Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів»
(спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»)

Мета курсу — вивчення різноманітних підходів до мінімізації втрат при виробництві / наданні послуг, впровадженні систем менеджменту та сертифікації продукції і систем менеджменту з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Основні завдання:

Ознайомити слухачів з:

 • основами сертифікації та стандартизації продукції (надання послуг);
 • інструментами ощадливого виробництва;
 • нормативною базою управління якістю продукції і сертифікації;
 • порядком впровадження стандартів і державним наглядом за їх додержанням.
 • порядком розробки процедур, методик та стандартів підприємства;
 • методами оцінки ризиків;
 • підходами до мотивації персоналу;
 • вимогами міжнародних стандартів ISO9001, ISO13485, ISO14001, ISO50001, ISO30001, IATF 16949, FSSC22000, ISO45001  та ISO45005;
 • порядком сертифікації систем менеджменту;

Здобути навички:

 • визначення процесів системи менеджменту якості (СМЯ), необхідних для випуску якісної продукції;
 • оцінювання їх результативності;
 • виконання моніторингу процесів і продукції;
 • визначення джерел небезпек та оцінювання ризиків, ведення відповідних записів.

Вимоги до рівня підготовки слухача: наявність базової вищої освіти (бакалавр).

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Тел. (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

 Аудиторні заняття 
Розподіл часу

з/п

 Теми занять Кількість
годин
Лекції Практичні
заняття
Залік

1

Вступ.
Тема 1. Ощадливе виробництво, ощадливий офіс.

Задачі курсу. Підходи до виявлення та мінімізації втрат.

2

2

2

Тема 2. Основні положення державної системи стандартизації України. Загальні відомості про державну систему стандартизації, її мету і основні принципи. Об’єкти стандартизації. Категорії нормативних документів із стандартизації. Види стандартів. Використання стандартів та технічних умов.

2

2

3

Тема 3. Організація робіт із стандартизації і загальні вимоги до стандартів.Організаційна структура робіт із стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів. Порядок розроблення державних стандартів. Порядок розроблення і затвердження стандартів. Порядок видання, перевірки, перегляду, зміни та скасування стандарту.

2

2

4

Тема 4. Порядок розроблення, побудови, викладу та оформлення технічних умов. Порядок розроблення, побудови, викладу та оформлення технічних умов Порядок розроблення, затвердження та застосування стандартів підприємства.

2

2

5

Тема 5. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням.Порядок впровадження стандартів. Державний нагляд за впровадженням і додержанням вимог стандартів.

2

2

6

Тема 6. Вітчизняні системи стандартів. Державна система стандартизації. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Державна система єдності вимірювань (ДСВ). Система стандартів безпеки праці (ССБП). Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ). Система розробки і постановки продукції на виробництво (СРПВ). Стандарти на штрихове кодування.

1

1

7

Тема 7. Роль уніфікації в промисловому виробництві. Нормоконтроль технічної документації. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

1

1

8

Тема 8. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

1

1

9

Тема 9. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

1

1

10

 

Тема 10. Міжнародні стандарти ISO9001, ISO14001, ISO50001, ISO30001 та ISO45001 та ISO45005.

Склад стандартів. Екологічні аспекти і виробничі ризики. Готовність до аварійних ситуацій.

 

 

2

 

 

2

Огляд вимог стандартів. Організація виробництва під час пандемії COVID-19.
4

2

2

11

Тема 11. Фактори, що обумовлюють якість продукції. Вітчизняні системи управління якістю (огляд).
Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

4

2

2

12

Тема 12. Сертифікація продукції і систем менеджменту якості (СМЯ). Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО. Структура системи і функції її органів та осіб. Міжнародна сертифікація.

4

2

2

13

 

 

Тема 13. Сертифікація систем менеджменту за вимогами міжнародних стандартів.

Основні принципи, покладені в основу стандартів ISO. Стандарт ISO9001:2015, вимоги до СМЯ. Вимоги до документів. Відповідальність керівництва. Орієнтація на споживача.

4 4

Ресурси: персонал, інфраструктура, робоче середовище. Інтеграція систем менеджменту на базі ISO9001:2015.
4

2

2

Оцінка ризиків і можливостей.
4

2

2

14

 

Тема 14. Виробництво продукції та надання послуг.

Планування. Вимоги до продукції. Вимоги до проектування та розробки. Зберігання продукції. Невідповідна продукція та її обіг.

4 2 2

Вимоги до засобів вимірювання. Види аудитів. Внутрішній аудит. Ощадливе виробництво.

4

 

4

15

 

Тема 15. Моніторинг процесів, продуктів, аналіз та вдосконалення.

Аналіз функціонування системи якості з боку керівництва. (Практичні заняття). Аудити систем менеджменту. Внутрішній аудит. Аудит другої сторони. Незалежний аудит. Наглядовий аудит.

4

2

2

Сертифікаційний та ресертифікаційний аудит. Практика проведення аудитів (практичне заняття). Вимоги до аудиторів.

4

4

2

16

Тема 16. Реструктуризація підприємства. Управління підприємством в умовах кризи.

4

4

17

Тема 17. Система 5 С в організації. Переваги. Приклади реалізації.

4

2

2

18

Тема 18. Впровадження систем менеджменту (СМ). Що дає впровадження СМ? Планування розробки СМ і формування команди проекту. Написання процедур і настанови з СМ. Формалізація бізнес-процесів. Документування СМ. Навчання персоналу. Графіки аудитів і розробка системи контролю. Впровадження в експлуатацію. Сертифікація СМ. Реалізація процесного підходу до управління.

Інструменти ощадливого виробництва. Витрати на якість продукції. Візуалізація процесів. Побудова карти створення продукції. Статистичні методи аналізу і управління процесами.

4

2

2

19

Тема 19. Мотивація персоналу. Поняття і роль мотивації в менеджменті.
Ринкові теорії мотивації.
Формування мотиваційного механізму управління поведінкою людей.

2

1

1

20

Залік

2

Всього:

72

41

29

2

 

Самостійна робота

з/п
Теми занять Розподіл часу

1

Створення процедури з оцінки ризиків за методикою FMEA

18

2

Проведення оцінювання ризиків типових процесів.

14

3

Розробка показників результативності типових процесів та СМЯ в цілому (за завданням викладача)

4

  Всього:

36

  Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

Навчально-методичні матеріали

Окрім презентацій слухачі курсу мають змогу користуватися технічною документацією та іншими додатковими матеріалами. Список деяких рекомендованих джерел наведено нижче.

 

 1. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. К.: 2000. Видавництво Європейського університету. – 171 с.
 1. Лисенко О.І, Лебедев Д.Ю. Забезпечення охорони здоров’я та безпеки праці за 45001:2018. Київ, Видавничий дім «ТЕХ МЕДІА ГРУП», 2020, 276с.
 1. ДСТУ ISO9001:2015 “Системи менеджменту якості – Вимоги”.
 2. ISO14001:2015 “Системы менеджмента окружающей среды -Требования и руководство по применению”.
 1. ISO 45001:2018 “Система оценки безопасности труда и охраны здоровья. Требования”.
 2. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості : Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури. 2007 – 368 с.
 3. Лисенко О.І. Сертифікація продукції та систем менеджменту якості: Навчальний посібник. К.: 2011, «Аверс» – 407 с.