Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Маркетинг»

Програма курсу

Мета, основні завдання та предмет навчальної диспицліни «Маркетинг», її місце в навчальному процесі

В сучасних умовах особливого значення набуває діяльність підприємств скерована на розвиток бізнесу орієнтованого на задоволення потреб споживача. Маркетинг є однією з основних дисциплін щодо вивчення ринку, розробки стратегії та тактики діяльності підприємства.

В курсі розглядаються: маркетинг як теорія та практика діяльності підприємства в ринкових умовах, сучасна концепція маркетингу, основні етапи маркетингової діяльності, зокрема, планування та контролю маркетингу тощо. Вивчення курсу дозволяє надати знання стосовно стратегії та тактики прийняття маркетингових рішень, сформувати навички практичного застосування основних інструментів маркетингу.

Дисципліна призначена сформувати у студента комплексний підхід до вирішення маркетингових завдань, що стоять перед підприємством будь-якої форми власності та специфіки діяльності.

Головна мета вивчення курсу «Маркетинг» - формування у студентів систематичних теоретичних знань та набутті ними практичних навичок маркетингової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

Завданням вивчення курсу «Маркетинг» є формування у студентів знань з питань:

 • теоретичних та методологічних основ маркетингу;
 • системного підходу до маркетингової діяльності підприємства;
 • макро- та мікросередовища маркетингу;
 • основних методів маркетингових досліджень;
 • сегментування ринку та вибору цільових сегментів;
 • розробки комплексу маркетингу;
 • організації та контролю маркетингової діяльності;
 • стратегічного планування та розробки програм маркетингу;
 • процесу управління маркетингом;
 • особливостей маркетингової діяльності в Україні та за кордоном.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • проводити дослідження ринку;
 • проводити сегментацію ринків;
 • виконувати аналіз маркетингової політики підприємства;
 • вирішувати питання маркетингової діяльності підприємства, що відносяться до планування продукту, ціноутворення, просування, збуту.

Вивчення курсу «Маркетинг» базується на загальних знаннях економічної теорії. Курс також пов'язаний з такими дисциплінами, як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Політична економія», «Менеджмент» та ін.

Предмет разом з іншими дисциплінами буде безпосередньо формувати якості, необхідні для майбутніх фахівців.

Тематика:

 1. Суть та зміст маркетингу. Сучасна концепція маркетингу.
 2. Ринок. Комплексний аналіз та прогнозування ринку.
 3. Товарна політика в системі маркетингу підприємства
 4. Маркетингова цінова політика
 5. Політика розповсюдження в системі маркетингу підприємства
 6. Комунікаційна політика в системі маркетингу підприємства
 7. Розробка стратегії маркетингу
 8. Управління маркетинго-вою діяльністю
 9. Міжнародний маркетинг

Укладач та викладач курсу «Маркетинг»

кандидат економічних наук, доцент

Заплатинський Василь Миронович