Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Комплексна програма
курсів підвищення кваліфікації керівників ЖЕКів і ОСББ

Мета : Основною метою курсу є розвиток у керівників ЖЕКів (ОСББ)  професійної компетенції в царині сучасних систем тепло-, електро-, водо- і газопостачання багатоквартирних будинків, підвищення  енергоефективності  їх  експлуатації,  надання знань з актуальних юридичних,  економічних та соціологічних аспектів  діяльності.

Після проходження курсу слухач має бути готовий до:

 • організації ефективної експлуатації багатоквартирних будинків, які знаходяться у віданні ЖЕК (ОСББ);
 • планування сезонних робіт  з утримання споруд;
 • оцінювання фактичного стану, аналізу та прогнозування  економічних ситуацій із забез-печення життєдіяльності мешканців будинків;
 • проведення оцінювання реального стану обладнання  та можливостей виникнення аварійних ситуацій;
 • ефективного впровадження засобів енергозбереження  багатоквартирних будинків та заоща-дження фондів.

Основні завдання:

після засвоєння курсу слухач має

 • знати:
  • основну нормативно-правову базу, що стосуються функціювання ЖЕКів та ОСББ;
  • економічні аспекти діяльності ЖЕКів та ОСББ;
  • сучасні схеми енергопостачання багатоквартирних будинків;
  • основні заходи і засоби по забезпеченню охороні праці при організації ремонтних робіт в бага-токвартирних будинках;
  • умови для створення соціально спрямованих взаємовідносин із мешканями та громадою;
 • уміти:
  • оцінювати ефективність роботи систем енергопостачання багатоквартирних будинків;
  • розробляти рекомендації по покращенню роботи внутрішньобудинкових систем та по опти-мізації їх роботи;
 • набути попередній досвід:
  • в розумінні та осмисленні сучасних схем енергопостачання багатоквартирних будинків, їх особливостей та раціональної експлуатації;
  • в роботі з законодавчою, нормативною соціальною та довідковою інформацією та її джерелами.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції


Контроль знань

1.

Теплові пункти і система теплопостачання житлових будівель

 

1.1

Джерела теплової енергії. Теплофікація. Ефективність теплофікації. Конденсаційні котли. Теплові насоси.

2

2

1.2

Класифікація теплових навантажень та споживачів. Сезонне теплове навантаження (Опалення, вентиляція з підігрівом повітря). Цілорічне теплове навантаження (Гаряче водопостачання). Залежність теплового навантаження від температури навколишнього середовища. Розрахунковий тепловий режим.

2

2

1.3

Водяні теплові мережі. Схеми підключення споживачів до водяних теплових мереж.

2

2

1.4

Теплові пункти. Призначення. Класифікація. Типові схеми. Обладнання (Теплообмінники, насоси, розширювальні баки, змішувальні вузли, прилади регулювання та обліку ).

2

2

1.5

Регулювання та оптимізаія теплового навантаження. Температурні графіки водяної системи теплопостачання та регулювання скла-дного теплового навантаження.

2

2

1.6

Тестовий контроль знань

2

2

Разом

12

10


2

2.

Системи водо- і газопостачання житлових будівель

 

2.1

Системи водопостачання. Їх основні елементи. Категорії споживачів води. Питомі витрати і норми споживання води. Джерела води і їх використання для водопостачання.

2

2

2.2

Класифікація систем водопостачання. Типи водопровідної мережі. Основні характерис-тики водопровідних мереж. Принципові  схеми системи водопостачання житлової будівлі.

2

2

2.3

Газозабезпечення споживачів, властивості,  джерела та якісний склад  природного газу.

2

2

2.4

Системи транспортування газу та його розподілу, ГРС і ГРП. Міська мережа природ-ного газу. Класифікація міських газопрово-дів.

2

2

2.5

Система газопостачання житлових будівель, її схема. Організація відводу продуктів згоряння від побутових газових приладів. Встановлення газових приладів та лічильни-ків. Їх характеристики. Техніка безпеки при їх експлуатації, енергоефективність.

2

2

2.6

Тестовий контроль знань

2

2

Разом

12

10


2

3.

Система електропостачання житлових будівель

 

3.1

Умови безпечної експлуатації електроустановок. Особливості експлуатації електроустановок в умовах ЖКГ.

2

2

3.2

Умови розподілу та системи електрозабезпечення споживачів електричної енергії в умовах ЖКГ.

2

2

3.3

Фазні і лінійні значення напруги і струмів трифазного кола, призначення нейтрального проводу, активна, реактивна і повна потужності, облік та заощадження електричної енергії.

2

2

Разом

6

64.

Економічні основи діяльності ЖЕКів і ОСББ

 

4.1

Концептуальні моделі функціонування підприємств. Бізнесмоделі підприємств у комунальному господарстві України. Міжнародні моделі комунальних підприємств.

2

2

4.2

Структура комунального підприємства. Формування системи управління на підприємстві. Управління комунальним підприємством.

2

2

4.3

Основні поняття, сутність, ознаки. Класифікація основних фондів. Амортизація основних фондів. Показники відтворення та використання основних засобів.

2

2

4.4

Основи товарної політики комунального підприємства. Імідж та бренд як інструменти товарної політики. Ціноутворення підприємства: сутність та чинники. Система цін та методи ціноутворення комунального  підприємства.

2

2

4.5

Персонал комунального підприємства. Продуктивність, оплата праці, фонди.

2

2

4.6

Визначення, склад та структура оборотних засобів. Нормування та джерела формування оборотних фондів. Ремонт, матеріали, запасні частини, механізми та інвентаризація фондів. Пересортиця запасів.

2

2

Разом

12

12

5.

Практичні основи діючого законодавства стосовно ЖЕКів і ОСББ

 

 

5.1

Загальні положення  створення та організації  діяльності ЖЕКів і ОСББ.

2

2

 

 

5.2

Аналіз основних питань податкового законодавства стосовно діяльності ЖЕКів і ОСББ.

2

2

 

 

5.3

Особливості окремих видів юридичної діяльності працівників ЖЕКів і ОСББ  (договірна робота, відповіді на запити, правові відносини).

2

2

 

 

Разом

6

6

 

6.

Охорона праці

 

6.1

Загальна структура управління охороною праці. Економічні методи, сучасні системи управління охороною праці в організації (на підприємстві). Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці.  Особливості організації служби охорони праці на підприємстві.

2

2

6.2

Розслідування та облік, звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт розслідування. Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку.

2

2

6.3

Особливості забезпечення безпеки експлуатації теплових установок і мереж. Організація технічного обслуговування та ремонтів теплових установок і мереж. Прийняття в експлуатацію устаткування та споруд. Загальні вимоги безпеки при  експлуатації тепловикористовуючих установок. Безпека експлуатації джерел теплопостачання, теплових пунктів та теплових мереж. Вимоги безпеки при проведенні газонебезпечних робіт.

2

2

6.4

Тестовий контроль знань

2

2

Разом

8

6


2

7.

Енергозбереження в житлових будівлях

 

7.1

Будівлі як споживачі енергоресурсів. Нормування теплоспоживання. Методики розрахунку теплового навантаження.

2

2

 

7.2

Теплова санація будівель. Енергозберігаючі заходи в будівельному фонді.

2

2

 

7.3

Енергетичний паспорт та енергетичний сертифікат. Визначення класу енергоефективності будівель.

 

7.4

Моніторинг та аналіз енергоспоживання житлових будівель.

2

2

 

7.5

Тестовий контроль знань

2

2

Разом

10

8


2

8

Організація та управління процесом зворотнього зв’язку зі споживачами  послуг

 

8.1

Роль соціологічної інформації в контексті реалізації функцій управління комунальною власністю. Врахування суспільної думки в процесі діяльності комунальних господарств (ЖЕКів, ОСББ тощо). Методи формування суспільної думки за результатами соціологічних досліджень.

2

2

 

8.2

Класифікація соціологічних досліджень. Використання кількісної та якісної  інформації в діяльності керівників муніципальних підприємств. Загальне уявлення про програму соціологічного дослідження. Особливості опитувальних методів.  Формування соціологічної анкети: функції (фокус-груп, глибинних інтерв’ю тощо). Проблеми організації соціологічних досліджень.

2

2

 

8.3

Розгляд конкретних прикладів соціологічного інструментарію. Складання анкети. Аналіз помилок та інтерпретація отриманих результатів. Особливості презентації результатів дослідження. Формування позитивного іміджу підприємства, зворотній зв’язок з мешканцями.

2

2

 

Разом

6

6

 

 

Загальний обсяг занять, год.

72

64

8

Директор НМК "ІПО"    І.Г. Малюкова


Завідувач кафедри теоретичної
та промислової теплотехніки,      д.т.н., проф. Г.Б. Варламов

Навчальний процес здійснюють штатні професори, доценти, викладачі НТУУ “КПІ” та фахівці ПАТ «Київенерго».

Результати – видача  офіційного  документа про освіту Державного зразка – Свідоцтва про підвищення кваліфікації

НТУУ “КПІ” – державний навчальний заклад IV рівня акредитації, має статус неприбуткової організації , доходи якої звільнені від податку на прибуток відповідно до статті 157.2 Розділу III Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI.

На надання послуг з підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) НТУУ “КПІ” має Ліцензію Міністерства освіти і науки.

Операції з надання платних послуг з підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) звільнені від ПДВ згідно зі статтею 197.1.2 (п. п.“ ґ ”) Розділу V Податкового кодексу України.

Слухачам викладаються дисципліни, що підвищують їхній рівень обізнаності:

 • основи нормативно-правової бази, які стосуються функціонування ЖЕКів та ОСББ;
 • економічні аспекти господарської діяльності ЖЕКів та ОСББ;
 • сучасні схеми енергопостачання багатоквартирних будинків;
 • основні заходи і засоби із забезпечення охорони праці при організації ремонтних,   капітальних та оздоблювальних робіт;
 • аналіз та оцінювання ефективності експлуатації систем енергопостачання багатоквартирних будинків;
 • визначення заходів та механізмів  покращення стану внутрішньобудинкових систем та оптимізації їх роботи;
 • аналіз та осмислення діючих  схем енергопостачання багатоквартирних будинків, їх особливостей та раціональної експлуатації.

 

On-line заявка

Форма навчання

Без відриву від виробництва  два рази на тиждень

з 16.00  до  19.00  год.  протягом двох місяців

Місце навчання

м. Київ, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, НМК “Інститут післядипломної освіти”, кафедра теоретичної та промислової теплотехніки за адресою:

м. Київ, вул. Політехнічна, 6, корпус № 5,

КПІ  ім. Ігоря Сікорського

КОНТАКТИ

Контактні телефони:

тел. (044) 204 9895, (044) 204 9245

e-mail: ekotez@ukr.net

Контактні особи:

Голіяд Микола Нікифорович моб. 097 357 7664
Ківенко Олена Сергійовна     моб. 095 096 5473