Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Математика для економістів»

Назва модуля

Короткий зміст

1. Методи і моделі лінійної алгебри

 

 • 1.1. Основні відомості про матриці
 • 1.2. Операції над матрицями
 • 1.3. Визначники квадратних матриць
 • 1.4. Обернена матриця
 • 1.5. Ранг матриці
 • 1.6. Системи лінійних рівнянь
 • 1.7. Методи розв'язання систем лінійних рівнянь
 • 1.8. Лінійні економічні моделі
 • 1.9. Запитання для повторення та приклади розв'язування задач
 • 1.10. Завдання для самостійної роботи

 

2. Вектори на площині та в просторі

 

 • 2.1. Основні поняття
 • 2.2. n-вимірні вектори та дії над ними
 • 2.3. Розмірність та базис лінійного простору
 • 2.4. Скалярний добуток векторів та його властивості
 • 2.5. Простір товарів. Вектор цін
 • 2.6. Запитання для повторення та приклади розв'язання задач до параграфів 2.1.- 2.5.
 • 2.7. Завдання для самостійної роботи

 

3. Методи і моделі аналітичної геометрії

 

 • 3.1. Рівняння лінії на площині
 • 3.2. Рівняння прямої на площині
 • 3.3. Моделі та задачі економічного змісту
 • 3.4. Запитання для самоконтролю та приклади розв'язання задач до п. 3.1. - 3.3.
 • 3.5. Лінії другого порядку
 • 3.6. Запитання для самоконтролю та приклади розв'язання задач до п. 3.5.
 • 3.7. Площина та пряма в просторі
 • 3.8. Запитання для повторення та приклади розв'язання задач до п. 3.7.
 • 3.9. Завдання для самостійної роботи

 

4. Методи і моделі математичного аналізу. Методи і моделі теорії множин

 

 • 4.1. Елементи теорії множин
 • 4.2. Числові послідовності

 

5. Функції однієї змінної

 

 • 5.1. Функції однієї змінної
 • 5.2. Основні елементарні функції
 • 5.3. Застосування функцій в економічній теорії
 • 5.4. Границя функції
 • 5.5. Неперервність функції
 • 5.6. Запитання для повторення та приклади розв'язання задач
 • 5.7. Завдання для самостійної роботи

 

6. Методи і моделі диференціального числення функції однієї змінної

 

 • 6.1. Похідна функції
 • 6.2. Диференціала функції
 • 6.3. Правила диференціювання
 • 6.4. Похідні та диференціали вищих порядків
 • 6.5. Застосування похідних до дослідження функцій
 • 6.6. Застосування похідної до обчислення границь
 • 6.7. Дослідження функцій та побудова їх графіків
 • 6.8. Запитання для повторення та приклади розв'язування задач
 • 6.9. Завдання для самостійної роботи

 

7. Застосування методів диференціального числення в економічних дослідженнях

 

 • 7.1. Еластичність
 • 7.2. Теорія одноресурсної фірми
 • 7.3. Прийняття оптимальних рішень в економічних дослідженнях
 • 7.4. Оптимізація оподаткування підприємств
 • 7.5. Запитання для повторення та приклади роз'вязування задач до параграфів 7.1.- 7.3.
 • 7.6. Завдання для самостійної роботи

 

8. Методи і моделі диференціального числення функцій багатьох змінних

 

 • 8.1. Основні поняття. Способи задання функції
 • 8.2. Границя та неперервність функції
 • 8.3. Диференційованість функції двох змінних
 • 8.4. Похідні та диференціали вищих порядків
 • 8.5. Локальні екстремуми
 • 8.6. Метод найменших квадратів
 • 8.7. Умовні екстремуми
 • 8.8. Запитання для повторення та приклади розв'язування задач
 • 8.9. Завдання для самостійної роботи

 

9. Застосування методів диференціального числення функцій багатьох змінних в економічних дослідженнях

 

 • 9.1. Аналіз економічних задач за допомогою виробничих функцій
 • 9.2. Еластичність функції багатьох змінних
 • 9.3. Задача оптимізації виробництва
 • 9.4. Оптимізаційні задачі теорії споживання
 • 9.5. Завдання для самостійної роботи

 

10. Методи і моделі інтегрального числення

 

 • 10.1. Первісна та невизначений інтеграл
 • 10.2. Основні методи інтегрування
 • 10.3. Інтегрування дробово-раціональних функцій
 • 10.4. Запитання для повторення та приклади розв'язування задач до параграфів 10.1. - 10.3.
 • 10.5. Визначений інтеграл
 • 10.6. Методи обчислення визначених інтегралів
 • 10.7. Невласні інтеграли
 • 10.8. Запитання для повторення та приклади розв'язування задач до параграфів 10.5. - 10.7.
 • 10.9. Завдання для самостійної роботи

 

11. Застосування методів інтегрального числення

 

 • 11.1. Геометричні застосування визначеного інтеграла
 • 11.2. Фізичні застосування визначеного інтеграла
 • 11.3. Економічні застосування визначеного інтеграла
 • 11.4. Наближені обчислення визначеного інтеграла
 • 11.5. Завдання для самостійної роботи

 

12. Методи і моделі теорії диференціальних рівнянь

 

 • 12.1. Основні означення теорії диференціальних рівнянь
 • 12.2. Задачі природознавства, які приводять до звичайних диференціальних рівнянь
 • 12.3. Види диференціальних рівнянь 1-ого порядку та методи їх розв'язування
 • 12.4. Застосування методів теорії диференціальних рівнянь в моделях економіки
 • 12.5. Завдання для самоконтролю

 

Автор: Грисенко Марина Віталівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

викладає курси «Математика для економістів», «Теорія неймовірностей та математична статистика» , «Економетрика» для студентів інституту міжнародних відносин при Київському університеті імені Тараса Шевченка