Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інформація про курс

«Фінансова статистика»

Становлення і розвиток в Україні ринкової економіки принципово змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування суб'єктів підприємництва, зокрема фінансових установ, а також зміст їхньої діяльності. Фінансовий стан суб'єктів господарювання впливає на фінансове становище країни в цілому. Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану підприємств (установ, організацій) всіх форм власності в усіх сферах його діяльності. За таких умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансово-аналітичної діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання в галузі збирання, узагальнення та аналізу інформації про діяльність фінансово-банківської системи. Підготовка фахівців, обізнаних із фінансовою діяльністю за нових умов господарювання, ускладнюється недостатністю навчальної літератури, яка б ураховувала специфіку статистичного аналізу перехідного періоду української економіки, в якому працюють вітчизняні фінансові установи. Опорний конспект лекцій написаний згідно з типовою навчальною програмою дисципліни "Фінансова статистика", яка включена в вибіркову частину навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. Дисципліна "Фінансова статистика" передбачає базові поняття та категорії, які дають характеристику процесів і явищ, що відбуваються в фінансово-банківській системі України. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо кількісної та якісної оцінки економічних явищ і процесів, що мають місце у фінансово-банківській системі. Основним завданням вивчення дисципліни є оволодіння майбутніми фахівцями знаннями та практичними навичками по застосуванню статистичних методів дослідження сучасного стану та розвитку фінансової та банківської системи. Після завершення вивчення дисципліни студент повинен оволодіти: принципами побудови системи показників фінансової статистики; статистичними методами аналізу державного бюджету; статистичними методами аналізу кредитної діяльності; статистичними методами аналізу грошового обігу; статистичними методами аналізу ощадної справи; статистичними методами аналізу страхування; статистичними методами аналізу фінансів галузей національної економіки тощо. Теоретично набуті знання дозволять забезпечити вміння студента: здійснювати пошук статистичної інформації про розвиток фінансової системи її систематизацію і класифікацію; застосовувати методи обробки інформації, її узагальнення та аналіз; самостійно проводити узагальнення та висновки, приймати управлінські рішення.

Дисципліни "Фінансова статистика" входять до циклу вибіркових дисциплін для студентів, що навчаються за спеціальністю "Фінанси". Згідно навчального плану передбачено її вивчення на лекційних та практичних аудиторних заняттях, а також у процесі самостійної роботи шляхом опрацювання додаткової літератури, ситуацій, тестів тощо. ЇЇ вивчення здійснюють після опанування студентами наступних дисциплін: вища математика, інформаційна та комп'ютерна техніка, математика для економістів, макроекономіка, статистика тощо. В свою чергу фінансова статистика передує вивченню фінансового менеджменту, ринку фінансових послуг, податкової системи, центрального банку та грошово-кредитної політики.

Розробник і укладач курсу

к.е.н., доцент Овчарик Роман Юрійович