Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Статистичне моделювання та оптимізація складних систем та процесів

Мета курсу - Скорочення часу проектування, підвищення якості складних систем та процесів, поліпшення їх експлуатаційних характеристик за рахунок використання статистичного моделювання та оптимізації.

Основні завдання:

 • засвоїти системну постановку та вирішення прикладних задач по складним системам та процесам;
 • ознайомитись з сучасними методами багатофакторного статистичного моделювання з використанням регресійного аналізу;
 • ознайомитись з науковими методами багатокритеріальної компромісної оптимізації;
 • оволодіти вмінням:
  • системної (багатофакторної та багатокритеріальної) формалізації постановки задач по складним системам;
  • проведення багатокритеріальної оптимізації складних систем;
  • одержання багатофакторних статистичних моделей складних систем та процесів;
  • аналізу та інтерпретації одержаних результатів;
 • оволодіти навичками:
  • пошуку можливості впровадження в реальне виробництво, науково-дослідну роботу, навчальний процес вищої школи методів наукової оптимізації та статистичного моделювання;
  • використання методів  оптимізації та моделювання для заощадження фізичних ресурсів – речовинних, енергетичних, просторових, часових;
  • використання вивчених методів для інформаційної корекції поверхні відгуку або цілі складних систем у випадках, коли підвищення їхніх критеріїв якості за рахунок фізичних (конструкторських, технологічних) можливостей вичерпано або зводиться до занадто великих витрат;
 • виконати:
  • практичні групові завдання;
  • випускну роботу за індивідуальним завданням в залежності від області роботи слухачів курсу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс орієнтовано на навчання слухачів, що мають вищу технічну освіту і знання в об’ємі загального курсу математики для вищої школи.

Аудиторні заняття

 

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Лаб.
роботи

 1

Основні наукові концепції одержання корисної інформації при проведенні досліджень. Основні системні властивості складних об’єктів дослідження. Загальна постановка задач пошукового конструювання та технології.

2

 2

 

 

 2

Пошукові методи оптимізації. Компромісна оптимізація за Парето.

2

 2

 

 

 3

Алгоритм оптимізації складних систем методом випадкового пошуку. Використання ЛПτ рівномірно розподілених послідовностей як спробних точок у методі випадкового пошуку. Приклади проведення оптимізації складної системи методом випадкового пошуку.

7

 2

 3

 2

 4

Науковий експеримент. Теорія планування експерименту. Основні твердження теорії планування експерименту. Коректно і некоректно поставлені задачі.

2

 

 

 5

Статистичні критерії якості багатофакторних планів експериментів. Проблема вибору плану багатофакторного експерименту.

5

 2

 1

 2

 6

 Загальна технологія побудови регресійної моделі.

6

 2

 2

 2

 7

Система критеріїв якості багатофакторних статистичних моделей.Перевірка багатофакторних статистичних моделей за головними критеріями якості.

7

 3

 

 8

Принципи побудови математичних моделей структурної складності (1 + х1)·…·(1 + хk). Дробові факторні експерименти 2k–p

3

 2

 1

 

 9

 Математичне моделювання систем з використанням багатофакторних регулярних планів експериментів. Інформаційна система «план експерименту – структура моделі».

10

 2

 4

 10

 Формалізований вибір структури багатофакторної статистичної моделі.

4

 2

 2

 

 11

Статистичні властивості послідовних багатофакторних регулярних планів. Статистичні властивості планів на основі ЛПτ рівномірно розподілених послідовностей.

9

 4

 1

 4

 12

 Спеціальні задачі планування експерименту.

2

 2

 

 

 13

Планування експерименту для нестандартних областей факторного простору. Інваріантно-груповий підхід в теорії планування експерименту.

3

 1

 

 14

Прикладні рішення задач статистичного моделювання складних систем та процесів. Математичне моделювання цифрових вагів. Математичне моделювання й компромісна оптимізація технологічного процесу електроерозійного прошиття отворів у сталі 1Х12СЮ. Математичне моделювання та оптимізація конструкції та технології виготовлення спіральних монолітних твердосплавних свердл.

10

 2

 4

 

Всього

72

36 

 18

 18

Самостійна робота, консультації, випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

 

Виконання випускної роботи за науковим профілем слухача курсів підвищення кваліфікації

10

Всього:

10

Загальна кількість годин (аудиторні заняття та самостійна робота)                               82

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1