Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»

Випуск 1-10
Випуск 11-20
Випуск 31-40

Випуск 21-30

Випуск 21. Оборотні кошти (ВІРОП)

Доведено, що для здійснення безперервного виробництва підприємство повинно мати необхідну суму обігових коштів, а надлишок чи нестача цих коштів можуть призвести до знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів або до скорочення виробництва та зменшення прибутку. Випуск містить категоріальний апарат за темою, теоретичні відомості та практичні рекомендації з розрахунків: видів запасів, матеріалоємності та коефіцієнтів вилучення готової продукції та використання матеріалів, показників оборотності та норми запасів. Досліджено основні напрямки управління оборотними активами.

Випуск 22. Облік витрат та калькуляція собівартості продукції (ВІРОП)

У випуску досліджено собівартість продукції, як одного із найважливіших показників діяльності, що впливає на рентабельність і самоокупність підприємства, а також визначає ступінь досягнення стратегії зниження витрат у зміцненні конкурентоспроможності підприємства. Доведено, що облік виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції є найважливішою ланкою бухгалтерського обліку підприємства; управління підприємством у цілому та за функціями управління неможливе без отримання достатньої, достовірної, облікової та оперативної інформації. Надано повне викладення теоретичної бази, методів розрахунку собівартості разом із детальною класифікацією калькуляційних статей.

Випуск 23. Людський потенціал та трудова міграція – яким є ринок праці в Україні? (ВІРОП)

Особливості міграційної ситуації та міграційної політики в світі та в Україні. Основні форми трудових міграцій. Поняття людського капіталу та його цінності для країни. Види інвестицій в людський капітал. Оцінка рівня людського капіталу та основні показники, за якими визначається ІЛР (Індекс людського розвитку): середня тривалість життя, тривалість навчання та ВВП на душу населення. Особливості розрахунку показників ІЛР та можливі суперечки під час їх розрахунку. Сучасний стан людського капіталу та ринку праці в Україні. Основні причини безробіття та високої плинності кадрів на українському ринку праці. Продуктивність праці та методи визначення виробітку. Аналіз персоналу на підприємстві та його основні показники.

Випуск 24. Структура капіталу і ризик. Взаємодія операційного та фінансового левериджу (ВІРОП)

Підприємницький ризик та чинники, що його формують. Постійні та змінні витрати. «Золоті правила» контролю за витратами. Операційний леверидж. Точка беззбитковості та метод її знаходження. Побудова графіка беззбитковості виробництва і реалізації продукції. Вимірювання операційного левериджу. Коефіцієнт операційного левериджу та його розрахунок. Фінансовий ризик. Практична ситуація з дослідження впливу фінансового ризику на прийняття управлінських рішень щодо структури капіталу. Вимірювання ступеня впливу фінансового левериджу. Вимірювання спільного впливу операційного і фінансового левериджу. Практичні аспекти застосування операційного та фінансового левериджів.

Випуск 25. Економічна сутність ціни та ціноутворення в Україні (ВІРОП)

Ціна та особливості її встановлення в сучасних умовах господарювання. Нормативна основа правового регулювання цін в Україні. Основна мета та завдання державного регулювання цін. Дослідження державного вливу на ціни та тарифи у різних країнах світу. Суперечливі наслідки державної лібералізації цін.

Випуск 26. Подвійне ціноутворення. Теорія бізнес-моделей (ВІРОП)

Все про бізнес-моделі, помилки при їх створенні та методи їх уникнення. Типи і види бізнес-моделей. Багатофакторна модель та її види. Теорія простих бізнес-моделей із подвійним (двокомпанентним) ціноутворенням.

Випуск 27. Інвестиції – міфи та реалії (ВІРОП)

Все про інвестиції. Форми та види інвестицій. Відмінності у класифікаціях інвестицій. Політика формування інвестиційних ресурсів. Прогнозування потреби в загальному обсязі інвестиційних ресурсів. Інвестиції в Україну. Закон про «інвестнянь» – наскільки спрацює і чого очікувати. Суттєві перешкоди для інвестицій в Україні.

Випуск 28. Європейська економіка та її торговельна політика щодо України (ВІРОП)

Поняття центру і периферії та принципи співпраці в середині ЄС. Угода про співробітництво з ЄС – позитиви та негативи. Досвід вступу до ЄС країн східної Європи та Прибалтики.
Торговельна політика ЄС щодо України.
Підсумки співробітництва та перспективи на майбутнє.

Випуск 29. Як паніка впливає на економіку
Все про паніку та панічні настрої в економіці. Історичний екскурс та базові моделі. Головні чинники розповсюдження паніки та їх наслідки. Фінансові паніки – типи та механізми.

Випуск 30. Що таке індекс Доу-Джонса
Історія створення, метод розрахунку, прогнозні очікування, фактори впливу – все, що ви до цього не знали про індекс Доу-Джонса.

Випуск 1-10 Випуск 11-20 Випуск 31-40