Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Психологія»

В останні роки у звязку з інтенсивним запровадженням психології у практику суспільного життєдіяння України значно розширюються сфери використання психологічних знань. Психологія увійшла і в ситему вищої технічної освіти.

Загальна тенденція до гуманітаризації технічної освіти, практична важливість залучення студентів технічного університету до гуманітарного знання із його методологічною спеціфікою зумовлює актуальність заходів у двох напрямках:

 • внутрішня гуманізація технічних дисциплін (подолання їх сьогоднішньої відірваності від ціннісного аспекту дійсності);
 • збільшення ваги у підготовці технічної інтелігенції дисциплін гуманітарного циклу (психології тощо).

Набуття психологічних знань, умінь та навичок фахівцям технічного профілю потрібне тому, що:

 • по-перше, кожний фахівець технічного профілю є носієм власного психічного світу, ігнорування проблем і тенденцій якого не може не відбитися на його творчій ефективності;
 • по-друге, самі завдання, що їх вирішують фахівці з технічних спеціальностей, передбачають звернення до психологічних знань. Психологія владно входить у царину науково-технічної діяльності, адже жодне технічне устаткування не зможе працювати без залучення людського фактору. Інженерна психологія надає ті необхідні знання про особливості організації і функціонування систем «людина-техніка», без яких навіть довершені за внутрішннім устроєм машини виявляться джерелом відмов, адже ними ніхто не зможе користуватись. А щоб творчо оперувати даними інженерної психології, фахівець технічної спеціальності.

Навчальний посібник «Психологія», що пропонується студентам всіх спеціальностей, складається з п'яти розділів, які присвячені головним питанням психологічної науки.

У першому розділі подано відомості про найголовніші аспекти науки - її предмет і метод. Вказано на особливості психологіі як науки, на значення психологічних знань для людини. Позначено методологічні основи психологічної науки, окреслено головні етапи історико-психологічного процесу.

У другому розділі представлена інформація про основні психічні процеси, котрі належать до пізнавальної сфери: відчуття, сприймання, уявлення, пам'ять, мислення, уява, увага.

У третьому розділі розглянуті емоціна та вольова сфери людини.

У четвертому розділі подано психологію особистості. Особливу увагу присвячено таким аспектам особистості як спрямованість, здібності, темперамент, характер.

У пя'тому розділі розглянуто питання соціальної психології, зокрема психології групи та особливості масових соціально-психологічних явищ.

Автори курсів

Автор

Модуль, тема

Винославська Олена Василівна, проф., зав. каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 1. Предмет та основні етапи розвитку психології.

 • Тема 3. Методи психології.
 • Тема 4. Розвиток психіки.

 

Жирун Оксана Анатоліївна, ст. викладач каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 1. Предмет та основні етапи розвитку психології.

 • Тема 1. Предмет психології.
 • Тема 2. Основні етапи розвитку психології.

 

Апішева Амінет Шабанівна, ст. викладач каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 2. Пізнавальні процеси.

 • Тема 1. Відчуття.
 • Тема 2. Сприймання.

 

Андрійченко Наталія Григорівна, асистент каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 2. Пізнавальні процеси.

 • Тема 3. Пам'ять.
 • Тема 5. Уява.

 

Гущина Тетяна Юріївна, асистент каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 4. Психологія особистості.

 • Тема 3. Темперамент.
 • Тема 4. Характер.

 

Девтерова Світлана Вікторівна, асистент каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 3. Емоційно-вольові процеси.

 • Тема 1. Емоції та почуття.

 

Девтерова Тамара Ваганівна, доц. каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 3. Емоційно-вольові процеси.

 • Тема 2. Воля.

Модуль 4. Психологія особистості.

 • Тема 2. Спрямованість особистості.

 

Мейтарчан Світлана Юріївна, ст. викладач каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 4. Психологія особистості.

 • Тема 1. Особистість та її структура.

Модуль 2. Пізнавальні процеси.

 • Тема 6. Увага.

 

Мелащенко Олена Маратівна, ст. викладач каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 2. Пізнавальні процеси.

 • Тема 4. Мислення.

Модуль 4. Психологія особистості.

 • Тема 5. Здібності.

 

Чукавіна Тетяна Едуардівна, ст. викладач каф. психології та педагогіки ФС НТУУ «КПІ».

Модуль 5. Психологія групи та міжособистісні стосунки.

 • Тема 1. Психологія групи.
 • Тема 2. Масові соціально-психологічні явища.