Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Інтелектуальна власність: створення, використання, захист »
(спеціальність «Право»)

Мета курсу: Ознайомити слухачів з визначальною роллю інтелектуальної власності у розвитку сучасної і майбутньої економіки. Підвищити компетентності науково-педагогічних працівників у сфері створення, комерціалізації  та захисту  інтелектуальної власності для використання у науковій та  науково-педагогічній діяльності.

Основні завдання:

 • засвоїти
  • Отримати актуальні знання з права, економіки та менеджменту інтелектуальної власності.
 • здобути навички з:
  • оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • методів оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • способів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;
  • техніки патентних досліджень;
  • визначення розміру авторської винагороди (роялті);
  • практикою управління інтелектуальною власністю в університетах та наукових установах.
 • виконати випускну роботу, яка включає:
  • практичні групові завдання;
  • випускну роботу з розробки проекту.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для наукових та науково-педагогічних працівників, які розробляють або вже мають науково-технічні продукти, творчі розробки, стартап-ідеї.

Цей курс може бути корисним для ІТ – спеціалістів, проектних менеджерів офісів трансферу технологій університетів та наукових установ, авторів, винахідників, аспірантів, підприємців, а також для інших фахівців, які реалізують та планують реалізовувати проекти різного напряму та рівня складності.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Система інтелектуальної власності (ІВ)

 

1.1

Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності. Економічна природа ІВ. Роль ІВ у розвитку сучасної та майбутньої економіки .Об’єкти ІВ. Суб’єкти ІВ. Національне законодавство про ІВ. Державна система управління ІВ. Міжнародна система ІВ.

4

4

 

 

2

Авторське право та суміжні права (АП і СП):

 

2.1

Виникнення АП та СП. Об’єктивні і суб’єктивні права ІВ. Контрафакція і піратство. Плагіат. Оформлення прав на об’єкти АП і СП та договорів на передачу прав ІВ. Право на авторську винагороду. Колективне управління АП і СП.

4

1

3

 

3

Набуття (оформлення) прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності  та комерційні найменування

 

3.1

Набуття прав на об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) в Україні.

4

4

 

 

3.2

Набуття прав на об’єкти патентного права за кордоном.

4

4

 

 

3.3

Набуття  прав на комерційні найменування (торговельні марки, географічні зазначення).

4

4

 

 

4

Патентна інформація та документація, патентні дослідження

 

4.1

Джерела патентної і науково-технічної інформації;  методика складання пошукових запитів; патентний пошук та  оформлення патентного формуляру.

4

1

3

 

4.2

Практичні приклади здійснення патентних досліджень: дослідження на новизну, винахідницький рівень, конкурентоспроможність, прогнозування розвитку нових технологій.

4

4

 

 

5

Оцінка вартості майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності

 

5.1

Цілі оцінки. Практичні приклади розрахунку вартості майнових прав на: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, торговельні марки, літературні твори; комп’ютерні програми.

4

1

3

 

6

Бухгалтерський і податковий  облік інтелектуальної власності та його  нормативне забезпечення

 

6.1

Ознаки нематеріальних активів в  бухгалтерському обліку та звітності; визначення первісної вартості нематеріальних активів; переоцінка первісної вартості нематеріальних активів; амортизація нематеріальних активів; оприбуткування нематеріальних активів. Податковий облік нематеріальних активів.

4

2

2

 

7

Комерціалізація інтелектуальної власності

 

7.1

Мета комерціалізації ІВ.
Способи комерціалізації ІВ:
-продаж (відчуження) прав ІВ;
-передання прав користування ІВ по ліцензійному договору;
-використання прав ІВ в підприємницькій діяльності.
Тренінг: «Заключення ліцензійного договору».

4

2

2

 

8

Управління інтелектуальною власністю

 

8.1

Принципи управління інтелектуальною власністю.
Особливості управління ІВ на етапах розроблення об’єктів  ІВ, набуття, використання та захисту прав на них.
Тренінг: «Відбір об’єктів інтелектуальної власності для їх комерціалізації».

4

2

2

 

8.2

Управління  інтелектуальною власністю в університетах та наукових установах:
-створення підрозділу з управління інтелектуальною власністю;
- організація роботи підрозділу;
-оцінювання ефективності роботи підрозділу;
-досвід управління інтелектуальною власністю в університетах США.

4

4

 

15

Залік

4

 

 

4

Всього

52

17

31

4

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Авторське право та суміжні права

2

2

Набуття (оформлення) прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності  та комерційні найменування

4

3

Патентна інформація та документація, патентні дослідження

4

4

Оцінка вартості майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності .

2

5

Бухгалтерський та податковий облік нематеріальних активів і його  нормативне забезпечення

2

6

Комерціалізація інтелектуальної власності

2

7

Управління інтелектуальною власністю

4

Всього:

20

Самостійна випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Реєстрація прав на твір. Реєстрація договору на передачу прав на твір

4

2

Патентні дослідження: складання та оформлення патентного формуляру

8

3

Складання заявки на винахід. Складання заявки на торговельну марку

8

4

Розрахунок вартості прав на: винахід, комерційну таємницю, промисловий зразок, торговельну марку, об’єкт авторського права.

8

5

Відбір об’єктів інтелектуальної власності для комерціалізації: аналіз ризиків, аналіз конкурентів, економічний аналіз. Оформлення ліцензійного договору на передання прав на винахід

8

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1