Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Електротехніка»

1. Про предмет і мету дистанційного курсу ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

2. Для кого призначений курс

3. Склад навчального комплекту

4. Технологія навчання за дистанційним курсом

1. Про предмет дистанційного курсу ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Немає нічого практичніше за хорошу теорію

Кірхгоф Густав Роберт

Найважливіше завдання цивілізації - навчити людину мислити

Томас Алва Едісон

Електротехніка - це галузь практичного застосування електромагнітних явищ. Розробка електротехнічних пристроїв і систем має спиратися на ґрунтовну теорію. Назва ЕЛЕКТРОТЕХНІКА об'єднує як реальні пристрої і мережі, так і багато споріднених напрямів аналітичних і експериментальних досліджень. На першому рівні класифікації можна виділити теоретичні основи електротехніки, електроенергетику та електроніку. Теоретичні основи електротехніки - аналітичний апарат для кількісного опису електромагнітних процесів у електротехнічних пристроях і системах. Ґрунтується на основних фізичних поняттях про електричні і магнітні явища. Теорія електротехніки набула розвитку у 19 ст. завдяки науковим працям і відкриттям цілої плеяди видатних учених. Прикладами для нас і усіх майбутніх поколінь інженерів та теоретиків мають бути винахідливість, наполегливість і працездатність таких вчених, як Шарль Оґюстен де КУЛОН, Алесандро Вольта, Андре-Марі Ампер, Ґеорґ Сімон Ом, Майкл Фарадей, Джозеф Генрі, Емілій Хрістіановіч Ленц, Джеймс Прескот ДЖОУЛЬ, Густав Роберт Кірхгоф, Джеймс Клерк Максвел, Генріх Рудольф Герц. «Геній - це 1% натхнення і 99% поту (1% inspiration and 99% perspiration)» казав великий американський винахідник Томас Едісон. У 20 ст. теорія електротехніки продовжила свій розвиток, причому деякі геніальні теорії ще чекають на свій час, наприклад, передавання енергії без проводів (роботи Ніколи Тесла). На сьогодні внаслідок надускладнення електроапаратури, систем автоматичного контролю та керування, збільшення їх швидкодії актуальною задачею є розробка комп'ютерно-орієнтованих методів аналізу складних комплексів, які створюють розгалужені мережі. Як базу теоретичні основи електротехніки використовують спеціальні дисципліни електро-та схемотехнічного напряму, які спрямовані на аналіз конкретних класів пристроїв і систем, де загальні методи електротехніки набувають проблемної орієнтації.

Електроенергетика - галузь електротехніки, предмет якої становлять конструкції енергетичного устаткування для генерування, перетворення, передавання та акумулювання електричної енергії, мережі і системи електропередавання. Електрична енергія почала застосовуватися в промисловості та в побуті з останньої чверті 19 ст. Видобування електричної енергії передбачає кілька ступенів трансформації енергії, а, отже, зменшення ККД всього процесу. Наприклад, хімічно зв'язана енергії палива переходить на енергію пара, потенціальна або (і) кінетична енергія пара переходить на механічну енергію на валу турбіни, а ця енергія перетворюється на електричну в генераторах змінного чи постійного струмів. Разом з цим, електрична енергія на сьогодні використовується якнайширше через можливості видобуватися у великих кількостях, передаватися на великі відстані, ділитися у найменших кількостях і легко перетворюватися на інші види енергії. В курсі ЕЛЕКТРОТЕХНІКА передбачається ознайомлення з принципами дії електричних машин змінного і постійного струмів в режимах генератора і двигуна, з їх основними характеристиками й областями застосування.

Електроніка - це галузь електротехніки, що зосереджена на дослідженнях та використаннях процесів та приладів, заснованих на властивостях заряджених частинок, в першу чергу, електронів. Процеси в електронних пристроях пояснюються силовими діями постійних і змінних електричних і магнітних полів у різних середовищах на заряджені частинки та взаємодією цих частинок між собою. Електроніка бурхливо почала розвиватися з початку 20 ст. і пройшла шлях від простих передавальних пристроїв ключової дії і приймачів, що здатні сприймати такі сигнали, до глобальної комп'ютеризації та надскладних виконавчих пристроїв з віддаленим керуванням. Можна виділити кілька етапів розвитку електроніки залежно від технічної бази, що використовувалася: на зміну електровакуумним та іонним пристроям у 50-роках прийшли напівпровідникові, водночас з'явилися лазери і отримала розвиток оптоелектроніка. У 60-х роках почалося виробництво й інтенсивне впровадження інтегральних схем. Вражаюче швидко пройшло удосконалення інтегральної технології і сьогодні аналогові і цифрові пристрої проектують і виготовляють з застосуванням мікросхем високого ступеня інтеграції (великі ІС (ВІС) і надвеликі ІС (НВІС)), які здатні повністю забезпечити заданий алгоритм обробки вихідної інформації. Тенденція розвитку електронних пристроїв - постійний пошук нових ідей, збільшення об'ємів виробництва різноманітних пристроїв з одночасним зменшенням їх розмірів і вартості.

Навчально-дидактичні матеріали дистанційного курсу містять відомості з усіх трьох складових частин ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ. Зважаючи на величезний обсяг матеріалу за темою, змістова частина обмежена і увагу зосереджено на фізичних особливостях і законах, яким підлягають електромагнітні явища і процеси, на методах аналізу електричних і магнітних кіл, генеруванні, передаванні та розподілі електроенергії; на елементах конструкцій, принципах роботи та основних характеристиках електричних машин; фізичних властивостях і математичних моделях напівпровідникових приладів, принципах дії і схемотехнічних реалізаціях базових пристроїв аналогової та цифрової інформаційної електроніки, вторинних джерелах живлення. Мета дисципліни «Електротехніка» - сформувати у студентів базу знань такого рівня, аби вони могли самостійно застосовувати методи аналізу електромагнітних процесів у технічних пристроях і системах, аналізувати явища в електричних і магнітних колах постійного та змінного струмів, правильно експлуатувати електротехнічні та електровимірювальні пристрої та розумітися на принципах дії базових пристроїв аналогової та цифрової інформаційної електроніки, вторинних джерел живлення.

2. Для кого призначений курс

Дисципліна «Електротехніка» займає важливе місце серед загальнотехнічних дисциплін, які визначають теоретичний рівень професійної підготовки інженерів. Дистанційний курс «Електротехніка» призначений для студентів вищих навчальних закладів освіти всіх форм навчання: очної, дистанційної і заочної та для інженерно-технічних працівників. Цільовою аудиторією дистанційного курсу мають стати всі студенти НТУУ «КПІ», які обрали спеціальності технічних напрямків. Підготовку бакалаврів з ряду споріднених дисциплін пропонується здійснювати з використанням (повністю чи частково) дистанційного курсу «Електротехніка», а саме таких як: «Електротехніка та електроніка»,«Теоретичні основи електротехніки», «Теорія електричних та магнітних кіл», «Теорія електричних кіл та сигналів», «Електротехніка та електропривод» та інших. Дистанційний курс також може бути використаний викладачами і консультантами, які працюють за дистанційною системою; фахівцями інших напрямів, діяльність яких пов'язана з розробкою і використовуванням пристроїв електротехніки та електричних машин. Вивчення дисципліни базується на знаннях, одержаних з курсів загальної фізики (розділи: електрика і магнетизм) та математики (розділи: матрична алгебра, диференціальні рівняння, теорія функцій комплексної змінної, перетворення Фур'є і Лапласа, чисельні методи розв'язання алгебраїчних і диференціальних рівнянь).

3. Склад навчального комплекту

Назва ресурсу

Кількість

Лекції

42

Практичні заняття

13

Лабораторні роботи

19

База тестових питань та завдань

400

Завдання на розрахунково-графічні роботи

4

Довідково-інформаційний центр

Термінологічний словник

550 термінів

Література

Змістова частина лекційного матеріалу курсу поділена на три модулі, кожний з яких містить навчально-інормаційний матеріал, поділений на лекції.

ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА

Лекція 1 Електричні і магнітні кола. Елементи кіл і схеми заміщення електротехнічних пристроїв. Основні закони електричних кіл

Лекція 2 Аналіз лінійних простих електричних кіл постійного струму

Лекція 3 Методи аналізу розгалужених електричних кіл постійного струму

Лекція 4 Матрично-топологічні методи аналізу електричних кіл

Лекція 5 Елементи нелінійних електричних кіл. Методи аналізу нелінійних електричних кіл

Лекція 6 Аналіз магнітних кіл постійного струму

Лекція 7 Електричні однофазні кола синусоїдного струму. Основні поняття

Лекція 8 Ідеалізовані елементи схем заміщення електричних кіл у колах синусоїдного струму. Аналіз простих кіл синусоїдного струму

Лекція 9 Символічний метод аналізу кіл синусоїдного струму

Лекція 10 Енергетичні процеси у колах синусоїдного струму

Лекція 11 Частотний аналіз електричних кіл

Лекція 12 Електричні кола з індуктивно зв'язаними вітками

Лекція 13 Трифазні системи: генерування, основні визначення. Аналіз роботи трифазного кола зі нейтральним проводом, який має нульовий опір

Лекція 14 Аналіз трифазних кіл при з'єднанні фаз джерел і приймачів зіркою та трикутником

Лекція 15 Основи теорії чотириполюсників

Лекція 16 Електричні кола періодичного несинусоїдного струму

Лекція 17 Особливості електричних процесів у колах несинусоїдного струму

Лекція 18 Перехідні процеси в лінійних колах

Лекція 19 Операторний метод аналізу перехідних процесів

Лекція 20 Усталені процеси в однорідних лініях

Лекція 21Перехідні процеси в однорідних лініях Питання та уміння до іспитів

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ

Лекція 1 Індуктивна котушка з феромагнітним осердям

Лекція 2 Трансформатори: однофазні і трифазні

Лекція 3 Електричні машини і апарати. Класифікація. Явища магнітної індукції, взаємодія магнітних потоків і струмів, обертове магнітне поле трифазного струму

Лекція 4 Асинхронні машини

Лекція 5 Синхронні машин

Лекція 6 Електричні машини постійного струму

Лекція 7 Мікромашини

Лекція 8 Основи електроприводу

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ

Лекція 1 Фізичні основи напівпровідникової електроніки. Напівпровідникові діоди.

Лекція 2 Біполярні транзистори: будова, принцип дії, режими роботи, схеми увімкнення, статичні і динамічні характеристики, схеми заміщення

Лекція 3 Польові транзистори. Тиристори. Інтегральні схеми

Лекція 4 Підсилювачі електричних сигналів: класифікація, основні параметри і характеристики підсилювачів, режими роботи. Найпростіші каскади підсилення.

Лекція 5 Зворотні зв'язки у підсилювачах. Емітерний повторювач. Каскади підсилення на польових транзисторах

Лекція 6 Підсилювачі постійного струму. Диференціальний підсилювач. Операційні підсилювачі. Аналогові схеми на базі операційних підсилювачів.

Лекція 7 Вузькосмугові підсилювачі. Підсилювачі потужності.

Лекція 8 Генератори електричних коливань: гармонічних, релаксаційних, лінійно змінюваної напруги. Стабілізація частоти автогенераторів.

Лекція 9 Теоретичні основи цифрової електроніки. Способи подання логічних функцій. Побудова схем цифрових пристроїв. Логічні елементи

Лекція 10 Цифрові комбінаційні пристрої: мультиплексори, демультиплексори, шифратори, дешифратори, суматори, компаратори

Лекція 11 Цифрові послідовнісні пристрої: тригери, лічильники імпульсів, регістри

Лекція 12 Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі

Лекція 13 Вторинні джерела живлення. Випрямлячі. Згладжувальні фільтри. Стабілізатори напруги

13 практичних занять забезпечують навчання за темами модуля ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА:

Практичне заняття 1 Основні закони електричних кіл. Математичні моделі електричних кіл. Запис системи рівнянь моделі розгалуженого електричного кола постійного струму методом безпосереднього застосування законів Ома і Кірхгофа. Баланс потужностей. Потенціальна діаграма кола

Практичне заняття 2 Еквівалентні перетворення пасивних ділянок електричного кола. Поділювач напруги. Розрахунок простих електричних кіл постійного струму методом згортки. Баланс потужностей. Розрахунок розгалужених електричних кіл постійного струму методом накладання

Практичне заняття 3 Розрахунок складних електричних кіл постійного струму методами вузлових потенціалів та контурних струмів. Метод еквівалентного генератора. Передавання електроенергії від активного двополюсника до пасивного

Практичне заняття 4 Зображення гармонічних функцій обертовими векторами і комплексними числами. Розрахунок простих кіл синусоїдного струму символічним методом

Практичне заняття 5 Розрахунок складних кіл синусоїдного струму символічним методом. Баланс комплексних потужностей. Резонансні явища в електричних колах

Практичне заняття 6 Аналіз трифазних кіл

Практичне заняття 7 Аналіз усталених процесів в лінійних колах періодичного несинусоїдного струму

Практичне заняття 8 Аналіз перехідних процесів в лінійних колах класичним методом

Практичне заняття 9 Аналіз перехідних процесів в лінійних колах операторним методом

Практичне заняття 10 Розрахунок вторинних параметрів лінії. Аналіз розподілу напруг і струмів у лінії

Практичне заняття 11 Розрахунок режимів лінії без втрат

Практичне заняття 12 Розрахунки перехідних процесів в лінії у разі увімкнення до джерела живлення

Практичне заняття 13 Розрахунки перехідних процесів в лініях у разі ненульових початкових умов

Лабораторний практикум у дистанційному курсі реалізується на основі програми комп'ютерного моделювання Electronics Workbench (EWB) 5.12. Лабораторний практикум вміщує робочі завдання до 15 лабораторних робіт за першим модулем дисципліни ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА та 4 лабораторні роботи за модулем ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ. Щоб задовольнити індивідуальний характер навчання робочі завдання до кожної лабораторної роботи містять по 30 варіантів. З метою детального ознайомлення студентів з програмою комп'ютерного моделювання Electronics Workbench (EWB) надається інформація щодо віртуальної лабораторії "Побудова електричних схем та використання вимірювальних приладів для проведення їх досліджень у віртуальній лабораторії Electronics Workbench (EWB)». Завдання лабораторного практикуму повністю чи частково можуть поєднуватися з робочими завданнями на практичних заняттях та з виконанням розрахунково-графічних робіт.

ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА

Лабораторна робота 1 Пакет програм комп'ютерного моделювання електричних схем Electronics Workbench (EWB). Схеми заміщення генератора у колах постійного струму

Лабораторна робота 2 Закони Ома і Кірхгофа

Лабораторна робота 3 Еквівалентні перетворення пасивних ділянок електричних кіл

Лабораторна робота 4 Дослідження простого лінійного кола постійного струму

Лабораторна робота 5 Метод накладання

Лабораторна робота 6 Дослідження активного двополюсника

Лабораторна робота 7 Дослідження елементарних кіл синусоїдного струму

Лабораторна робота 8 Дослідження електричних кіл синусоїдного струму з мішаним сполученням елементів

Лабораторна робота 9 Резонанс в електричних колах

Лабораторна робота 10 Дослідження пасивного чотириполюсника у колах змінного струму

Лабораторна робота 11 Дослідження трифазних електричних кіл при сполучення фаз джерел та приймачів "зіркою"

Лабораторна робота 12 Дослідження перехідних процесів у колах першого та другого порядків

Лабораторна робота 13 Дослідження диференціюючих та інтегруючих RL та RC кіл

Лабораторна робота 14 Дослідження лінійних кіл несинусоїдного періодичного струму

Лабораторна робота 15 Дослідження моделі однорідної лінії

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ

Лабораторна робота 16 Дослідження напівпровідникових приладів

Лабораторна робота 17 Дослідження однофазних некерованих випрямлячів та згладжувальних фільтрів

Лабораторна робота 18 Дослідження однокаскадного підсилювача на біполярному транзисторі

Лабораторна робота 19 Дослідження операційного підсилювача та схем аналогової схемотехніки, побудованих з використанням операційних підсилювачів

Для здійснення поточного, рубіжного і семестрового контролю створена база тестових завдань «Електротехніка» на основі комп'ютерної платформи підтримки дистанційного навчання Moodle, яка містить питання та завдання для створення тестів різного призначення і різного рівня складності. Рекомендується перевірка засвоєння лекційного матеріалу, вхідний контроль на лабораторних роботах, тести за змістовим модулями дисципліни.

Важливою складовою частиною процесу навчання за дисципліною «Електротехніка» є виконання розрахунково-графічної роботи (РГР). Пропонується кілька тем РГР і наводяться зразки виконання.

Довідково-інформаційний центр містить посібник «Фізичні основи електротехніки» та короткі відомості про творче життя видатних вчених, праці яких сприяли розвитку електротехніки. Навчальні матеріали посібника мають допомогти тому, хто навчається за дистанційним курсом, згадати фундаментальні поняття та закони електромагнетизму з позицій макроскопічного підходу, прийнятого в електротехніці. Змістовий матеріал посібника згрупований на три частини: Електромагнітні взаємодії, Електричне поле і Магнітне поле.

Термінологічний словник - сукупність визначень і пояснень для основних термінів, понять і законів, які зустрічаються у змістовному матеріалі кредитного модуля. Кожне означення проіндексоване ключовим словом або фразою.

Література - список літератури, якою рекомендується скористатися для поглиблення знань. Рекомендована література поділяється на основну і додаткову, має наскрізну нумерацію. Список основної літератури розділений на підручники та навчальні посібники, посібники до лабораторного практикуму, задачники та посібники до практичних занять, методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт, Державні стандарти.

Щоб допомогти тим, хто навчається дистанційно, призвичаїтися до умов роботи у середовищі дистанційного курсу на стартовій сторінці дистанційного курсу і на навігаційних сторінках окремих модулів розміщені Довідки щодо навігації за обраною частиною дистанційного курсу. Наявні також довідки щодо проходження процедур тестування.

4. Технологія навчання за дистанційним курсом

Навчальний процес за дистанційною формою у вищих навчальних закладах організується на підставі існуючих навчальних і робочих навчальних планів. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, що створене на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси (ДК) - інформаційні продукти, які є самодостатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами. Можливі різні технології навчання: самостійно за навчально-дидактичними матеріалами дистанційного курсу або для часткової заміни та доповнення існуючих аудиторних занять та самостійної роботи тих, хто навчається за денною та заочними формами на факультетах вузів.

Запропонований ДК ЕЛЕКТРОТЕХНІКА розміщений на сервері Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО) НТУУ «КПІ» . Доступ до курсу здійснюється в режимі on-line через мережу Інтернет. Можна скористатися будь-яким браузером, який підтримує протоколи http та сприймає java-скрипти, але найкращий вид екрану (без будь-яких спотворень розмірів фреймів чи шрифтів) Ви отримаєте через Internet Explorer. При першому зверненні до дистанційного курсу на стартовій сторінці та на навігаційних сторінках п'яти основних модулів ДК (ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА (ЛАБОРАТОРНІ), ЕЛЕКТРОТЕХНІКА (ПРАКТИЧНІ) спочатку ознайомтесь з довідками, які містять інформацію щодо навігації за обраними модулями дистанційного курсу. Встановіть розмір шрифту для зручної роботи з текстовою інформацією (рекомендується View - Text Size - Medium).

Основний вид навчального процесу - це самостійне вивчення змістової частини теоретичного матеріалу ДК в асинхронному режимі. Теоретичні відомості надані у вигляді лекцій, які згруповані за змістом на три модуля (ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ та ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ). Розпочинати навчання потрібно з лекційного матеріалу модуля ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА. Лекції слід опрацьовувати послідовно, починаючи з Лекції №1, тому що кожна наступна використовує матеріал попередніх лекцій. Спочатку відкривайте головну сторінку лекції і читайте про місце змістового матеріалу в загальній структурі дисципліни і мету лекції. Потім уважно перегляньте ключові слова, які безпосередньо зв'язані зі змістом лекції і вперше зустрічаються у лекційному матеріалі та план лекції. Далі розпочинайте роботу зі змістовими матеріалами лекції, що полегшується наявністю великої кількості рисунків, схем, таблиць та прикладів, які відкриваються в окремих вікнах на фоні лекційного матеріалу. Зустрічаються гіперпосилання До відома, які містять додаткову інформацію (наприклад, із курсу математики), яка полегшує сприйняття навчального матеріалу. Для поглиблення набутих знань або для отримання роз'яснень, яких немає в тексті лекції, можна скористатися літературою. Окрім загального списку рекомендованої літератури для роботи з окремими розділами дистанційного курсу, на головні сторінці кожної лекції через гіперпосилання надається інформація щодо параграфів та розділів підручників, які містять навчальний матеріал за розглядуваною темою. Для перевірки набутих знань рекомендується провести самотестування (кнопка Тести у верхньому лівому фреймі). Час тестування обмежений, тому для покращення результату спочатку рекомендується дати відповіді на контрольні запитання до лекції, які відкриваються з головної сторінки лекції.

Під час роботи з лекційним матеріалом пропонується користуватися матеріалами Довідково-інформаційного центру та Термінологічного словника. Термінологічний словник відкриває сукупність означень та пояснень для основних термінів, понять і законів, які зустрічаються у змістовому матеріалі кредитного модуля. Кожне означення проіндексоване ключовим словом або фразою. Довідково-інформаційний центр містить посібник щодо фізичних основ електротехніки, в якому стисло але з достатньою повнотою викладені сучасні фізичні уявлення про електричні і магнітні явища з позицій макроскопічного підходу, прийнятого в електротехніці. Звертаючись до посібника, студенти зможуть знайти відповіді на запитання, які можуть виникнути в процесі самостійної роботи над будь-яким програмним розділом теоретичних основ електротехніки чи суміжних дисциплін. Окрім посібника, у довідково-інформаційному центрі наявні короткі відомості із життя всесвітньо-відомих учених, дослідження яких сприяли розвитку теорії електричних та магнітних кіл. Ознайомлення з творчим шляхом цих особистостей є пізнавальним і сприяє усвідомленню значущості їхніх досягнень.

Для кращого засвоєння матеріалу кожної лекції слід звернутися до модуля ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ і виконати лабораторну(і) роботу(и) за темою лекції. Лабораторний практикум виконується в програмному середовищі Electronics Workbench (EWB) 5.12. Виконання завдань лабораторного практикуму у віртуальній лабораторії не тільки допомагає зрозуміти окремі теми теоретичного матеріалу, але й оволодіти методологію експериментальних досліджень та набути практичні навички роботи з найбільш розповсюдженими на практиці лабораторними приладами. При першому зверненні до модуля ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ потрібно уважно прочитати відомості із розділу Про віртуальну лабораторію Electronics Workbench (EWB), для того щоб навчитися будувати схеми, моделювати та досліджувати їх роботу в різних режимах з використанням контрольно-вимірювальних приладів. На навігаційній сторінці цього розділу розміщений архів віртуальної лабораторії, що його можна скачати.

З навігаційної сторінки модуля ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ потрібно відкрити головну сторінку обраної лабораторної роботи, ознайомитися з метою роботи та її планом. Підготовка до лабораторної роботи передбачає повторення лекційного матеріалу, ознайомлення з додатковими теоретичними відомостями, якщо вони наявні в роботі, відповіді на контрольні запитання і написання протоколу звіту встановленого зразка. Ґрунтовні відповіді на контрольні запитання і розв'язані контрольні завдання слід записати у протокол звіту. Лабораторний практикум з дисципліни «Електротехніка» передбачає фронтальний метод виконування лабораторних робіт з максимальною індивідуалізацією завдань. Робочі завдання до кожної лабораторної роботи містять по 30 варіантів, тому, при підготовці протоколу звіту слід використовувати дані одного із варіантів, зазначеного викладачем. Виконання лабораторної роботи за вказівкою викладача можна розпочати з перевірки готовності того, хто навчається, до виконання робочого завдання - з тестування. Далі послідовно виконуються пункти робочого завдання і обробки результатів досліджень. Наприкінці потрібно оформити звіт про виконання лабораторної роботи.

Ще одним із основних видів навчального процесу є практичне заняття, під час якого здійснюється детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички практичного застосування набутих знань для аналізу певних електромагнітних процесів. Після роботи з матеріалом лекції та відпрацювання лабораторної роботи за темою лекції потрібно звернутися до модуля ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ та опрацювати навчальні матеріали практичного заняття на ту саму тему. Розпочати слід з навігаційної сторінки модуля: подивитися чи запропоноване практичне заняття на тему лекції. Якщо так, то відкрити головну сторінку відповідного заняття і ознайомитися з метою практичного заняття та планом. Переглянути лекційний матеріал з теоретичними відомостями за темою заняття, на який є гіперпосилання із плану заняття, а потім детально проаналізувати всі задачі обов'язкового мінімуму, порядок розв'язання яких наводиться. Далі працювати самостійно, спочатку розв'язуючи задачі із розділу для закріплення отриманих умінь та навичок, а потім із розділу домашнє завдання. З головної сторінки заняття є перехід на літературу за темою заняття з указаними параграфами та розділами.

Лабораторні і практичні заняття можна виконувати в синхронному режимі в комп'ютерних класах з достатньою кількістю робочих міст чи з використанням телекомунікаційної мережі у формі семінару, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, або в асинхронному режимі з надсиланням результатів викладачеві електронною поштою.

Тільки після ґрунтовного засвоєння матеріалу лекції з відпрацюванням лабораторної роботи і виконанням завдань практичного заняття слід перейти до навчального матеріалу наступної лекції. Теоретичний матеріал перших 18 лекцій модуля ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА створюють основу курсу. Необхідність і послідовність вивчення інших лекцій визначає викладач, згідно з навчальними планами для окремих напрямів підготовки студентів. Через те що в дистанційному курсі основна увага приділена саме аналізу електричних та магнітних кіл, за темами модуля ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ практичні і лабораторні заняття не передбачені, а за темами модуля ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ пропонуються тільки лабораторні роботи.

Важливою складовою частиною процесу вивчення дисципліни «Електротехніка» є виконання індивідуальних семестрових завдань у вигляді розрахунково-графічних робіт. Надані тематика і зразки виконання РГР за темами модулів ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА і ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ. Робота має виконуватися паралельно з засвоєнням змістового матеріалу курсу та набуттям необхідних знань та практичних навичок. РГР виконується студентом самостійно з наданням можливості консультування з викладачем через електронну пошту або очно. Завдання орієнтовані на використання обчислювальної техніки. Роботи слід оформлювати на паперовому носії чи в електронному вигляді за вимогами викладача та захищати особисто у встановленому порядку.

Навчання за дистанційним курсом передбачає консультації, коли студенти дистанційно через електронну пошту чи очно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень.

Контрольні заходи під час вивчення дисципліни «Електротехніка» окрім самоконтролю засвоєння матеріалів лекцій (тести в модулях, які містять лекційний матеріал) та вхідного контролю на лабораторних заняттях (тести в модулі ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ) передбачають рубіжний контроль. До рубіжного контролю слід віднести модульні контрольні роботи, які мають виконуватися для перевірки певних знань і умінь студентів після кожного змістового модуля (логічно завершеної частини навчального матеріалу дисципліни) та для атестацій тих, хто навчається. Розміщені такі контрольні роботи в тестах модуля ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ.

Підсумковий контроль рекомендується планувати у формі екзамену. У розкладі модуля ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ КОЛА є гіперпосилання на сторінку Питання та уміння до іспитів, яка містить декілька варіантів питань для умінь для студентів різних напрямів підготовки. Підготовку до підсумкового контролю потрібно здійснювати, зважаючи на відповідні документи. Іспити та заліки складаються студентами в період екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, який затверджується вищим навчальним закладом. До розроблення і впровадження механізму аутентифікації учасників процесу дистанційного навчання іспити та заліки мають складатися очно або дистанційно у присутності відповідальної особи чи комісії, які матимуть повноваження щодо ідентифікації особи студента.