Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Курс української мови для англомовних студентів «Golden Gates to Ukrainian»

Course Description

«Phonetics» to acquaint you with the base of the Ukrainian language

«Phonetics» познайомить Вас з основами української мови і навчить:

Step 1

to name letters of the Ukrainian alphabet

 

Step 1

називати букви українського алфавіту;

 

Step 2

to make and read syllables and words

Step 2

складати та читати склади і слова;

Step 3

to pronounce correctly sounds and letters

Step 3

правильно вимовляти звуки та букви;

Step 4, Step 5

basic steps of reading, writing and speaking

Step 4, Step 5

основам читання, письма та розмови.

Unit 1 includes educational; material necessary for making contact with people using Ukrainian language

Unit 1 містить навчальний матеріал, необхідний для того щоб встановити контакт з людьми українською мовою:

Step 1

to introduce yourself and your friends

Grammar rules include: infinitive of the word «to be», possessive pronouns, plural form of the nouns.

Step 1

відрекомендувати себе та своїх друзів;

Відомості з граматики включають: інфінітив дієслова «бути» присвійні займенники; утворення множини іменників.

Step 2

to greet people and learn places they came from

Step 2

вітатися з людьми та дізнаватися звідки вони родом;

Step 3

time

Step 3

називати час.

Unit 2 includes educational material after learning which you will be able to:

Unit 2 містить навчальний матеріал, оволодівши яким, ви зможете:

Step 1, Step 2

to order and propose different meals and drinks in the restaurant or canteen

Grammar rules include: genitive case which means the part of the whole, instrumental case in the meaning of combination; creation of the ordinal numerals from 30 to 100; structure «I have got(not)...»; gender of the nouns; adjective.

Step 1, Step 2

замовляти та пропонувати різні страви і напої в ресторані чи в кафе;

Відомості з граматики включають: родовий відмінок в значенні частки від цілого; орудний відмінок у значенні сумісності; утворення порядкових числівників від 30 до 100; структура «У мене є(нема)...»; рід відмінників; відомості про прикметник.

Step 3

to buy particular things

Step 3

здійснювати купівлю певних речей.

Unit 3 includes educational material after learning which you will be able to:

Unit 3 містить навчальний матеріал, оволодівши яким ви зможете:

Step 1, Step 2

to name members of your family, their age, professions and working places

grammar rules include: structure «how old are you?»; ending of the nouns in the dative case; possessive pronouns in the plural; possessive adjectives; verbs of the 1st and 2nd conjugations.

Step 1, Step 2

називати членів своєї родини, їхній вік, професію та місце роботи;

Відомості з граматики включать: структура «Скільки тобі років?»; закінчення іменників у давальному відмінку; присвійні займенники у множині; присвійні прикметники; дієслова 1 та 2 дієвідміни

Step 3

to appoint the meeting in the office and hold a business conversation

Step 3

призначати зустріч в офісі та вести ділову розмову.

Unit 4 includes educational material after learning which you will be able to:

Unit 4 Містить навчальний матеріал, оволодівши яким, ви зможете:

Step 1

to find out how to get to a particular place in the big city

grammar rules include: verb «to be(situated)»; prepositions used with the names of the days of the week; prepositions used in the genitive case; imperative forms for singular and plural forms.

Step 1

з'ясувати як дістатися до будь-якого місця у великому місті;

Відомості з граматики включають: дієслово «знаходитись»; прийменники, які вживаються з назвами днів тижня; прийменники, які вживаються у родовому відмінку; форми імператива для однини та множини.

Step 2

to learn names of the days of the week in the Ukrainian language; to learn the schedule of the working week

Step 2

познайомитись з назвами днів тижня українською вовою; дізнатися про рзклад робочого тижня;

Step 3

to find your bearings in the public places

Step 3

орієнтуватися у громадських місцях.

Unit 5 includes educational material after learning which you will be able to:

Unit 5 Містить навчальний матеріал, вивчивши який, ви зможете:

Step 1

to buy different grocery goods

grammar rules include: sequence of the numerals «one» and «two» in the gender and number; imperative of the verbs of the 1st and 2nd conjugations: structure «I like...».

Step 1

поспілкуватись, щоб купити різні бакалійні товари;

Відомості з граматики включають: узгодження числівників один, два у роді та числі, імператив дієслів 1 та 2 дієвідміни; структура «Мені подобається...»

Step 2

to count from 200 up to 1000

Step 2

рахувати від 200 до 1000;

Step 3

to buy things in the large shops

Step 3

поспілкуватись, щоб здійснити покупки у великому магазинію.

Unit 6 includes educational material after learning which you will be able to use Ukrainian language in order to use different kinds of public transport

Unit 6 Містить навчальний матеріал ,вивчивши який, ви зможете застосувати знання української мови для того, щоб користуватися різними видами громадського транспорту:

Step 1

to take underground, bus, taxi, etc.

grammar rules include: modal verbs; to go ; prepositions which mean the direction; degrees of comparison of the adjectives.

Step 1

їздити на метро, автобусі, таксі і т. д.;

Відомості з граматики включають: модальні дієслова, їхати - їздити; прийменники, які виражають напрямок руху; ступені порівняння прикметників.

Step 2

to buy train tickets and travel by trains

Step 2

купувати квитки на поїзд та подорожувати залізницею.

Unit 7 includes educational material after learning which you will be able to:

Unit 7 Містить навчальний матеріал, вивчивши який, ви навчитесь:

Step 1, Step 2

to tell about your home, rooms, and furniture that is in these rooms

grammar rules include: verbs «to love» and «to like»; interchange of consonants during the ... of the verbs; interrogative words; reflexive verbs; reflexive pronoun «oneself».

Step 1, Step 2

розповідати про свою оселю, кімнати, та меблі, які в них знаходяться;

Відомості з граматики включають: дієслово «любити» та «подобатись» , чергування приголосних звуків при дієвідмінюванні дієслів; питальні слова; зворотні дієслова; зворотній займенник «себе».

Step 3

to tell about your working day

Step 3

обговорювати свій робочий день.

Unit 8 includes educational material after learning which you will be able to:

Unit 8 Містить навчальний матеріал, опрацюваши який, ви зможете:

Step 1

to speak about climate, weather, to understand the weather forecast in Ukrainian language

grammar rules include: future time of the verb; verbs of movement; structure «what date is it today?»; creation of adjectives and adverbs from certain nouns; aspects of the verb.

Step 1

вести бесіду про клімат, погоду, розуміти прогноз погоди українською мовою;

Відомості з граматики включають: майбутній час дієслова;»дієслова руху»; структура «Яке сьогодні число?»; уиворення прислівників та прикметників від певних іменників; види діеслова.

Step 2, Step 3

to tell about you plans for the week-end, holidays or vacation.

Step 2, Step 3

спілкуватись щодо планів на вихідні, канікули чи відпустку.


The creation of the «Golden Gates to Ukrainian» distance course was carried out within the joined project of the NTUU «KPI» Laboratory of computer technologies for education of foreign citizens and the NTUU «KPI» Ukrainian institute for information technologies in education


The course was developed

to teach Ukrainian language foreign citizens who already speak English. Students will learn how to read, write and understand Ukrainian. So they will be able to communicate Ukrainian even before visiting our country.

Course for beginners

includes nine Units that were assigned to be learned in 28 Steps (lessons). Every Step starts from the multimedia Word bank. Then student works with different training programs that were designed in such a way that he/she starts from easy tasks, gradually moving to the more complicated ones. Subsidiary didactic materials such as: dictionaries, grammar and information about Ukraine make process of studying easier and more interesting. Numerous references to Ukrainian WEB-sites (hotels, Ukrainian newspapers, museums, exhibitions) are included in the Course. It helps students to receive the latest information and to get new knowledge.

Special testing system

allows to estimate student's progress on-line at any time through Internet on the UIITE (Ukrainian institute for information technologies in education) server on the basis of NTUU «KPI».

Group of course authors-developers

Project Manager

Sergiy Shukayev

Art Manager

Olexandr Zakhovayko

Content Developers

Larysa Chernyshchuk, Ganna Kholms'ka, Sergiy Potyeshkin, Natalie Semchynska

WEB-designers

Oleksiy Grytsenko, Anna Khanyuk, Sergiy Konorev, Kateryna Lypynets, Sergiy Zamulko

Metodologist of Distance Learning Technology

Lyudmyla Yarmolovich

Editors

Larysa Chernyshchuk, Ganna Kholms'ka, Tatiana Voytenko

Programmers

Oxana Kadyuk, Sergiy Khodych, Dmitry Yarmolovich

Artist

Yuriy Zaluzhniy

Voices

Oleksiyenko Lyudmyla, Paseka Victor

Prof.Sergiy Sidorenko

Doctor of Science, Scientific Project Directors

 

Malyukova Inna

Director of the NTUU «KPI» Ukrainian institute for information technologies in education Ph.D., associate professor