Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Основи культури української мови»
(спеціальність «Філологія»)

Мета курсу:

 • розкрити важливість і значення законодавчих актів, які регламентували й продовжують обумовлювати функціонування української мови як державної;
 • прищепити потребу послуговуватися фаховими й загальномовними лексикографічними та іншими довідковими джерелами;
 • навчити доступно означувати сучасні термінологічні поняття й правильно ними послуговуватися при викладанні, виголошенні промов, веденні перемовин та написанні наукових праць;
 • характеризувати мовні норми (орфоепічні, акцентуаційні, словотвірні, морфологічні, ортографічні, лексичні, ономастичні, синтаксичні, фразеологічні, пунктуаційні і стилістичні), визначати різницю між ними та здійснювати аналіз найпоширеніших їхніх помилок;
 • застосовувати мисленнєві операції (аналіз, синтез, гіпотезу, порівняння, класифікацію, абстрагування, узагальнення, систематизацію, засновок, умовивід, судження тощо) для творення різних текстів щодо вербальних і невербальних засобів впливу на реципієнта на основі сучасних знань із культури української мови.

Основні завдання:

Згідно з вимогами програми навчального курсу слухачі мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • стильових засобів творення офіційно-ділових та наукових текстів;
 • норм сучасної української мови;
 • основних умов ефективного  спілкування;
 • вимог до складання та оформлення різних видів документів;

уміння:

 • використовувати засоби мови залежно від стилю мовлення;
 • застосовувати лексико-граматичні категорії сучасної української літературної мови для вироблення оптимальної мовної поведінки;
 • послуговуватися навичками  укладання наукових текстів та різних видів документів;
 • аналізувати доцільність використання лексичних, морфологічних, синтаксичних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів;

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс з основ культури української мови рекомендовано для науково-педагогічних працівників, які мають намір підвищити рівень володіння культурою мовлення, вдосконалити знання на основі законотворчих актів, що обумовлюють функціонування української мови як державної. Цей курс забезпечує поглиблення знань про словотворчі, морфологічні, акцентуаційні, лексичні та синтаксичні норми, сприяє підвищенню комунікативних навичок слухачів, покращанню культури мовлення, спонукає до практичного оволодіння сучасними поняттями в різних наукових галузях.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Тел. (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Як нас знайти


Аудиторні заняття

№ п/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Практичні заняття

Українська мова – державна мова України

1.

Сутність і завдання курсу «Основи культури української мови»

2

2

2.

Основні вимоги до мовлення

2

2

3

Історія українського правопису

2

2

4

Мова як суспільне явище. Особливості українського алфавіту

2

2

5

Мовні норми. Основні види мовних норм

2

2

6

Основні ознаки культури мови

2

2

7

Система голосних та приголосних звуків української мови

2

2

8

Орфоепічні норми української мови

2

2

9

Чергування голосних та  приголосних звуків

2

2

10

Спрощення приголосних, подвоєння приголосних

2

2

11

Лексичні норми української мови

2

2

12

Морфологія. Іменник. Нормативність уживання форм роду та числа іменника. Відмінкові форми іменників

2

2

13

Прикметник. Нормативність уживання граматичних форм прикметника

2

2

14

Числівник. Нормативність уживання граматичних форм числівників. Функції числівників

2

2

15

Займенник. Нормативність уживання граматичних форм займенника

2

2

16

Дієслово. Нормативність уживання граматичних форм дієслова

2

2

17

Нормативність уживання прийменників

2

2

18

Синтаксис та пунктуація

2

2

19

Принципи української пунктуації. Порядок слів у реченні

2

2

20

Прості, складні речення та ускладнені однорідними членами

2

2

21.

Звертання. Пряма мова. Діалог

2

2

22

Тест з поточного контролю № 1

2

2

Стильова система сучасної української мови

23

Основні функціональні стилі мовлення

2

2

24

Розмовний і публіцистичний стилі

2

2

25

Науковий стиль та його підстилі

2

2

26

Скорочення тексту. План. Тези. Анотація. Конспект

2

2

27

Тест з поточного контролю № 2

2

2

Ділова мова та ділові папери

28

Офіційно-діловий стиль

2

2

29

Класифікація документів. Національний стандарт

2

2

30

Документи особового характеру

4

4

31

Довідково-інформаційні документи

4

4

32

Ділові листи

2

2

33

Тест з поточного контролю № 3

2

2

34

Залік

2

Всього:

72

70

За потреби викладач може вводити додатковий теоретичний та граматичний матеріал

Самостійна робота

№ п/п Теми занять

Розподіл часу

Українська мова – державна мова України

 1. Творення та правопис загальновживаної лексики
 2. Орфографічні  норми. Ознайомлення зі словниками  сучасної української літературної мови
 3. Антонімія та паронімія в сучасній українській мові
 4. Особливості та значення родового відмінка в українській мові
 5. Особливість у вживанні давального, місцевого відмінка. Кличний відмінок
 6. Іменники дієслівного походження. Орудний відмінок із прийменниками
 7. Дієслова, утворені від вищого ступеня порівняння прикметників
 8. Розряди займенників. Збірні та порядкові числівники
 9. Граматичні відмінності між українськими та російськими дієсловами
 10. Давноминулий час та описова форма зі словами було, бувало
 11. Синоніміка прийменникових конструкцій.
 12. Порушення синтаксичних норм у калькуванні російських словосполучень

24

Стильова система сучасної української мови

13. Інформаційно-впливова та соціально-оцінна функція публічного стилю
14. Сталі вислови, вживані в галузі технічних професій. Суржик. Невмотивовані росіянізми
15. Доцільність вживання іншомовної лексики
16. Стилістична роль фразеологізмів в українській мові

8

Ділова мова та ділові папери

17. Вимоги до оформлення сторінки документа
18. Електронне ділове листування

4

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

Рекомендована література

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводись і правильно говорити: посібник / За заг. ред. Олександри Сербенської. – Львів: Видавництво «Світ», 1994. – 150 с. ukrknyga.at.ua/0-books/20170829/antisurzhik-vchimosja_vvichlivo_povoditis_i_p.pdf
 2. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Укладач Б.Я. Тимошенко; за ред. І.О. Варченка. – К.: Либідь, 1991. – 256 с. shron1.chtyvo.org.ua/Antonenko-Davydovych/Yak_my_hovorymo.pdf
 3. Масенко Л. Т. (У) мовна (У) країна: Популярне видання / Науково-популярна серія „LIKBEZ-АБЕТКА – видання Центру соціогуманітарних досліджень імені В’ячеслава Липинського”. – К.: Темпора, 2007. – 88 с.
 4. Островський В.І. А українською кажуть так… 2-е вид., доповнене й виправлене / Володимир Островський, Галина Островська. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. – 456 с.
 5. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / Передм. І. Дзюби. – К.: Либідь, 2013. – 360 с.
 6. Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах і текстах: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / МОН України. Львівський юридичний інститут МВС України. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с. 194.44.152.155/elib/local/sk673210.pdf
 7. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали / Упорядники: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька; за ред. Лариси Масенко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.– 400 с.
 8. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-viii; www.golos.com.ua/documents/2704zw.pdfwww.golos.com.ua/article/317062. –  Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної (№ 5670-д) від 25 квітня 2019 року.

Укладачі програми:

Тільняк Н.В., старший викладач кафедри української мови, літератури та культури, канд. пед. наук. ;

Сидоренко Л.М., старший викладач кафедри української мови, літератури та культури

Завідувач кафедри української мови, літератури та культури,доц., канд. філол. наук О.П. Онуфрієнко

Декан факультету лінгвістики, Голова Вченої ради Н.С. Саєнко

Директор НМК «ІПО» І.Г. Малюкова