нормативне забезпечення

2

6

Комерціалізація інтелектуальної власності

2

7

Управління інтелектуальною власністю

4

Всього:

20

Самостійна випускна робота

№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Реєстрація прав на твір. Реєстрація договору на передачу прав на твір.

4

2

Патентні дослідження: складання та оформлення патентного формуляру.

8

3

Складання заявки на винахід. Складання заявки на торговельну марку.

8

4

Розрахунок вартості прав на: винахід, комерційну таємницю, промисловий зразок, торговельну марку, об’єкт авторського права.

8

5

Відбір об’єктів інтелектуальної власності для комерціалізації: аналіз ризиків, аналіз конкурентів, економічний аналіз. Оформлення ліцензійного договору на передання прав на винахід.

8

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108