Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Політологія»

Політика невід'ємна від людського суспільства, його минулого, теперішнього і майбутнього. Вона неподільно пов'язана з найглибшими підвалинами людської цивілізації, справляє важливий, а почасти домінуючий вплив на життя людей і цілих народів. Тому політичні знання і політична культура необхідні кожній людині незалежно від її професійної належності, оскільки, живучи у суспільстві, вона постійно взаємодіє з іншими людьми і державою. Саме тому, політологія - наука про політику - є однією з провідних дисциплін у системі вузівської гуманітарної освіти.

Даний курс розроблений на основі навчальної програми курсу «Політологія» для вищих навчальних закладів. Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків: теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи.

До кожної теми додається план лекції, запитання до семінарських занять, а також запитання для самостійної роботи і тести.

Даний курс розрахований на студентів котрі вивчають його самостійно.

Мета курсу пов'язана з оволодінням студентами сучасного досягнення світового та вітчизняного гуманітарного знання, розвитком політики як суспільного явища, історією політичних думок, утвердження громадянського суспільства і демократії, функціонування політичної системи та її інститутів, проблем світового політичного процесу та міжнародних відносин, питань політичної свідомості і культури.

Завдання курсу полягає в тому, що студент повинен:

  • знайти об'єкт, предмет і методи політичної науки, її понятійно-категоріальний апарат;
  • орієнтуватися в головних політичних школах, концепціях і напрямах;
  • мати уявлення про суть влади та політичного життя, політичних відносин і процесів, про суб'єкти та об'єкти політики;
  • знати права людини і громадянина;
  • розуміти сенс і і основні напрями розвитку світового політичного процесу, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному світі;
  • володіти навичками політичної культури, уміти застосовувати знання у своїй професійній та громадській діяльності;
  • розуміти значення і роль політичних систем і політичних режимів у житті держави, місце та функції громадянського суспільства.

Контроль знань та умінь здійснюється наступним чином: тестуванням, аналіз практичних завдань після вивчення окремих тем. Підсумковий контроль - екзамен, як завершальний етап у вивченні дисципліни.

Приступаючи до вивчення курсу слід спочатку ознайомитись з програмою та учбовим планом, вимогами засвоєння тем курсу, з списком використаної літератури.

№ п/п

Розділ, тема

1

Предмет, метод і структура курсу «Політологія».

2

Основні віхи світової та вітчизняної політичної думки про політику.

3

Людина і політика.

4

Політична влада.

5

Демократія, як форма і спосіб організації суспільно-політичного життя.

6

Політичні режими сучасності.

7

Політичні системи суспільства.

8

Держава у політичній системі суспільства.

9

Громадсько-політичні організації в сучасному світі.

10

Політична еліта і політичне лідерство в політичному процесі.

11

Політична культура.

12

Політичний процес.

13

Політичні конфлікти.

14

Світовий політичний процес

Укладач та викладач курсу «Політологія»

кан. філ. н., доцент

Вировий Володимир Іванович