Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Лінійна алгебра»

Фундаментальні поняття лінійної алгебри та аналітичної геометрії, оволодіння методами розв'язування систем лінійних рівнянь, обчислення визначників, дослідження лінійних операторів та квадратичних форм. Властивості основних геометричних форм. Властивості основних геометричних об'єктів, пряма площина, криві та поверхні другого порядку. Застосування відповідного математичного апарату до фізичних задач.

Курс призначений для студентів 1 курсу всіх форм навчання.

Мета курсу:

 • формування особистості студента, розвиток його інтелекту і здатності до логічного й алгоритмічного мислення;
 • ознайомити студентів із математичним апаратом, необхідним для вивчення інженерних дисциплін і розв'язування теоретичних і практичних задач із спеціальності, а саме:
 • 1) навчити розв'язувати СЛАР;
 • 2) прищепити векторний підхід до опису математичних моделей фізики;
 • 3) дати основи аналітичної геометрії.

Завдання вивчення курсу:

 • набуття студентами навичок розв'язування математичних задач із доведенням розв'язку до практично задовільного результату (формули, числа, графіка);
 • виробити вміння самостійно розбиратися в математичному апараті, що міститься в літературі зі спеціальності.
 • навчити до розв'язання задач вибирати і використовувати потрібні обчислювальні методи і засоби.

Опанування курсу потребує знання курсу математики в обсязі шкільної програми.

Курс вивчається протягом семестру.

Форма контролю - залік.

Як працювати з дистанційним курсом

Ефективне вивчення дистанційного курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», як і будь-якого іншого курсу фундаментальної підготовки майбутнього інженера, вимагає сумлінного ставлення студента, наполегливості, уважності та системного підходу, чіткої взаємодії опосередкованого спілкування з викладачем через елементи, закладені в змісті дистанційного курсу та безпосереднього спілкування, передбаченого навчальним планом.

Системний підхід до вивчення курсу полягає в наступному:

1) студент ретельно вивчає кожен із 15 модулів змістовної частини згідно з методичними вказівками, поданими у вступі до кожного модуля і навчальним планом;

2) у разі виникнення питань, які студент не може розв'язати самостійно, він звертається по допомогу до викладача;

3) наприкінці вивчення курсу студент має скласти тести дистанційно та залік - безпосередньо викладачу (умови допуску до заліку та система залікових балів регламентується системою рейтингу).

Вивчення кожного модуля змістовної частини складається з етапів:

1) ознайомлення зі вступом, який містить:

 • ключові слова (посилання на термінологічний словник),
 • короткий зміст теми, де зазначено пріоритет (обов'язковість чи факультативність) тих чи інших підтем;
 • перелік підтем (параграфів) (посилання на підтеми);
 • список рекомендованої літератури до даної теми;

2) вивчення паралельно лекційної частини модуля зі вміщеними в тексті лекції вправами, переважно теоретичного змісту, із розв'язаними задачами, які подане в останньому розділі кожного модуля. До кожного модуля підготовано низку запитань та тестів, що дозволить студентові перевірити самому рівень засвоєння теоретичних знань;

3) виконання завдання для самостійного розв'язання (ці завдання містить достатню кількість варіантів для індивідуалізації навчання);

4) після опанування матеріалу модуля студент може поглибити своє знання, звернувшись до рекомендованої літератури.

Навчанню за дистанційним курсом допомагає система перехресних посилань як у середині модуля так і між модулями та термінологічний словник.

Розробники курсу:

Аналітична геометрія та лінійна алгебра

Федорова Лідія Борисівна

Гайдей Віктор Олександрович

Фізико-математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

навчальний комплект ПП 7.0913/19

«Вища математика»

Розробники:

Науковий керівник: проф. Булдигін В.В.

Виконавці: ст. вик. Гайдей В.О.

доц. Диховичний О.О.

доц. Коновалова Н.Р.

доц. Олексієва І.В.

доц. Федорова Л.Б.