Програма курсу підвищення кваліфікації посадових осіб університетів та коледжів
“Застосування антикорупційних стандартів і процедур”
(спеціальність “Публічне управління та адміністрування”)

Мета курсу:

Ознайомити з антикорупційними стандартами і процедурами в сфері вищої освіти, основними підходами в їх застосуванні в практиці управлінської, педагогічної та науково-педагогічної діяльності та господарської діяльності університетів та коледжів для поширення серед студентів та викладачів культури несприйняття корупції.

Основні завдання:

Здобути знання щодо сучасних антикорупційних стандартів та процедур в університетах та коледжах та їх застосування, зокрема, щодо:

 • Оцінки корупційних ризиків;
 • Прийняття та реалізації антикорупційної програми;
 • Антикорупційних стандартів у відносинах із контрагентами;
 • Транспарентності (прозорості) діяльності університету (коледжу);
 • Декларування майна та доходів керівництвом;
 • Конфіденційності відносин із викривачами;

Здобути вміння щодо застосування зазначених антикорупційних стандартів і процедур, а також вміння щодо:

 • Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів;
 • Оцінки корупційних ризиків в практичній діяльності;
 • Застосування інших антикорупційних стандартів і процедур;

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для посадових осіб університетів та коледжів (управлінських науково-педагогічних та педагогічних працівників).

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • Організовувати роботу науково-педагогічного (педагогічного) колективу на рівні університету (коледжу), факультету (відділення), кафедри (відділу), іншого підрозділу;
 • Застосовувати здобуті знання для вдосконалення навчально-методичної документації та практики навчання різним дисциплінам;
 • Використовувати персональну комп’ютерну техніку;
 • Працювати з нормативно-правовими актами.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

Тел. (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Як нас знайти


Аудиторні заняття


п/п

Теми занять

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Основні підходи до розуміння явища корупції

1.1

Сучасне розуміння корупції та її неприйнятність у сучасному світі

2

1 1

1.2

Суб’єкти корупції

2

1 1

1.3

Загальний огляд корупційних ризиків в освіті в Україні та інших країнах

2

1 1

1.4

Корупційні ризики у приватній сфері

2

1 1

1.5

Соціологічні аспекти корупції

2

1 1

1.6

Кримінологічні аспекти корупції

2

1 1

2.

Міжнародне співробітництво в антикорупційній сфері

2

1 1

3.

Перспективні напрями антикорупційної освіти

3.1

Можливі антикорупційні елементи у навчанні студентів

2

1 1

3.2

Антикорупційне навчання персоналу як напрям сучасного менеджменту у навчальному закладі

2

1 1

4.

Організаційно-правові засади запобігання та виявлення корупції

4.1

Законодавство щодо запобігання та виявлення корупції

2

1 1

4.2

Антикорупційні органи в Україні

2

1 1

5. Відповідальність за корупційні правопорушення

2

1 1

6. Програмні антикорупційні документи: Антикорупційна стратегія та антикорупційні програми

6.1 Антикорупційна стратегія та загальнодержавні антикорупційні заходи

2

1 1

6.2 Прийняття та реалізація антикорупційної програми університету (коледжу)

2

1 1

7. Антикорупційні обмеження в службовій діяльності

2

1 1

8. Оцінка корупційних ризиків в університеті та коледжі

8.1 Корупційні ризики в навчальній та науковій діяльності

2

1 1

8.2 Корупційні ризики у господарській діяльності та відносинах з контрагентами

2

1 1

8.3 Корупційні ризики в менеджменті персоналу навчального закладу

2

1 1

8.4 Корупційні ризики в менеджменті персоналу навчального закладу

2

1 1

8.5 Корупційні ризики в менеджменті персоналу навчального закладу

2

1 1

9. Запобігання та усунення конфлікту інтересів

9.1 Поняття конфлікту інтересів та його неприйнятність в службовій діяльності

2

1 1

9.2 Потенційні ризики конфлікту інтересів в освітній установі

2

1 1

9.3 Спільна робота родичів в освітній установі

2

1 1

9.4 Способи розв’язання конфлікту інтересів

2

1 1

10. Антикорупційні стандарти у відносинах із контрагентами

11. Транспарентність (прозорість) діяльності університету (коледжу)

2

1 1

11.1 Розміщення інформації про діяльність університету на сайті (сайтах) в мережі Інтернет

2

1 1

11.2 Відповіді на інформаційні запити та інше надання інформації: антикорупційний аспект

2

1

 

1

11.3 Декларування майна та доходів керівництвом

2

1 1

12. Конфіденційність відносин із викривачами

2

1 1

13. Інші сучасні антикорупційні стандарти і процедури в освітній діяльності

2

1 1

14. Залік 2

Всього:

58 29 29 2

Консультації

п/п Теми занять Розподіл часу

1

Законодавство щодо запобігання та виявлення корупції 2

2

Антикорупційна програма університету (коледжу) 3

3

Запобігання та усунення конфлікту інтересів 3

4

Транспарентність (прозорість) діяльності університету (коледжу) 3

5

Декларування майна та доходів керівництвом університету (коледжу) 3

Всього:

14

Самостійна робота

п/п Теми занять Розподіл часу

1

Можливі антикорупційні елементи у навчанні студентів 4

2

Антикорупційне навчання персоналу як напрям сучасного менеджменту у навчальному закладі 4

3

Прийняття та реалізація антикорупційної програми університету (коледжу) 4

4

Потенційні ризики конфлікту інтересів в освітній установі 4

5

Способи розв’язання конфлікту інтересів 4

6

Оцінка інших корупційних ризиків в освітній установі 4

7

Розміщення інформації про діяльність університету на сайті (сайтах) в мережі Інтернет 4

8

Відповіді на інформаційні запити та інше надання інформації: антикорупційний аспект 4

9

Декларування майна та доходів керівництвом

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

Голова Вченої ради факультету соціології і права А.А.Мельниченко
Директор НМК “ІПО” І.Г. Малюкова
Розробник програми:
Завідувач кафедри господарського та адміністративного права,
уповноважена особа університету з питань запобігання та виявлення корупції
О.О.Кравчук