Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Комплексна програма
курсів підвищення кваліфікації керівників ЖЕКів і ОСББ
(спеціальність «Теплоенергетика »)

Основною метою курсу є розвиток у керівників ЖЕКів (ОСББ)  професійної компетенції в царині сучасних систем тепло-, електро-, водо- і газопостачання багатоквартирних будинків, підвищення  енергоефективності  їх  експлуатації,  надання знань з актуальних юридичних,  економічних та соціологічних аспектів  діяльності.  .

Після проходження курсу слухач має бути готовий до:

 • організації ефективної експлуатації багатоквартирних будинків, які знаходяться у віданні ЖЕК (ОСББ);
 • планування сезонних робіт  з утримання споруд;
 • оцінювання фактичного стану, аналізу та прогнозування  економічних ситуацій із забезпечення життєдіяльності мешканців будинків;
 • проведення оцінювання реального стану обладнання  та можливостей виникнення аварійних ситуацій;
 • ефективного впровадження засобів енергозбереження  багатоквартирних будинків та заощадження фондів.

Основні завдання:

після засвоєння курсу слухач має

 • знати:
  • основну нормативно-правову базу, що стосуються функціювання ЖЕКів та ОСББ;
  • економічні аспекти діяльності ЖЕКів та ОСББ;
  • сучасні схеми енергопостачання багатоквартирних будинків;
  • основні заходи і засоби по забезпеченню охороні праці при організації ремонтних робіт в багатоквартирних будинках;
  • умови для створення соціально спрямованих взаємовідносин із мешканями та громадою;
 • уміти:
  • оцінювати ефективність роботи систем енергопостачання багатоквартирних будинків;
  • розробляти рекомендації по покращенню роботи внутрішньобудинкових систем та по опти-мізації їх роботи;
 • набути попередній досвід:
  • в розумінні та осмисленні сучасних схем енергопостачання багатоквартирних будинків, їх особливостей та раціональної експлуатації;
  • в роботі з законодавчою, нормативною соціальною та довідковою інформацією та її джерелами.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Всього

Лекції

Практичні заняття

Контр знань

1

Теплові пункти і система теплопоста-чання житлових будівель

 

 

 

 

1.1

Джерела теплової енергії. Теплофікація. Ефективність теплофікації. Конденсаційні котли. Теплові насоси.

2

2

 

 

1.2

Класифікація теплових навантажень та споживачів. Сезонне теплове навантаження (Опалення, вентиляція з підігрівом повітря). Цілорічне теплове навантаження (Гаряче водопостачання). Залежність теплового навантаження від температури навколишнього середовища. Розрахунковий тепловий режим.

2

2

 

 

1.3

Водяні теплові мережі. Схеми підключення споживачів до водяних теплових мереж.

2

2

 

 

1.4

Теплові пункти. Призначення. Класифікація. Типові схеми. Обладнання (Теплообмінники, насоси, розширювальні баки, змішувальні вузли, прилади регулювання та обліку ).

2

2

 

 

1.5

Регулювання та оптимізаія теплового навантаження. Температурні графіки водяної системи теплопостачання та регулювання складного теплового навантаження.

2

2

 

 

1.6

Тестовий контроль знань

2

 

 

2

 

Разом

12

10


2

2

Системи водо- і газопостачання житло-вих будівель

 

 

 

 

2.1

Системи водопостачання. Їх основні еле-менти. Категорії споживачів води. Питомі витрати і норми споживання води. Джерела води і їх використання для водопостачання

2

2

 

 

2.2

Класифікація систем водопостачання. Типи водопровідної мережі. Основні характеристики водопровідних мереж. Принципові  схеми системи водопостачання житлової будівлі.

2

2

 

 

2.3

Газозабезпечення споживачів, властивості,  джерела та якісний склад  природного газу

2

2

 

 

2.4

Системи транспортування газу та його розподілу, ГРС і ГРП. Міська мережа природного газу. Класифікація міських газопроводів.

2

2

 

 

2.5

Система газопостачання житлових буді-вель, її схема. Організація відводу продуктів згоряння від побутових газових приладів. Встановлення газових приладів та лічильників. Їх характеристики. Техніка безпеки при їх експлуатації, енергоефективність.

2

2

 

 

2.6

Тестовий контроль знань

2

 

 

2

 

Разом

12

10


2

3

Система електропостачання житлових будівель

 

 

 

 

3.1

Умови безпечної експлуатації електроус-тановок. Особливості експлуатації електро-установок в умовах ЖКГ.

2

2

 

 

3.2

Умови розподілу та системи електрозабезпечення споживачів електричної енергії в умовах ЖКГ.

2

2

 

 

3.3

Фазні і лінійні значення напруги і струмів трифазного кола, призначення нейтраль-ного проводу, активна, реактивна і повна потужності, облік та заощадження електричної енергії.

2

2

 

 

 

Разом

12

10


2

4

Економічні основи діяльності ЖЕКів і ОСББ

 

 

 

 

4.1

Концептуальні моделі функціонування підприємств. Бізнес-моделі підприємств у комунальному господарстві України. Міжнародні моделі комунальних підпри-ємств.

2

2

 

 

4.2

Структура комунального підприємства.
Формування системи управління на підпри-ємстві. Управління комунальним підприєм-ством.

2

2

 

 

4.3

Основні поняття, сутність, ознаки. Класифі-кація основних фондів. Амортизація основ-них фондів. Показники відтворення та ви-користання основних засобів.

2

2

 

 

4.4

Основи товарної політики комунального підприємства. Імідж та бренд як інструмен-ти товарної політики. Ціноутворення підп-риємства: сутність та чинники. Система цін та методи ціноутворення комунального  підп-риємства.

2

2

 

 

4.5

Персонал комунального підприємства.
Продуктивність, оплата праці, фонди.

2

2

 

 

4.6

Визначення, склад та структура оборотних засобів. Нормування та джерела формування оборотних фондів. Ремонт, матеріали, запасні частини, механізми та інвентаризація фондів. Пересортиця запасів.

2

2

 

 

 

Разом

12

12

 

 

5

Практичні основи діючого законодавства стосовно ЖЕКів і ОСББ

 

 

 

 

5.1

Загальні положення  створення та органі-зації  діяльності ЖЕКів і ОСББ.

2

2

 

 

5.2

Аналіз основних питань податкового зако-нодавства стосовно діяльності ЖЕКів і ОСББ.

2

2

 

 

5.3

Особливості окремих видів юридичної ді-яльності працівників ЖЕКів і ОСББ  (договірна робота, відповіді на запити, правові відносини).

2

2

 

 

 

Разом

6

6

 

 

6

Охорона праці

 

 

 

 

6.1

Загальна структура управління охороною праці. Економічні методи, сучасні системи управління охороною праці в організації (на підприємстві). Обов'язки посадових осіб підприємства з охорони праці.  Особливості організації служби охорони праці на підприємстві.

2

2

 

 

6.2

Розслідування та облік, звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт розслідування. Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку.

2

2

 

 

6.3

Особливості забезпечення безпеки експлуатації теплових установок і мереж. Організація технічного обслуговування та ремонтів теплових установок і мереж. Прийняття в експлуатацію устаткування та споруд. Загальні вимоги безпеки при  експлуатації тепловикористовуючих установок. Безпека експлуатації джерел теплопостачання, теплових пунктів та теплових мереж. Вимоги безпеки при проведенні газонебезпечних робіт

2

2

 

 

6.4

Тестовий контроль знань

2

 

 

2

 

Разом

8

6


2

7

Енергозбереження в житлових будівлях

 

 

 

 

7.1

Будівлі як споживачі енергоресурсів. Нормування теплоспоживання. Методики розрахунку теплового навантаження.

2

2

 

 

7.2

Теплова санація будівель. Енергозберігаючі заходи в будівельному фонді.

2

2

 

 

7.3

Енергетичний паспорт та енергетичний сертифікат. Визначення класу енерго-ефективності будівель.

2

2

 

 

7.4

Моніторинг та аналіз енергоспоживання житлових будівель. 

2

2

 

 

7.5

Тестовий контроль знань

2

 

 

2

 

Разом

10

8


2

8

Організація та управління процесом зво-ротнього зв'язку зі споживачами  послуг

 

 

 

 

8.1

Роль соціологічної інформації в контексті реалізації функцій управління комунальною власністю. Врахування суспільної думки в процесі діяльності комунальних госпо-дарств (ЖЕКів, ОСББ тощо). Методи формування суспільної думки за результатами соціологічних досліджень.

2

2

 

 

8.2

Класифікація соціологічних досліджень. Використання кількісної та якісної  інформації в діяльності керівників муніципальних підприємств. Загальне уявлення про програму соціологічного дослідження. Особливості опитувальних методів.  Формування соціологічної анкети: функції (фокус-груп, глибинних інтерв'ю тощо). Проблеми організації соціологічних досліджень.

2

2

 

 

8.3

Розгляд конкретних прикладів соціо-логічного інструментарію. Складання анкети. Аналіз помилок та інтерпретація отриманих результатів. Особливості презентації результатів дослідження. Формування позитивного іміджу підприємства, зворотній зв'язок з мешканцями.

2

2

 

 

 

Разом

6

6

 

 

Загальний обсяг занять, год. :

72

64

8

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Логінова Світлана Володимирівна:

e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Гущіна Людмила Олексіївна :

e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Керівник відділення підвищення кваліфікації:

Івченко Марина Ісааківна :

e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

(044) 204-99-63, (044) 204-99-65