Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації для співробітників НТУУ «КПІ»

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Організація та планування навчального процесу (для викладачів зі стажем науково-педагогічної діяльності менше 5-ти років
)»

Мета курсу - Отримання та удосконалення компетенцій викладача вищого навчального закладу.

Після проходження курсу слухач має бути готовий до:

 • реалізації освітніх програм та навчальних планів відповідно до державних стандартів вищої освіти;
 • розроблення основної навчально-методичної документації навчальних дисциплін;
 • аналізу методів та вибору ефективних методів та засобів навчання;
 • проектування та проведення всіх видів занять і контрольних заходів у вищому навчальному закладі;
 • критичної оцінки занять, що проводяться;
 • виховання та інтелектуальному розвитку особистості студентів.

Основні завдання:

Після засвоєння курсу слухач має

 • знати:
  • основні принципи освіти в Україні;
  • систему освіти України;
  • основні цілі та ідеї Болонського процесу;
  • права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу;
  • структуру державних стандартів вищої освіти;
  • зміст освітньо-професійної програми свого бакалаварату та спеціальності;
  • основні вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики своєї спеціальності;
  • вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації з спеціальності та дисципліни;
  • сутність нових та інформаційних технологій навчання у вищий школі;
  • принципи організації педагогічного контролю й аналізу його результатів;
  • правила та вимоги до складання та оформлення загальної та спеціальної документації.
 • уміти:
  • організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;
  • планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та програмою навчальної дисципліни;
  • забезпечувати послідовність та логічність викладання навчального матеріалу;
  • розробляти і проводити заняття різних видів;
  • аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її в педагогічній практиці;
  • організовувати навчальну діяльність студентів, керувати та оцінювати її результати;
  • застосовувати основні методи діагностики знань і умінь студентів з дисципліни, вносити корективи в процес навчання з урахуванням результатів діагностики;
  • використовувати прикладні програмами офісними призначеннями;
  • самостійно вирішувати практичні питання інформаційно-документаційного забезпечення науково-педагогічних діяльності.
 • мати уяву про:
  • принципи застосування тестового контролю;
  • можливості застосування комп'ютерних технологій у навчальному процесі;
  • дидактичні принципи дистанційної освіти та побудови електронних навчальних посібників;
  • принципи організації традиційного та електронного документообігу в сучасному офісі.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Реформування системи освіти України. Об'єктивні передумови та основні напрями реформування системи освіти України. Європейський освітній простір. Завдання та ідеї Болонського процесу. Основні принципи освіти в Україні.

2

2

 

 

2

Основні поняття теорії навчання Сутність та взаємозв'язок основних понять теорії навчання: знання, навички, уміння, компетентність і компетенції, педагогічний процес, дидактична система, зміст освіти і навчання, методи і форми навчання, методика, засоби навчання, результати навчання.

Структура та зміст дидактичного процесу. Рівні навчання та засвоєння навчальної інформації

2

2

 

 

3

Методичне забезпечення навчального процесу. Склад методичного забезпечення. Вимоги до навчальних та робочих навчальних програм та методика їх розроблення. Вимоги до рейтингової системи оцінювання студентів з кредитного модуля

2

2

 

 

4

Дидактичні вимоги до лекції та методична майстерність викладачаГоловні дидактичні завдання лекції. Типи лекцій, їх призначення та особливості. Сутність проблемної лекції. Основні дидактичні вимоги до лекції. Зміст та структура лекції. Управління пізнавальною діяльністю студентів. Методи активізації пізнавальної діяльності. Стимули активізації пізнавальної діяльності студентів. Методика читання лекції. Лекторські дані

2

2

 

 

5

Групові та індивідуальні заняття у вищому навчальному закладі. Призначення, зміст і методика проведення практичних занять. Види семінарських занять, їх цілі та завдання, методика проведення. Призначення та завдання лабораторних занять. Вимоги до їх методичного забезпечення

2

2

 

 

6

Система контролю якості навчання. Цілі та завдання контролю якості навчання. Вимоги до системи контролю. Валідність, надійність, достовірність та ефективність контролю. Види та рівні контролю, їх завдання, цілі та функції. Форми контролю. Вимоги до контрольних завдань. Особливості тестового контролю. Методика проведення семестрової атестації. Критерії та методи аналізу результатів контролю

2

2

 

 

7

Планування навчального процесу. Основні нормативні документи з організації навчального процесу. Стандарти вищої освіти. Графік навчального процесу, навчальні плани. Особливості розроблення робочих навчальних планів заочної форми навчання, із другої вищої освіти та зі скороченим терміном навчандня. Робочий час науково-педагогічного працівника, його планування та облік. Індивідуальний план роботи викладача

2

2

 

 

8

Організація та методичне забезпечення практик. Мета і зміст практики. Бази практик. Методичне та матеріальне забезпечення практики. Організація і керівництво практикою. Підведення підсумків практики

Державна атестація студентів. Завдання державної атестації. Завдання кафедри щодо організації державної атестації. Обов’язки керівників, консультантів та рецензентів дипломних проектів і робіт. Види та тематика дипломних проектів і робіт. Завдання на проект (роботу). Загальні вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи)

2

2

 

 

9

Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

2

2

 

 

10

Академічні права та обов’язки студентів. Права та обов’язки студентів. Права та обов’язки старости академічної групи. Прийом студентів на навчання. Проведення на наступний курс і відрахування студентів. Поновлення студентів на навчання. Академічна мобільність студентів і друга вища освіта. Завдання куратора щодо забезпечення виконання прав студентів

2

2

 

 

11

Морально-етичні аспекти проведення та оформлення результатів наукових досліджень

2

2

 

 

12

Психологічний клімат педагогічного колективу кафедри. Поняття психологічного і організаційного клімату. Основні підходи до вивчення психологічного клімату. Особливості колективу кафедри ВНЗ. Структура психологічного клімату

2

2

 

 

13

Індикатори психологічного клімату. Взаємовідносини. Стиль керівництва. Психологічна дистанційя. Довіра. Авторитет. Мотивація досягнення

2

2

 

 

14

Педагогічна конфліктологія. Поняття про конфлікти. Класифікація конфліктної взаємодії у педагогічному спілкуванні. Типи і причини конфліктів у системі викладач-студент. Шляхи попередження і розв’язання конфліктів

2

2

 

 

15

Інформаційні технології навчання. Принципи дистанційного навчання. Дидактичні вимоги до електронних навчальних засобів та технологія їх розроблення

4

1

3

 

16

Комп’ютерне тестування. Основні поняття. Специфікація тесту. Формати тестових завдань. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування

4

1

3

 

 

Технологія та організація роботи з електронними документами

 

 

 

 

17

Теоретичні основи інформаційно-документаційного забезпечення: поняття документи та його основні функції; управлінська документація та її класифікація; справочинство та його різновиди

2

1

1

 

18

Державна уніфікована система ОРД : вимоги до змісту та розташування реквізитів документів, вимоги до бланків документів

4

1

3

 

19

ОРД, її складання та оформлення: інформаційно-довідкові, розпорядчі, по особовому складу, господарчо-угодової діяльності

4

2

2

 

20

Технологія та організація роботи з документами. Принципи організації документообігу. Порядок здійснення електронного документообігу. Управління документообігом. Технологія застосування електронного підпису

2

 

2

 

21

Текстові електронні документи та навчальні матеріали. Підготовка текстових електронних документів в Microsoft Word

2

 

2

 

22

Створення презентацій для навчальних та наукових цілей

4

1

3

 

23

Залік

2

 

 

2

 

Всього

56

35

19

2

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Методичне забезпечення навчального процесу

4

2

Виконання самостійного завдання «Розроблення специфікації тесту. Розроблення навчального тесту відповідно до специфікації»

4

3

Виконання самостійного завдання «Створення та оформлення пакету ОРД що супроводжують науково-педагогічну діяльність з використанням текстового редактора Microsoft Word»

4

4

Виконання самостійного завдання «Створення презентації для навчальних та наукових цілей»

4

Всього:

16

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Розроблення засобів діагностики результатів навчання

12

2

Розроблення специфікації тесту. Розроблення навчального тесту відповідно до специфікації

4

3

Створення та оформлення пакету ОРД що супроводжують науково-педагогічну діяльність з використанням текстового редактора Microsoft Word

12

4

Створення презентації для навчальних та наукових цілей

8

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1