Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Англійська мова просунутого рівня В2 »
(спеціальність «Філологія »)

Мета курсу:

Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі на рівні B2 для підготовки слухачів до викладання навчальних дисциплін англійською мовою.

Курс охоплює три тематичні блоки: організація та проведення лекцій, семінарів, практичних занять, дискусій англійською мовою; керівництво науковою діяльністю студента; виступ з доповіддю на міжнародних конференціях.

Основні завдання:

 • засвоїти лексичні та граматичні знання відповідно рівню В2 в науково-педагогічній та професійній сферах;
 • засвоїти прагматичні, соціокультурні знання, що уможливлюють успішне англомовне спілкування на відповідному рівні;
 • поглибити академічні знання з наукової та професійної сфери, які дозволяють проводити професійні публічні виступи: лекції, практичні заняття, презентації, наукові доповіді англійською мовою.
 • розвинути уміння:
  1) в аудіюванні
  • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході доповідей, бесід, обговорень на семінарах, практичних/лабораторних занять, що за темою пов'язані з професійною діяльністю;
  • розуміти повідомлення в академічному та професійному середовищах;
  • прогнозувати, критично оцінювати почуту інформацію, класифікувати та систематизувати отриману інформацію тощо.
  2) в говорінні

  2.1 діалог

  • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з професійною діяльністю;
  • аргументувати актуальність теми на лекціях, семінарах, практичних заняттях, конференціях, у дискусіях тощо);
  • володіти мовленнєвим етикетом спілкування (мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо).

  2.2 монолог

  • виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями на лекціях, конференціях;
  • продукувати чіткий, детальний монолог, використовуючи широке коло професійно орієнтованих тем;
  • користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань;
  • оптимально використовувати лексичний та граматичний матеріал з певної теми.

  3) в читанні

  • розуміти автентичні професійно орієнтовані тексти, пов'язані з професійною діяльністю з підручників, популярних і спеціалізованих журналів та джерел з Інтернету;
  • розуміти інструкції по роботі устаткування/обладнання, графіки, діаграми та малюнки.

  4) в письмі

  • писати тексти лекцій, доповідей до презентацій, анотації; розробляти семінарські, практичні заняття;
  • готувати роздатковий матеріал для студентів;
  • укладати термінологічні словники за фахом.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для науково-педагогічних працівників, які мають намір підвищити рівень володіння англійської мови з рівня незалежного користувача В1 до рівня незалежного користувача В2 для викладання навчальних дисциплін англійською мовою, здійснення керівництва науковою діяльністю англомовних студентів, участі в міжнародних конференціях.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

Організація і проведення лекційних і семінарських/практичних занять

1

Англійська мова в академічному контексті. Academic orientation [5, с. 10-13].

2

 

2

 

2

Види та структура лекції. Повтори та перефразування. Lecture Skills A [5, с. 38-40].

2

2

 

3

Стратегії підготовки до лекції, використання передбачень. Lecture Skills B [5, с. 66-67]. Презентації фрагментів лекцій.

2

2

 

4

Визначення теми лекції, використання запитань, перехід до іншої теми. Lecture Skills B. [5, с. 68-69]. Презентації фрагментів лекцій.

2

2

 

5

Підготовка до лекції: постановка мети. Відмінності між текстом лекції та академічним письмом. Lecture Skills C [5, с. 94-95]. Презентації фрагментів лекцій.

2

2

 

6

Ведення нотаток. Реконструкція тексту за ключовими словами. Lecture Skills C [5, с. 96-97]. Презентації фрагментів лекцій.

2

2

 

7

Підготовка до лекції: зв'язність в організації інформації. Lecture Skills D [5, с. 122-123]. Презентації фрагментів лекцій.

2

2

 

8

Особливості опису процесів. Стислий зміст лекції Lecture Skills D [5, с. 124-125]. Презентації фрагментів лекцій.

2

2

 

9

Подолання проблем розуміння змісту лекції. Засоби тлумачення термінів. Lecture Skills E [5, с. 150-151]. Презентації фрагментів лекцій

2

2

 

10

Конспект лекції. Посилання на інформацію в тексті лекції. Lecture Skills E [5, с. 152-153]. Укладання фахових словників. Презентації фрагментів лекцій.

2

2

 

11

Практичні заняття. Види семінарів. Дискусія як метод навчання. Ознаки продуктивної дискусії та функції лідера дискусії [2, 7].

2

2

 

12

Організація дискусії під час вивчення теоретичного матеріалу. Подолання труднощів та використання різних підходів під час дискусії [2, 7].

2

2

 

13

Тест поточного контролю №1

2

2

Спілкування іноземною мовою в контексті дослідницької тематики викладача-науковця на міжнародних наукових конференціях

14

Відвідування міжнародних конференцій. Запрошення. Unit 1. International Academic Conferences (Conference Announcements.) [4, с. 10 - 13].

2

 

2

 

15

Міжнародна конференція. Unit 1. International Academic Conferences (Calls for papers. Academic and professional events.) [4, с. 14-21].

2

2

 

16

Міжнародна конференція. Прибуття в аеропорт. Unit 1. Attending a Conference (Arrival.) [4, с. 60-62].

2

2

 

17

Відвідування конференції. Unit 1. Attending a Conference (Welcome to the Grand Hotel. I seem to have a problem.) [4, с. 63-66].

2

2

 

18

Спілкування. Unit 1. Socializing (Greetings and Introductions. Starting and keeping a conversation going) [4, с. 94-98].

2

2

 

19

Спілкування. Unit 1. Socializing (Showing interest and reacting to news. Inviting.) [4, с. 99-102].

2

2

 

20

Спілкування. Unit 1. Socializing (Paying and receiving compliments. Saying thank you, sorry and goodbye.) [4, с. 103-106].

2

2

 

21

Запобігання та усунення технічних проблем. Unit 2. Troubleshooting (Is there any technical help? Are you in charge?) [4, с. 67-71].

2

2

 

22

Запобігання та усунення технічних проблем. Unit 2. Troubleshooting (Is the problem solved? Good news ... Bad news.) [4, с. 72-75].

2

2

 

23

Ділова зустріч. Unit 3. Networking (Have we met before? What did you think of it?) [4, с. 76-79].

2

2

 

24

Налагодження професійних контактів. Unit 3. Networking (What we'll do... Can we talk?) [4, с. 80-83].

2

2

 

25

Відмінності між лекцією та презентацією. Unit 4. In the Audience (Your participation is welcome [4, с. 84-86].

2

2

 

26

Правила ефективного виступу. Unit 4. In the Audience (The three golden rules. A story to illustrate my point. And finally ...) [4, с. 87-92].

2

 

2

 

27

Міжнародна співпраця. Unit 4. International Cooperation (International cooperation programmes. Grants.) [4, с. 51-58].

2

2

 

28

Університетські дослідження. Unit 2. University Teaching, Learning and Research (Teaching and learning at higher education institutions.) [4, с. 22-27].

2

2

 

29

Віртуальне навчальне середовище. Unit 2. University Teaching, Learning and Research (Virtual learning environments. University research.) [4, с. 28-37].

2

2

 

30

Рольова гра «Міжнародна конференція: Science and Innovations».

2

2

 

31

Тест поточного контролю №2

2

2

Керівництво науковою діяльністю студента

32

Спілкування у межах академічної спільноти. Unit 2. The Scientific Community [1, с. 14-16].

2

2

 

33

Критичний огляд наукових джерел. Unit 2. The Scientific Community [1, с. 17-20].

2

2

 

34

Аналіз наукових статей за фахом. Unit 3. Finding a Direction for your Research [1, с. 22-25].

2

2

 

35

Аргументація представлення результатів дослідження. Проведення зборів дослідників. Unit 3. Finding a Direction for your Research [1, с. 26-29].

2

2

 

36

Науковий експеримент. Опис явищ, передбачення результатів наукового експерименту. Unit 4. Designing an Experiment [1, с. 30-37].

2

2

 

37

Опис експерименту. Оцінювання результату та проблем дослідження. Unit 5. Describing an Experiment [1, с. 38-45].

2

2

 

38

Опис станів та процесів. Опис цифрових даних. Unit 6. Writing up Research 1: Materials and Methods [1, с. 46-53].

2

2

 

39

Аналіз статистичної інформації. Опис діаграм, графіків, таблиць та інших даних. Unit 7. Writing up research 2: Presenting Data [1, с. 54-61].

2

2

 

40

Організація підведення підсумків. Unit 8. Writing up Research 3: Results and Discussion [1, с. 62-69].

2

2

 

41

Огляд літератури. Анотація наукових статей за фахом. Unit 9. Writing up Research 4: Introduction and Abstract [1, с. 70-77].

2

2

 

42

Підготовка наукової мультимедійної презентації. Unit 10. Presenting Research at a Conference [1, с. 78- 82].

2

2

 

43

Представлення результатів дослідження у вигляді постерів. Unit 10. Presenting Research at a Conference [1, с. 83-85].

2

 

2

 

44

Тест поточного контролю №3.

2

2

 

45

Іспит

2

 

2

Всього

90

88

2

* За необхідності викладач може вводити додатковий граматичний матеріал.

Самостійна робота

№ п/п

Основні розділи самостійної роботи

Розподіл часу

1

Підготовка фрагменту лекції за фахом (ціль, план, введення понять).

2

2

Підготовка фрагменту лекції за фахом (основна та заключна частина).

2

3

Підготовка фрагменту лекції з мультимедійною презентацією з описом діаграм, графіків, таблиць та інших даних за фахом.

2

4

Написання тексту лекції англійською мовою та підготовка роздаткового матеріалу для студентів.

2

5

Підготовка відео лекції за фахом.
Укладання фахового словника для проведення лекції.

2

6

Підготовка плану для проведення практичного/семінарського заняття із фахової дисципліни та добір англомовного контенту (задачі, завдання тощо). .

2

7

Написання анотації до наукової фахової статті. .

2

8

Написання критичного огляду наукових фахових джерел.

2

9

Написання тез доповіді зі спеціальної теми.

2

Всього:

18

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

Рекомендована література

1. Armer T. Cambridge English for Scientists / Tamzen Armer. Cambridge University Press, 2014. - 128 p.

2. Brookfield S. Discussion as a way of teaching / Stephen Brookfield.

[Електронний ресурс]. Режим доступу:

www.stephenbrookfield.com/Dr._Stephen_D._Brookfield/Workshop_Materials_files/Discussion_as_a_Way_of_Teaching_Packet.pdf.

3. Dooley J. Grammarway 4 / Jenny Dooley, Virginia Evans. Express Publishing UK Ltd; 2nd edition, 1999. - 276 p.

4. English for Academics. Book 1. Cambridge University Press, 2014. - 175 p.

5. Hewings M. Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Upper-Intermediate / Martin Hewings. Cambridge University Press, 2012. - 176 p.

6. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students of English / Raymond Murphy. Cambridge University Press, 3d edition, 2005. - 393 p.

7. Scrivener J. Classroom Management Techniques / Jim Scrivener. Cambridge University Press, 2012. - 318 p.

On-line заявка

КОНТАКТИ

Адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua, lana@ukr.net

Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37,
корпус 1, (енергокрило), офіс 40, кімната 1