Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Філософські проблеми наукового пізнання»

Відомо, що людське пізнання є процесом відображення дійсності, форма її духовного освоєння. В усіх своїх проявах воно підчиняється загальним закономірностям, що визначає єдність пізнавального відображення як природних, так і суспільних явищ. Разом з тим, як і всяка єдність, пізнання, пов'язане з відображенням якісно різнообразних об'єктів, включає в себе відмінності. Тому вповні правомірно говорити про особливості, наприклад, природно-наукового, технічного та соціального пізнання. Кожна з вказаних сфер служить відображенням специфічного об'єкту, включає в себе особливі форми відносин суб'єкта до об'єкту, пов'язана з різними видами діяльності та людських відносин. Це і визначає необхідність виділення особливих рис форм пізнання.

Здійснюючи процес пізнання, люди ставлять собі відповідні цілі, які визначають круг об'єктів, відбираючи для дослідження напрямок розвитку пізнання, форми його здійснення т т.д. Зміст же цих цілей визначається рівнем розвитку суспільства, в частковості рівнем розвитку продуктивних сил та обумовлюючими їм промисловими відносинами людей, а також рівнем самого пізнання.

Активність пізнання обумовлюється не тільки тим, що воно має ціле направлений характер, але й тим, що воно здійснюється в ході змін людиною дійсності, в процесі практичного впливу на світ. Пізнаючи оточуючу дійсність, людина не може і не повинна залишатись простим спостерігачем, оцінювачем досліджую чого предмету, він зможе пізнати лиш деякі та причому зовнішні властивості останнього, які не дадуть йому ніякого уявлення про існування цього предмету. Щоб розкрити існування об'єкту, необхідно на нього впливати, поставити його в інші зв'язки та відносини, відмінні від тих, в яких він знаходиться в природному стані. Змінюючи природний стан досліджуваного об'єкту, людина крок за кроком проникає в його тайни, розкриває його існування та виражає його в відповідних ідеальних образах.

Велика роль у перетворенні людиною оточуючого світу відіграє наука, мета якої є дослідження на основі певних методів пізнання об'єктивних законів розвитку природи, суспільства і мислення для передбачення і перетворення дійсності в інтересах суспільства.

Мета науки - розкривати об'єктивні закони явищ, давати пояснення явищ. Без пізнання об'єктивних законів природи та суспільства немає і не може бути наукового пізнання.

Даний курс розраховано на студентів котрі вивчають його самостійно.

Мета курсу пов'язана з оволодінням студентами уявлень про сутність наукового пізнання та розглядом реальних соціальних процесів відповідно до сучасних умов.

Завдання курсу полягає в тому, що студенти повинні:

  • дати студентам цілісне уявлення про наукове пізнання, його проблематику, поняття та категорії;
  • допомогти студентам зрозуміти, що без філософії як теоретичної основи людського світобачення, неможливо формування та розвиток сучасних наукових знань;
  • на основі знань вміти проводити аналіз своєї наукової галузі, порівнювати її з іншими галузями, формувати свою власну позицію щодо її завдань і цілей.

Контроль знань та умінь здійснюється наступним чином: тестуванням, аналіз практичних завдань після вивчення окремих тем. Підсумковий контроль - залік, як завершальний етап у вивченні дисципліни.

Приступаючи до вивчення курсу слід спочатку ознайомитися з програмою та учбовим планом, вимогами засвоєння тем курсу, з списком використаної літератури.

Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Філософські проблеми наукового пізнання».

Багатовіковий практичний досвід доводить, що лише знання, здобуті в самостійній творчій діяльності, є найбільш глибокими і міцними.

Самостійна робота студентів (СРС) трактується сьогодні як творча діяльність по створенню інформації в знання. Вона охоплює всі види і форми навчальних знань, які без викладача, так і під його безпосереднім контролем, тобто як поза аудиторією, так і в аудиторній роботі.

У навчальному процесі СРС виконує різноманітні взаємозв'язані функції. Найважливіші з них: пізнавальна навчальна і виховна. Їх органічний зв'язок і взаємо обумовленість реалізуються в навчальній діяльності, спрямованій на формування творчої особи.

Щоб краще підготуватись до контролю знань, студентам слід звернути увагу як на питання кожної теми курсу, тк на питання що надаються до заліку і відповісти на них.

Вивчення курсу розраховано на 18 тижнів.