Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Інфонрмація про курс

«Економіко-математичне моделювання»

Дисципліна «Економіко-математичне моделювання» є нормативною дисципліною циклу природничонаукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за напрямком «Економіка і підприємництво».

Дисципліна має практичну спрямованість на вирішення широкого спектра прикладних питань на усіх рівнях ієрархії управління щодо прийняття рішень (планів, програм, об'єктів, проектів, стратегій тощо) з урахуванням наявних економічних умов та обмежень.

Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних процесів, тенденцій та причинно-наслідкових зв'язків в економіці; теоретичні та практичні питання аналізу економічного ризику.

Мета дисципліни - формування знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей.

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв'язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1) концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей;

2) основні класи математичних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;

3) основні методи розв'язування задач.

Студент повинен уміти:

1) самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

2) визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв'язування прикладних економічних задач;

3) адекватно використовувати економіко-математичні моделі для розв'язування прикладних економічних задач;

4) використовувати інформаційні технології на базі ПЕОМ для розв'язування прикладних економічних задач;

5) здійснювати аналіз отриманих результатів, формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

Про авторів

Присенко Галина Василівна

Науковий ступінь, посади:

  • Доцент, кандидат економічних наук

Дистанційні курси:

  • Економетрія