Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Людські стосунки»

З переходом до ринкової економіки застосування західного досвіду етико-психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій набуває актуальності й в Україні. Саме тому навчання за дистанційним курсом «Людські стосунки» повинні бути корисні всім, хто прагне вдосконалити свої стосунки з оточуючими й налагодити продуктивні взаємини зі своїми співробітниками й керівником.

Однією з важливих умов забезпечення ефективного функціонування організації в сучасних умовах, її інтеграції в міжнародні системи є оптимізація вертикальних і горизонтальних відносин між працівниками всередині організації, а також відносин між партнерами, включаючи постачальників сировини, напівфабрикатів, виробників кінцевого продукту й т.п..

Рішення цього завдання передбачає, насамперед, включення в програми підготовки керівників і працівників організацій дисциплін, які розкривають особливості культури управління, зокрема, взаємодії працівників організації між собою, і містять рекомендації щодо їхньої взаємодії зі своїми керівниками.

На жаль, у більшості існуючих в Україні програм підготовки менеджерів ще й дотепер не приділяється належної уваги вивченню цих важливих аспектів науки про управління

Разом з тим, у країнах Західної Європи й США ці питання почали досить активно обговорюватися вже в 30-х роках ХХ ст., коли американський соціолог Э. Мейо (1880-1949) обґрунтував доктрину «людських стосунків» як відповідь на виникнення в сфері виробництва психологічних проблем.

Основними її положеннями були наступні:

  1. Вирішальний вплив на трудову активність людей здійснюють не стільки матеріальні, скільки психологічні умови.
  2. У формуванні стосунків, почуттів, настрою працівників досить велика роль як раціональних, свідомих, так і «нераціональних», підсвідомих факторів, глибинних інстинктів, потягів.
  3. Настрій, почуття працівників є не тільки результатом розвитку їхньої індивідуальної психіки, але й продуктом впливу групової, колективної психології, результатом морально-психологічного клімату колективу.

Теорія «людських стосунків» швидко одержала визнання серед підприємців, і практика використання психологічних факторів у менеджменті значно розширилася. Наслідком цього став швидкий розвиток соціальної психології й таких дотичних до неї прикладних дисциплін як психологія праці, організаційна психологія, економічна психологія й т.п.

Успіхи розвитку психологічної теорії й практики обумовили посилення уваги до формування професійної етики менеджерів у процесі їхньої професійної підготовки. Поступово у всіх розвинених країнах серйозна етико-психологічна підготовка стала невід'ємного складового підвищення кваліфікації в області менеджменту й бізнесу, а вимір рівня сформованості професійної етики - однієї з визначальних умов їхнього професійного відбору.

Розробник і викладач курсу «Людські стосунки»

доцент, кандидат економічних наук

Вінославська Олена Василівна