Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Соціологія»

Сучасна соціологія є однією з самих важливих досягнень людського розуму, теоритичне відображення соціальної, політичної діяльності, без котрих неможливо існування суспільства. Соціологія -науковий ориєнтір, яка має особливе значення в умовах демократизації суспільства. Соціологічні знання визначають можливості конструктивних сил, зосереджуватися на подолання кризи всієї соціальної системі.

Соціологія невід'ємна від людського суспільства, його минулого, теперішнього і майбутнього. Соціологічні знання необхідній кожній людині незалежно від її професійної належності, оскількі, живучі у суспільстві, вона постійно взаємодіє з іншими людьми. Саме тому, соціологія-науки про суспільство є однієї з провідних дисциплін у системі вузівської гуманітарної освіти. Вивчення соціологія допоможе, на ваш погляд, сформувати у майбутніх спеціалістів з фінансів, менеджмену та бізнесу соціологічне мислення та культури, подасть їм необхідну допомогу у осяганні сутності і змісту складних соціальних явищ та процесів, у виявленні причин і джерел їх винекнення, у з'ясуванні природи різних соціальних конфліктів та пошук адекватних шляхів їх подолання і вирішення, а також у виробленні, прийнятті та реалізації ефективних керевних рішень, спрямованих на нормальне функціонування та подальший розвиток соціальних об'єктів в умовах ринкової економіки.

Данний курс розроблений на основі навчальної програми курсу „Соціологія" для вищих навчальних закладів. Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків: теоритичного, практичного та блоку самостійної роботи. До кожної теми додається план лекції, запитання до семінарських занять, а також запитання для самостійної роботи і тести.

Данний курс розрахований на студентів котрі вивчають його самостійно.

Мета курсу соціологія пов'язана з оволодінням студентами діалектикою соціологічного аналізу суспільно-політичних, економічних та інших відносин, їз розкриттям закономірностей цих відносин та розглядом реальних соціольних процесів відповідно до сучасних умов.

Завдання курсу полягає в тому, що студенти повинні:

  • дати студентам цілісне уявлення про специфіку соціологічного знання, його об'єкт і предмет, про історію зарубіжної і відчизняної соціології,перспективи її подальшого розвитку;
  • допомагати студентам розвинути творче мислення, рішуче відмовлятися від догм і стериотипів, розвинути вміння теоритично осмислювати особливості моменту, який переживає суверенна Україна і все світове співтовариство;
  • формувати у майбутніх спеціалістів торговельно-економічної сфери соціологічні знання про місце і роль соціальних факторів і соціальних інститутів у житті суспільства;
  • допомога студентам органічно пов'язувати здобуті соціологічні знання їз складними проблемами сучасного життя, вміння орієнтуватися у ньому;
  • надати допомогу студентам виробити навички організації і проведенняконкретно-соціологічних досліджень і іфективного використання їх результатів у практичній роботі трудових колективів.

Контроль знань та умінь здійснюється наступним чином:

  • тестуванням,
  • аналіз практичних завданьпісля вивчення окремих тем.

Підсумковай контроль-іспит, як завершальний етап у вивченні дисципліни.

Приступаючи до вивчення курсу слід спочатку ознайомитися з програмою та учбовим планом, вимогами засвоєння теми курсу, з списком використаної літератури.