Програма підготовки до єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

[Завантажити програму]

ВСТУП

Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетентності уніфіковано за видами і формами завдань.

Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у читанні, а також мовні лексичні та граматичні компетентності. Зміст тестових завдань ґрунтується на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого в країнах, мову яких вивчають, відповідно до сфер спілкування і тематики текстів, визначених цією Програмою.

УЧАСНИКИ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

У єдиному вступному іспиті з іноземної мови беруть участь особи, які бажають вступити на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), (далі – кандидати).

МЕТА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Визначити результати навчання кандидатів з іноземної мови за шкалою 100-200 балів на основі кількості балів, набраних ними за виконання завдань предметного тесту з іноземної мови.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ТЕСТУ

Частина І. ЧИТАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно читати і розуміти автентичні тексти за визначений проміжок часу.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні зорієнтовані на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання).

Для створення тестових завдань використовують автентичні тексти з друкованих періодичних видань, інтернет-видань, інформаційно-довідкових і рекламних буклетів, художньої літератури.

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5% незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатися з контексту за словотворчими елементами та за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Загальний обсяг текстів становить до 2 500 слів.

У предметних тестах оцінюють уміння кандидатів розуміти прочитаний текст, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки на основі прочитаного.

Кандидат уміє:

 • читати текст і визначати мету, ідею висловлення;
 • читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і жанрів;
 • диференціювати основні факти та другорядну інформацію;
 • розрізняти фактичну інформацію та враження;
 • розуміти точки зору авторів текстів;
 • працювати з різножанровими текстами;
 • переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання;
 • визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його частинами;
 • встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі.

Онлайн-заявка

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

Тел. (044) 204-99-63, (044) 204-99-65 (вівторок/четвер з 12.00 до 16.00)

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Як нас знайти


Частина II. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета – виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних граматичних і лексичних компетентностей кандидатів.

Кандидат уміє:

 • аналізувати й зіставляти інформацію;
 • правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури;
 • встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту.

Лексичний мінімум вступника складає 2 500 одиниць відповідно до сфер спілкування і тематики текстів, визначених цією Програмою.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ І ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

I. Особистісна сфера

 • Повсякденне життя і його проблеми.
 • Сім’я. Родинні стосунки.
 • Характер людини.
 • Помешкання.
 • Режим дня.
 • Здоровий спосіб життя.
 • Дружба, любов.
 • Стосунки з однолітками, у колективі.
 • Світ захоплень.
 • Дозвілля, відпочинок.
 • Особистісні пріоритети.
 • Плани на майбутнє, вибір професії.

II. Публічна сфера

 • Погода. Природа. Навколишнє середовище.
 • Життя в країні, мову якої вивчають.

Аудиторні заняття

Тиждень

Перелік основних аудиторних занять та завдання на СРС

Рекомендований час

1

 

Розділ 1. Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні:

 • читання з розумінням основного змісту тексту (ознайомлювальне читання);
 • читання з повним розумінням тексту (вивчаюче читання);
 • читання з метою пошуку необхідної інформації чи інформації, яка цікавить (вибіркове/ переглядове читання).

Тема 1.

 • визначити тему, яка висвітлюється в тексті, які проблеми в ньому розглядаються, що саме говориться в тексті у зв’язку з проблемою;
 • виділити основну думку;
 • вибрати головні факти, випускаючи другорядні;
 • виразити своє ставлення до прочитаного.

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
Граматичні категорії (однина та множина, присвійний відмінок). Іменникові словосполучення. Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні іменники, речовини, збірні поняття).

8

2

 

Розділ 2. Опануваня текстів на ознайомлювальне читання

Тема 2.

 • зіставити здобуту інформацію зі своїм досвідом;
 • оцінити інформацію, висловити свою думку про неї;
 • передати почерпнуті з тексту відомості іншим (рідною мовою або в опорі на текст);
 • прокоментувати окремі факти

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
Артикль Означений і неозначений.
Нульовий артикль. Прикметник Розряди прикметників.
Ступені порівняння прикметників

8

3

 

Розділ 3. Читання з повним розумінням тексту – читання з метою досягнення максимально повного і точного розуміння інформації тексту і критичного осмислення цієї інформації.
Однією з цілей такого читання є формування в учнів умінь самостійно долати труднощі мовного та смислового характеру.

Тема 3.
Вправи на оволодіння структурно-композиційними особливостями текстів

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
Прикметник Розряди прикметників. Ступені порівняння прикметників. Числівник: Кількісні, порядкові та дробові числівники. Займенник: Розряди займенників

8

4

Розділ 4. Алгоритм роботи з заголовком перед читанням тексту

Тема 4.

Читання з розумінням основного змісту тексту (ознайомлювальне читання):

 1. Уважно прочитайте заголовок і виділіть в ньому ключове слово
 2. Перегляньте текст і зверніть увагу на те, як часто зустрічається вибраного вами домінуюче слово заголовка в тексті.
 3. Знайдіть слова-заступники для домінуючого слова і всього заголовка в тексті.
 4. Перефразуйте заголовок, використовуючи синонімічні слова з тексту.
 5. Знайдіть у тексті пропозиції з варіюючим повтором домінуючого слова в заголовку.
 6. Скажіть, чи є виділені вами ключові слова та їх заступники самими інформативними елементами у тексті.
 7. Повторно прочитайте заголовок і скажіть, про що буде йти мова в даному тексті

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
Дієслово Правильні та неправильні дієслова. Спосіб дієслова. Часо-видові форми.

8

5

 

Розділ 5. Виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних граматичних і лексичних компетентностей кандидатів.

Тема 5.

Формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визнаються такі види вправ:

 • вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;
 • на трансформацію мовного зразка;
 • на підстановку;
 • на розширення та скорочення;
 • диктанти.

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
Модальні дієслова. Дієслівні форми (інфінітив, герундій, дієприкметник).Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний підмет, складний присудок).

Розділ 6. Читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і жанрів

8

6

 

Розділ 6. Читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і жанрів

Тема 6.

Читання з метою пошуку необхідної інформації чи інформації, яка цікавить (вибіркове/ переглядове читання), розрізняти фактичну інформацію та враження.
Лексико-граматичний тест на множинний вибір

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
Дієслівні форми (інфінітив, герундій, дієприкметник)Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний підмет, складний присудок).

8

7

 

Розділ 7. Виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних граматичних і лексичних компетентностей кандидатів.

Тема 7.

Правильне вживання лексичних одиниць та граматичних структур;

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
Прислівник Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. Прийменник Типи прийменників.

8

8

 

Розділ 8. Читання з повним розумінням тексту (вивчаюче читання).

Тема 8.

Встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
Сполучники Види сполучників. Речення Прості речення. Складні речення. Безособові речення.

8

9

 

Розділ 9. Читання з розумінням основного змісту тексту (ознайомлювальне читання).

Тема 9.

Диференціювати основні факти та другорядну інформацію.

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР
Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів).

10

Розділ 10. Узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки на основі прочитаного.

Тема 10.

 • оцінити інформацію, висловити свою думку про неї;
 • передати почерпнуті з тексту відомості іншим (рідною мовою або в опорі на текст);
 • прокоментувати окремі факти

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР

Пряма й непряма мова
Словотвір

8

11

Написання пробного ЗНО і робота над помилками

8

Приклад заняття

Тема заняття: «Ways to Communicate and Gestures/ Способи спілкування і жести».

Тип заняття: «Практичне заняття з оволодіння рецептивними та продуктивними видами мовленнєвої діяльності (з домінантою «Практичне застосування нового лексичного матеріалу»).

Вид заняття: заняття з розвитку вмінь аудіювання, усного монологічного, діалогічного мовлення та писемного мовлення.

Цілі заняття

Практичні цілі:

 • навчити студентів новим лексичним одиницям, а саме ідіомам, сталим виразам і фразовим дієсловам з теми «Ways to Communicate and Gestures/ Способи спілкування і жести» та закріпити вивчене на практиці;
 • навчити студентів формувати усний монолог та діалог з використанням вивчених лексичних одиниць;
 • навчити студентів аналізувати та узагальнювати отриману інформацію, розвивати та висловлювати власну точку зору;
 • систематизувати навички студентів з писемного мовлення з використанням нових лексичних одиниць;

Освітні (соціокультурні) цілі:

 • розширити соціокультурні знання студентів;
 • поглибити знання стосовно вербальних та невербальних способів спілкування;

Виховні цілі:

 • виховувати у студентів культуру вербального та невербального спілкування англійською мовою (допомагати студентам осягнути важливість оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування);
 • виховувати у студентів такі риси характеру як критичне мислення, повага до співрозмовника, допитливість, самостійність, а також активність (виховувати у студентів прагнення розкрити свою індивідуальність та висловити власну точку зору, а також відчуття впевненості у собі під час діалогічного мовлення).

Розвиваючі цілі:

 • розвивати у студентів пізнавальні, аналітичні та мовленнєві здібності у процесі оволодіння мовою;
 • розвивати у студентів логічне мислення, увагу, пам’ять;
 • розвивати у студентів мовну здогадку.

Оснащення заняття: підручник Upstream Upper-Intermediate Student’s Book, роздруківки із цитатами про важливість невербального спілкування, роздруківки з відомими лексичними одиницями, роздруківки з новими лексичними одиницями та їхніми визначеннями (зі словників Longman Dictionary та McMillan Dictionary), роздруківки із вправами на закріплення нових лексичних одиниць, аудіозаписи з підручника Upstream Upper-Intermediate Student’s Book.

Схематичний план заняття

Етапи та прийоми заняття

хв.

І. Початок заняття:

1. Привітання. Організаційний момент

3

2. Мовленнєва зарядка із повторенням лексичного матеріалу з попереднього заняття; робота у парах.

10

Основна частина заняття:

ІІ. Презентація нової теми «Ways to Communicate and Gestures/ Способи спілкування і жести». Ознайомлення студентів із новими лексичними одиницями

1. Відкрите обговорення

3

2. Обговорення цитат відомих людей про невербальне спілкування; робота у групах із трьох людей

8

3. Відкрите обговорення двох цитат на вибір

3

4. Презентація нових словосполучень

3

5. Автоматизація дій студентів з новими ЛО. Виконання вправ

7

6. Відкрите обговорення відповідей.

2

ІІІ. Ознайомлення студентів із новими фразеологічними одиницями

1. Презентація нових ФО методом здогадки; робота в парах

7

2. Автоматизація дій студентів з новими ФО. Виконання вправ; робота в парах

3

3. Закріпити знання нових ФО. Виконання вправ; самостійна робота та робота у парах

15

IV. Формування у студентів слухових навичок

1. Ознайомлення із розмовами, які підлягають прослуховуванню

4

2. Активне слухання розмов з виконанням вправи; самостійна робота

13

3. Відкрите обговорення

5

Заключна частина заняття

Повідомлення домашнього заняття

2

Підбиття підсумків заняття