Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Загальна фізика»

Вам пропонується дистанційний навчальний курс «Загальна фізика», який є обов'язковим для підготовки бакалаврів за напрямом 7.0913 «Метрологія та вимірювальна техніка». Даний курс відповідає навчальним програмам для бакалаврів більшості інженерних спеціальностей НТУУ «КПІ».

Загальна фізика є однією з найважливіших фундаментальних дисциплін, яка є теоретичною основою переважної більшості технічних наук. Вивчення фізики студентами молодших курсів забезпечує не тільки їх базову підготовку, яка є запорукою свідомого засвоєння спеціальних дисциплін, але й формує творче, логічне мислення студена, яке необхідно для розв'язання різноманітних технічних задач.

Курс «Загальна фізика» вивчається студентами протягом двох перших семестрів. Обсяг навчальних годин визначається навчальними планами факультетів і містить:

 • Теоретичний матеріал
 • Практичні заняття
 • Лабораторні роботи
 • Індивідуальні завдання
 • Контрольні роботи
 • Тести

Матеріал структуровано у вигляді навчальних блоків, або модулів відповідно до термінології кредитно-модульної системи. Кожний навчальний блок складається з теоретичної частини, питань для самоконтролю, прикладів розв'язування задач, задач для самостійної роботи, завдань для контрольних робіт та тестових завдань. Послідовність викладу матеріалу відповідає традиційна прийнятій у більшості підручників загальної фізики.

Кожен семестр закінчується іспитом. Іспит може відбуватися як в очній так і в електронній формі. Згідно з положеннями розробленої на кафедрі рейтингової системи оцінювання, Ви отримуєте семестрову оцінку за рейтингом, який набираний протягом семестру та на іспиті.

Перевірку засвоєння пройденого матеріалу Ви можете здійснити: виконуючи навчальні вправи, відповідаючи на запитання для самоконтролю, виконуючи самостійні та індивідуальні завдання та проходячи тести.

До засобів об'єктивного контролю знань, за які нараховується рейтинг, належать індивідуальні завдання, контрольні роботи та тести. Виконані індивідуальні завдання та контрольну роботу Ви відсилаєте електронною поштою. Бали за тестові завдання система обчислює автоматично за призначеними викладачем балами.

Загальні положення

Загальна фізика належить до циклу фундаментальних дисциплін. В умовах технічного університету курс «Загальна фізика» є одним із основних, визначальних як для всього процесу навчання, так і подальшої практичної діяльності бакалавра. Він є необхідним для успішного засвоєння спеціальних дисциплін.

Вивчення курсу загальної фізики у технічному університеті грунтується на знаннях студентів з фізики та математики за програмою середньої школи. Поряд з курсами математики, теоретичної механіки, хімії та інших дисциплін курс загальної фізики забезпечує базову підготовку майбутніх бакалаврів, розвиток розумових здібностей і формування їх світогляду. Крім того, розуміння природних явищ на основі фізичних законів дозволить майбутньому фахівцю передбачати вплив техногенних факторів на навколишнє середовище.

Курс «Загальна фізика» викладається протягом двох перших семестрів, в обсязі, що визначається навчальними програмами відповідних факультетів і спеціальностей.

Мета і завдання дисципліни

Вивчення студентом курсу загальної фізики має на меті:

 • опанування прийомами і методами фізичної науки
 • розвиток умінь і навичок аналізувати фізичні явища (якісний підхід) і описувати їх за допомогою аналітичних співвідношень (кількісний підхід);
 • розвиток просторового, логічного та алгоритмічного мислення;
 • вироблення навичок самостійного вивчення наукової літератури з фізики та інших природничих дисциплін та набуття умінь застосовувати знання на практиці;
 • отримання досвіду виконання експериментальних досліджень і обробки результатів вимірювань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

 • коло явищ, які описуються даною областю фізики;
 • на основі яких експериментальних даних були сформульовані ті, чи інші закони;
 • які потреби техніки стимулювали розвиток даної галузі фізики.

УМІТИ:

 • використовувати математичний апарат для описання фізичних явищ і закономірностей;
 • графічно представляти відповідну фізичну ситуацію у вигляді рисунків, графіків тощо;
 • описувати функціональні залежності між фізичними величинами;
 • виконувати математичні перетворення і розрахунки, представляти одержані результати в аналітичній і графічній формах;
 • аналізувати одержані результати;
 • проводити фізичні вимірювання. Обробляти результати цих вимірювань;
 • розраховувати похибки і визначати точність проведеного досліду;
 • самостійно досліджувати певні фізичні явища й закономірності.

Характеристика програмної реалізації

Програмну реалізацію дистанційного навчального курсу здійснено на базі платформи Moodle згідно з вимогами до засобів дистанційного навчання, розробленими Українським інститутом інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ». Створена версія забезпечує наступні функції:

 • керування процесом навчання у відповідності з навчальним планом та навчальною програмою;
 • консультування з навчальної програми, графіку навчання, основних вимог, теоретичних та практичних питань, засобів контролю та тестування;
 • навчання, тобто система частково приймає на себе функції викладача у поданні навчального матеріалу;
 • керування виконанням лабораторних робіт з фізики;
 • контролю засвоєння матеріалу, діагностиці помилок та оцінюванні результату.

Система забезпечує виконання у повному обсязі навчального процесу в мережі Інтернет, а також у локальних мережах або окремому комп'ютері.